?>
Гарабағ Ислам Торпағыдыр

Гум Елми Һөвзәсинин Гарабағ Ветераны: Шушада намаз гылмаг мәним үчүн Кәрбәланы зијарәтә бәрабәр олду- Фото

Гум Елми Һөвзәсинин Гарабағ Ветераны: Шушада намаз гылмаг мәним үчүн Кәрбәланы зијарәтә бәрабәр олду- Фото

Гум Елми Һөвәсинин Икинҹи Гарабағ Мүһарибәсиндә иштирак етдији, вәтән севҝисини бүтүн гәлби илә јашајан азәрбајҹанлы руһаниләриндән бири дә Шејх Гурбанәли Әлијевдир. О, Шуша азад олундугдан сонра Јухары Ҝөвһәр Аға Мәсҹидиндә азан верән, Ҹүмә Намазы гылан илк һәрбчи кими јадда галыб. Шејх Гурбанәли артыг һәрби хидмәтдән тәрхис олунуб вә Шушада јашананлары бөлүшүб.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлији –АБНА-нын вердији хәбәрә әсасән, Ермәнистан ишғалчы республикасынын ишғалчы сионист Исраил режими, АБШ, Гәрб Иттифагы, Русија Федерасијасынын онлара вердији ачыг дәстәји илә, Азәрбајҹан Республикасы әлејһинә башлатдығы Икинҹи Гарабағ мүһарибәсиндә Һүсејнчи әсҝәр вә забитләримиз дүшмәнә Азәрбајҹан Ордусунун Гүдрәтини нүмајиш етдирмишдир...

Азәрбајҹанын шүҹаәтли иҝидләринин дөјүшләрдә бөјүк рәшадәтлик ҝөстәрмәләри мәһз Имам Һүсејн (әлеји сәлам) Мәктәбиндән алдыглары дәрсләрдән ирәли ҝәлир...

Онлар, Аллаһ Тәалаја олан бағлылығы, Пејғәмбәр (сәллаәллаһу әлејһи вә алиһ) вә Онун Пак Әһли Бејтинә (әлејһимус-сәлам) олан итаәткарлыглары илә христиан ермәниләриндән сечилирдиләр...

Гарабағын Азадлығы уғрунда ҝедән дөјүшләрдә хејли сајда Шиә руһаниси вә Һүсејнчиләр Шәһид олуб вә јараланмышлар...

Шәһид олан Шиә Руһаниләриндән Гум Елми Һөвзәсинин Ҹамеәтул-Мустафа (с) Бејнәлхалг Ислам Елмләри Академијасынын тәләбәләри олан Һөҹҹәтүл Ислам Маариф Сәфәров вә Һөҹҹәтүл Ислам Шејх Елмәддин Вәлишовун адларыны чәкә биләрик...

Гум Елми Һөвәсинин Икинҹи Гарабағ Мүһарибәсиндә иштирак етдији, вәтән севҝисини бүтүн гәлби илә јашајан азәрбајҹанлы руһаниләриндән бири дә Шејх Гурбанәли Әлијевдир. О, Шуша азад олундугдан сонра Јухары Ҝөвһәр Аға Мәсҹидиндә азан верән, Ҹүмә Намазы гылан илк һәрбчи кими јадда галыб. Шејх Гурбанәли артыг һәрби хидмәтдән тәрхис олунуб вә Шушада јашананлары Модерн.аз-ла бөлүшүб.

 

“Полад Һәшимовун шәһид олмасы мәнә чох тәсир етмишди”

– Бизим динимиздә ҹиһад ваҹибатдыр, һансыса бир јердә һагг тәҹәлли едәҹәксә, һагг јолунда савашмаг, шәһид олмаг бөјүк гүрурдур. Вәтәнимиздә мүһарибә ҝетдији һалда ким өзүнә јарашдырар ки, исти јердә отурсун. Үрәјиндә вәтән севҝиси олан һеч кәс буну едә билмәз. Мән дә вәтәнимин чәтин вәзијјәтиндә онун јанында олмағы өзүмә борҹ билдим. Ҝенерал Полад Һәшимовун шәһидлик зирвәсинә уҹалмасы исә мәнә даһа чох тәсир етмишди, она ҝөрә дә ики дәфә “һәрби комиссарлыға” мүраҹиәт етдим, сонра чағырдылар, вәтәнә олан борҹуму өдәмәк үчүн јола дүшдүм. Пешман олмадым, шүкүрләр олсун ки, Аллаһ бу торпаглар уғрунда савашмағы бизә нәсиб етди.

 

“Ән бөјүк арзум Шушаны ҝөрмәк иди…”

– Хоҹавәнд, Һадрут истигамәтләриндә дөјүшләрдә иштирак етдим. Ән ағыр дөјүш нөгтәмиз Фүзули шәһәри иди. Сон јолландығымыз јер исә Шуша олду. Ән бөјүк арзум Шушаны ҝөрмәк иди, шүкүрләр олсун ки, Аллаһ ораны ҝөрмәји, илк дәфә азан охујуб, намаз гылмағы мәнә гисмәт етди.

