?>
Ислам Һакимијјәтинин Тибби Налијјәти

Дүнјада "пејвәнд апартеиди" / Иран Ислам Ҹүмһуријјәти гәрби Шәрг үчүн Корона Пејвәндини тәмин етмәјә гадирдир!

Дүнјада

Доктор Мәрзијә Муһриз белә дејиб: “Иран Ислам Ҹүмһуријјәтинин истеһсал етдији корона әлејһинә пејвәнди “Инҝилис Коронасы”на гаршы лазыми мүгавимәт ҝөстәрир. Коронавирусун диҝәр мутасија олунмуш Һиндистан вә Африка коронавирусларына гаршы неҹә мүгавимәт ҝөстәрәҹәјини билмәк үчүн исә тестләр апарылмалыдыр.”

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлији –АБНА-нын вердији хәбәрә әсасән, Дүнјада јени вирус  олан “Kовид-19”-ун јајылмасы мүхтәлиф өлкәләрин чох сајда вәтәндашларыны јолухдурду вә бир чох инсанын өлүмүнә сәбәб олду. Индијә гәдәр дүнјада 164 милјондан чох инсан бу вируса јолухуб вә 5.3 милјона јахын инсан һәјатыны итириб.

Иран Ислам Республикасы да вирусдан чох әзијјәт чәкән өлкәләрдән биридир; Хүсусилә дә АБШ вә Авропанын Иран Ислам Һөкумәти вә Халгына гаршы тәтбиг етдији залым санксијалар үзүндән.

Анҹаг ҝәнҹ вә мөмин Иран алимләринин сәјләри вә бу өлкәнин дајаныглы халгынын ҹиһадчы руһу ону тәкҹә сәрт корона далғаларыны кечмәјинә дејил, һәм дә тез бир заманда бу епидемијаја гаршы пејвәнд истеһсалы едән мәркәзләриндән биринә чеврилмәсинә сәбәб олду.

Бу арада Үмумдүнја Сәһијјә Тәшкилатынын баш директору Тедрос Аданом Гебреисус, корона әлејһинә пејвәндин пајланмасы илә бағлы әлверишсиз вәзијјәтә тохунараг, дүнјанын "апартеид пејвәнди" вәзијјәтинә ҝирдијини сөјләди.

О, Kовид-19 пејвәнди истеһсалчыларыны енжексијаја һазыр пејвәнд дозаларыны вахтындан әввәл “Kовакс програмы”на ихтисас вермәкләринә чағырды вә зәнҝин өлкәләрә хитаб едәрәк "ушаглары пејвәнд етмәк әвәзинә јохсул өлкәләри пејвәнд един" деди.

 

Иран Ислам Ҹүмһуријјәти Гәрби Шәрг өлкәләринин корона әлејһинә пејвәндлә тәмин едә биәр

Доктор ханым Минур Муһриз ИИР истеһсалы олан Kовид19 әлејһинә пејвәндин сон вәзијјәти һаггында  билдириб: “Бу ҝүн 26. Ордибеһешт. 1400-ҹү тарихдән (16. Мај. 2022) етибарән експериментал инјексија үчүнҹү мәрһәләси 20.000 адама вурулаҹаг вә бу инјексијанын нәтиҹәләри гәрар гәбул едән органлара ҝөндәриләҹәк.

Һал-һазырда "Теһран" шәһәриндә вә Хордад (ијунун) ајынын әввәлиндә исә "Исфаһан", "Шираз" вә "Бушеһр" шәһәрләриндә Иран пејвәнди мүхтәлиф јашда олан көнүллүләрә вурулаҹаг вә мүсбәт нәтиҹәдән сонра бүтүн вәтәндашлар инјексија едиләҹәк.”

“Әҝәр ИИР пејвәнди күтләви сүрәтдә истеһсал олунарса гоншу өлкәләрә дә бу пејвәндләри верә биләрикми?” суалына ҹаваб верән доктор ханым Мину Муһриз белә дејиб: “Бејнәлхалг мониторинг мәркәзләриндән иҹазә алдыгдан сонра биздән пејвәнд истәјән бүтүн өлкәләрә ҝөндәрә биләрик. Һәтта Иран Ислам Ҹүмһуријјәтинин гәрби Шәрг өлкәләрини пејвәнд илә тәмин етмәк потенсиалы вардыр.”

“ИИР-ын истеһсал етдији пејвәнд коронавирусун һансы нөвүнә гаршы тәсирлидир?” суалыны ҹавабландыран доктор Муһриз белә дејиб: “Иран Ислам Ҹүмһуријјәтинин истеһсал етдији корона әлејһинә пејвәнди “Инҝилис Коронасы”на гаршы лазыми мүгавимәт ҝөстәрир. Коронавирусун диҝәр мутасија олунмуш Һиндистан вә Африка коронавирусларына гаршы неҹә мүгавимәт ҝөстәрәҹәјини билмәк үчүн исә тестләр апарылмалыдыр.”

 

ИИР-ын корона әлејһинә пејвәнди Меһр (октјабр) ајында тәгдим олунаҹаг

Иран Ислам Республикасы Президентинин Елм вә Технолоҝија үзрә Сәдр мүавининин Биотехнолоҝија Инкишаф Гәрарҝаһынын катиби доктор Мустафа Ганеи дејиб: “Бејнәлхалг әрсәләрдә тәгдим олунмаг габилијјәтинә малик олан Иран Ислам Республикасынын корона әлејһинә пејвәнд сәбәди Меһр (октјабр) ајында өлкәдә вәтәндашлара тәгдим олунаҹаг. ИИР-ын дәрман истеһсалы саһәсиндә һеч бир проблеми јохдур вә јерли пејвәндләрин истеһсалы үчүн Инновасија вә Рифаһ Фондунун дәстәји илә бу илин октјабр ајында тәсирли бир пејвәнд сәбәтинә саһиб олаҹағыг...

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*