Јахын Шәрг Хәбәрләри

Ҹәбһәдә Гуран мәһфили, Аллаһ Ордусунун әскәрләри асудә вахтларыны Гуранла кечирирләр – Фото

Ашағыда мүшаһидә етдијиниз шәкилләр Ирагын Мосул шәһәриндә асудә вахтларыны Гурани Кәримин тилавәти илә кечирән Һәшду Шәби көнүллү дәстәләрин әскәрләридир. Онлар динин вә вәтәнин һүдудларыны горујан шәхсләрдир...

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, сионизим вә масонларын бәрпа етдикләри дүнја империализими һагг дин олан Ислама вә бу дини ҹанла-башла бәрпа едән Шиә мәзһәбинә гаршы дүшмәнчилији сәнҝимәсә дә, ҝүн-ҝүндән артмагда олан Ислам вә Мүсәлманларын бирлији дүшмәнләрин ҝөзүндә бир дағ олуб галыр...

Ашағыда мүшаһидә етдијиниз шәкилләр Ирагын Мосул шәһәриндә асудә вахтларыны Гурани Кәримин тилавәти илә кечирән Һәшду Шәби көнүллү дәстәләрин әскәрләридир. Онлар динин вә вәтәнин һүдудларыны горујан шәхсләрдир...

Әсил Ислам әскәри Гурани Кәримин вә Мәсумларын бујурдуғу кими олмалыдыр. Гурани Кәрим бу һагда белә бујурур: “(Еј мөминләр!) Аллаһ јолунда лајигинҹә ҹиһад един. О (Өз дини үчүн) сизи сечди вә диндә сизин үчүн һеч бир чәтинлик јери гојмады – атаныз Ибраһимин дини (дининдә олдуғу) кими. (Еј Муһәммәд үммәти!) Аллаһ бундан (Гуран назил олмамышдан) әввәл дә, бунда (Гуранда) да сизә мүсәлман адыны верди ки, (гијамәт ҝүнү) Пејғәмбәр (динин тәблиғи, сизин она иман ҝәтирмәјиниз, итаәт етмәјиниз барәдә) сизә, сиз дә (әввәлки пејғәмбәрләрин Аллаһын һөкмләрини өз үммәтләринә чатдырдыглары һалда) инсанлара шаһид оласыныз. Елә исә (вахтлы-вахтында) намаз гылын, зәкат верин вә Аллаһа сығынын. (Аллаһ) сизин ихтијар саһибиниздир. О нә јахшы ихтијар саһиби, неҹә дә ҝөзәл имдада јетәндир!” Һәҹҹ сүрәси ајә 78.

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

قدس راه شهداء
Ексклүзив Бурахылыш Ислам Сәрдарлары Һаҹ Гасым Сүлејмани вә Әбу Меһди әл Муһәндисин Шәһадәти
We are all zakzaki
conference-abu-talib