 

“Ҹәбһәјә јолланаркән сөз вермишдим…”

– Орада јашанан һиссләр сөзләрлә ифадә олунаҹаг гәдәр асан дејил. Јалныз јашајыб анламаг лазымдыр. Ҹәбһәјә јолланаркән сөз вермишдим ки, Шуша мәсҹидиндә илк дәфә азан охујуб намаз гылаҹам, сөзүмүн үстүндә дурдум. Шушада намаз гылмаг мәним үчүн Кәрбәлада намаз гылмаға бәрабәр олду. Бу һиссләри дә сөзлә ифадә етмәк олмур. 30 ил бизим мәсҹидләрә едилән һөрмәтсизлик арадан галхды.

 

“Дүшүнмүрәм достум өлүб, о шәһиддир вә јашајыр…”

– Мүһарибә заманы ән јахынларымызы итирдик, амма бу аҹыја дөздүк, чүнки онларын ганы јердә галмады. Ән јахын гардашларымдан бири шәһид олду. Ҹәбһәдән ҝери дөндүкдән сонра гардашымын мәзарыны зијарәт етдим. Мән дүшүнмүрәм ки, достум өлүб, о шәһиддир вә јашајыр. Јанымызда олмаса да, руһән вә мәнән бизимләдир, һеч вахт ону унутмарыг.

“Гардашларымызын ганы јердә галмады”

– Нојабрын 10-у атәшкәс елан олдуғу вә гәләбә газандығымыз барәрә хәбәри бизә командирләримиз деди. Амма јенә дә биздә архајынчылыг олмады, чүнки ермәниләр һәр ан һәр шеј едә биләрдиләр. Онлар өз ушагларынын палтарларыны, өз евләрини, өз јахынларыны гојуб гачан милләтдиләр. Севинҹимизин һәдди-һүдуду јох иди, чүнки артыг гардашларымыз өлмәјәҹәкди, һамы сағ-саламат евинә гајыдаҹагды. Биз гәләбә хәбәрини ешитмәдик, ону јашадыг. .

 

“Шәһид олмаг арзусу илә ҝетмишдим…”

– Бизим ҝери дөнүш гәрарымыз Мүдафиә Назирлији тәрәфиндән верилмишди, садәҹә, постларын бош галмамасы үчүн бир нечә мүддәт јенидән ҹәбһә бөлҝәсиндә галдыг. Тәвәллүдлә бурахылдығымыз үчүн мәним ҝәлмәјим јанвар ајынын 11-нә гисмәт олду. Һәр кәс мәни чох ҝөзәл гаршылады, билмирәм ки, мән бу ҹүр гаршыланмаја лајиг идим ја јох, дүшүнүрәм ки, гәдәриндән чох етдиләр. Мән исә ҝери гајыдаҹағыма инанмырдым, чүнки шәһид олмаг арзусу илә ҝетмишдим, амма гисмәт олмады. Мүһарибәјә ҝетдијим үчүн һеч пешман олмадым, әксинә, јенидән олса иштирак едәрәм, чүнки истәмирәм мәним орада ҝөрдүкләрими бундан сонракы нәсилләримиз јашасын.

 

“Азан сәси гаршысында Аллаһ онлары сусдурду…”

– Мүһарибә заманы чох һадисәләр баш верди. Бунлардан бири исә һеч вахт јаддашымдан силинмәз. Биз Ханкәнди истигаәмтиндә ермәни постунда олдуг, орада азан вермәк истәјән заман командиримиз деди ки, “Азаны бираз јаваш сәслә вер, ермәниләр ешидиб сөјүб, тәһгир етмәсинләр”.

“Командир онлар һејвандылар, ишләридә анҹаг һүрмәкдир” дедим, башладым азан вермәјә, бу ан биздән габагда ики ермәни вар иди, азан вермәјә башладығым заман гаршымыза 20-ә јахын ермәни јығылды. Санки Аллаһ онларын ағзына гыфыл вурмушду, һеч нә етмәдән дајанмышдылар. Командир дә ҝөрдү ки, онлар сусдулар, азан сәси гаршысында Аллаһ онлары сусдурду. Мән азан верә-верә дүшүнүрдүм ки, һәр ан вура биләрләр, амма Аллаһ иҹазә вермәди, әлләри, голлары бағланды.

Биз Фүзулидә олдуғумуз заманларда да азан верирдим, азан сәсини ешидән кими онлар атыша башлајырдылар. Намаз гылдығымыз анларда белә ермәниләр дајанмырды, амма Аллаһымыз бизи горуду. Чох һадисәләр ҝәлиб башыма, амма ермәниләрин азанын гаршысында сусмағы унудулаҹаг бир ан дејил.

 

“Арзуларым чохдур…”

– Достуму итирдикдән сонра һәјатда нәјисә арзуламағы фикирләшмәдим. Амма әввәлдән үрәјимдә олан арзуларым чох иди. Илк нөвбәдә истәјирдим ки, мүгәддәс Һәҹҹ зијарәтиндә олум, бундан сонра Аллаһ гисмәт етсә ҝедәрәм. Һәр заман демишәм, инди дә дејирәм ки, һәјатымызда ән хејирлиси нәдисә, Аллаһ ону бизләрә гисмәт еләсин. Арзуларым чохдур…

Меһри ГУРБАН

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*