?>
Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәрләри- Имамәт вә Хилафәт Бајрамы вә Муһәррәм

Дүнја Әһли-Бејт (ә) Ассамблејасынын Баш катибинин месажы илә "Гәдир вә Ашуранын Бөјүклүјү" конфрансы –Фото репортаж

Бу конфрансда Дүнја Әһли Бејт (әлејһимус сәалм) Ассамблејасынын Баш катиби Ајәтуллаһ Рза Рамазанинин видео месажы јајымланды.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлији –АБНА-нын вердији хәбәрә әсасән, Пакистанын пајтахты Исламабадда Әлламә Рәҹа Насир Аббас Ҹәфәринин вә онларла Пакистанлы миссионер вә руһанинин иштиракы илә "Гәдир вә Ашуранын Бөјүклүјү" конфрансы кечирилди.

Бу конфрансда Дүнја Әһли Бејт (әлејһимус сәалм) Ассамблејасынын Баш катиби Ајәтуллаһ Рза Рамазанинин видео месажы јајымланды.

Гәдир Хум бајрамы вә онун тарихи

Мараглыдыр, Гәдир Хум бајрамын кечирилмәси нә илә бағлыдыр, бу бајрамын Ислам дининдә һансы јери вар, нә үчүн сүнниләр буну гејд етмирләр?

Гәдир Хум Мәккә илә Мәдинә шәһәрләри арасында Мәккә, Мәдинә, Шам вә Мисир һаҹыларынын ајрылдығы јердә јерләшән бир мәнтәгә адыдыр. Ислам пејғәмбәри һәзрәт Мәһммәд (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) һиҹри гәмәри тарихинин 10-ҹу илдә 350 мин мүсәлманын иштиракы илә сонунҹу дәфә һәјата кечирдији һәҹҹ мәрасиминдән ҝери гајыдаркән һәмин мәканда Аллаһ Тәаланын тәкиди вә әмри илә Илаһи бир нитг сөјләјиб, мүсәлманлары мүәјјән мәсәләләрлә бағлы маарифләндириб. Онун һәмин нитгдә тохундуғу ән ваҹиб вә һәссас мәсәлә өзүндән сонра үммәтин талеји мәсәләси олуб. Әзиз Ислам пејғәмбәри (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) бујуруб ки, мән Аллаһын әмри илә (бу әмр Гурани-кәримин Маидә сурәсинин 67-ҹи ајәсиндә ҝәлиб) өзүмдән сонра Әли ибни Әбу Талиби вә онун нәслиндән олан 11 өвладыны Аллаһ Тәаланын аләмләрдә олан Хәлифәси, Вәлиси вә сизин имамыныз, рәһбәриниз сечирәм. Бундан сонра Өмәр ибни Хәттаб вә Әбу Бәкр башда олмагла орада олан бүтүн сәһабәләр һәзрәт Әлини үммәтин рәһбәрлијинә сечилмәси мүнасибәтилә тәбрик едибләр.

Һәмин вахтдан етибарән һәр ил Гәдир Хум чөлүндә олан О Илаһи Һадисә мүсәлманлар, хүсусән дә Әһли-бејт ардыҹыллары тәрәфиндән бөјүк һөрмәтлә анылыр вә о тарихин хатирәси јашадылыр, бир нәсилдән диҝәринә өтүрүләрәк горунур. Ејни заманда һәзрәт Рәсули Әкрәм (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ), мәсум имамлар (әлејһимус сәлам) вә Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Мәктәбинин алимләри дә һәмин ҝүнү гејд етмәји вә јашатмағы әмр бујурублар.

 

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*