?>

Гытлыг олаҹаг, гијмәтләр артаҹаг

Гытлыг олаҹаг, гијмәтләр артаҹаг

Милли Мәҹлисин дүнәнки иҹласында милләт вәкили Әли Мәсимли өлкәдә јарана биләҹәк гытлыг вә баһалашма барәдә хәбәрдарлыг етди.

АБНА24 Хәбәр Верир , Әли Мәсимли дејиб: "Өлкәдә әрзаг тахылынын истеһсалыны артырмалыјыг, буна потенсиалымыз вар. Һазырда мүһүм мәсәләләрдән бири әрзаг бөһраныдыр. Бејнәлхалг тәшкилатлар иддиа едир ки, ҝуја, бунун гаршысыны алмаг үчүн вәсаит ајырыб. Амма һәмишә олдуғу кими, онларын бу аддымлары да кифајәт етмир. Чүнки онларын дедикләри, садәҹә, сәнәдләрдә галмаға давам едир. Бејнәлхалг тәшкилатлар проблеми чох ләнҝдир, оператив сурәтдә һәлл едә билмир. Бу исә бүтүн өлкәләрә 2 формада тәсир ҝөстәрәҹәк: – гытлыг вә гијмәтләрин артмасы".

Депутат гејд едиб: "Әрзаг тахылы алынмасында проблемләримиз вар. Идхалын шахәләндирилмәси лазымдыр. Чүнки биз тахылы әсасән, Русијадан алырыг. Она ҝөрә дә Азәрбајҹанда тахылын истеһсалыны артырмалыјыг".

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*