?>
Гарабағ Ислам Торпағыдыр

Дөјүш заманы һәрбичиләримизин етдији дуалар: Аллаһ әсҝәрләримизи Әһли-Бејтдән (ә) ајры салмасын... – Видео

Имам Һүсејн (әлејһи сәлам) ешги илә боја-баша чатмыш иҝидләримиз, дөјүшләрин гызғын вахтларында Шәһидләримизә дуалар едиб онлары Кәрбәла Шәһидләри илә мәшһур олмаларыны, мәнфур ермәниләрә гаршы гәләбә газанмаларыны, Аллаһ Тәаладан Азәрбајҹан әсҝәрләринин әли илә ермәниләрә әзаб вермәләрини, әсҝәрләримизин сағ-саламат галмалары үчүн вә гәләбә газандыгдан сонра Кәрбәла зијарәтинә ҝетмәләрини тәвәгге едирләр. Сонда дуаларынын гәбул олмалары үчүн Әһли Бејтә (әлејһимус-сәлам) салаватлар ҝөндәрирләр...


Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлији –АБНА-нын вердији хәбәрә әсасән, шүбһәсиз ки, мәнфур ермәни ишғалчы гүввәләринин Азәрбајҹан Республикасы әлејһинә башлатдығы Икинҹи Гарабағ Мүһарибәси заманы иҝидлик ҝөстәрән Азәрбајҹан һәрбичиләримизин тәрбијјәсиндә Имам Һүсејн (әлејһи сәлам) Мәктәбинин һаггы бөјүкдүр. Чүнкү Азәрбајҹан Республикасынын әһалисинин 98%-ни тәшкил едән мүсәлман халгы Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) ешги илә јашајан бир халгдыр...

Ашағыда мүшаһидә едәҹәјиниз видеода да Имам Һүсејн (әлејһи сәлам) ешги илә боја-баша чатмыш иҝидләримиз, дөјүшләрин гызғын вахтларында Шәһидләримизә дуалар едиб онлары Кәрбәла Шәһидләри илә мәшһур олмаларыны, мәнфур ермәниләрә гаршы гәләбә газанмаларыны, Аллаһ Тәаладан Азәрбајҹан әсҝәрләринин әли илә ермәниләрә әзаб вермәләрини, әсҝәрләримизин сағ-саламат галмалары үчүн вә гәләбә газандыгдан сонра Кәрбәла зијарәтинә ҝетмәләрини тәвәгге едирләр. Сонда дуаларынын гәбул олмалары үчүн Әһли Бејтә (әлејһимус-сәлам) салаватлар ҝөндәрирләр...

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*