Елм вә Сәнәт

Сүни зәка илә инсан зеһинини охумаг олар

Сүни зәка илә инсан зеһинини охумаг олар

Јапонија алимләри бејнимизә гошулуб дүшүнҹәләримизи охујуб јени дүшүнҹәләр мејдана ҝәтирәҹәк бир сүни зәка јаратмағы баҹардылар.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Јапонија алимләри сүни зәкалар илә инсанларын зеһинини охујараг, зеһинимиздәки тәсвирләри компјутерә көчүрмәји баҹарды.

Дүнјанын ән мәшһур елми-фантастик филмләриндән Матритса башда олмагла бир чох филмдә, бејнимизи мәлумат јүкләнә билән бир систем олараг ҝөрдүк. Индики вахтда бејнимизин мәлуматлары неҹә көчүрдүјүнү, јәни електроник гисимини там олараг һәлл едә билмирик. Матритса кими бир ҹиһаза бағланыб, јени бир дүнјада јашамаг чох фәргли бир тәҹрүбә ола биләрди. Јапонија алимләри бејнимизә гошулуб дүшүнҹәләримизи охујуб јени дүшүнҹәләр мејдана ҝәтирәҹәк бир сүни зәка јаратмағы баҹардылар.

Киото Университетиндә апарылан арашдырмаларда дәрин синир шәбәкәләри истифадә едән груп, бәзи дөврләрдә инсанын дүшүнҹәләрини ҝөрә билди. Дееп Ымаҝе Реҹонструҹтион (Дәрин Тәсвир Јарадылышы) шәклиндә адландырылан бир үсулда ҝөзүмүзлә ҝөрдүјүмүз тәсвирләр, компјутерә өтүрүлдү. Тәсвирдә иштирак едән ән солдакы шәкилләр инсанлара ҝөстәрилир. Даһа сонра исә, инсанларын бејниндән сағда иштирак едән тәсвирләр алыныр. Һәлә чох дәгиг бир шәкилдә ишләмәјән бу систем, сон дәрәҹә тәсирли һәлләр тәгдим едә билир.

Бу јени систем сајәсиндә сүни зәка кими програмлашдырмалара јени дүстурлар ҝәтирилә биләр.

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Әлагәдар Мөвзулар

Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

قدس راه شهداء
Ексклүзив Бурахылыш Ислам Сәрдарлары Һаҹ Гасым Сүлејмани вә Әбу Меһди әл Муһәндисин Шәһадәти
We are all zakzaki
conference-abu-talib