?>
Гарабағ Ислам Торпагларыдыр

Гум Елми Һөвзәсиндә тәһсил алан Гарабағ Газиси Шәһид олду – Фото

Шәһид З. Шаһһүсејнов даһа сонра ев шәраитиндә давамлы мүалиҹә алмаға башлајыб. 5 ијун тарихиндә ҝүнорта саатларында комаја дүшдүјү үчүн ону јенидән хәстәханаја јерләшдирибләр. Анҹаг бу ҝүн 16 Ијун, 2021 тарихдә Зејнал Физули оғлу Шаһһүсејнли шәһидлик зирвәсинә јүксәлиб.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлији –АБНА-нын вердији хәбәрә әсасән, империалист гүввәләрин планлары чәрчивәсиндә Азәрбајҹан Республикасына гаршы башладылан Икинҹи Гарабағ Мүһарибәси газиләриндән олан, Гум Елми Һөвзәсиндә тәһсил алан Зејнал Физули оғлу Шаһһүсејнов бу ҝүн дүнјасыны дәјишәрәк јашадығы мәнтәгәдә торпаға тапшырылыб.

Икинҹи Гарабағ Мүһарибәсиндән өнҹә Гум Елми Һөвзәсиндән вәтәнинә гајыдан Зејнал Физули оғлу Шаһһүсејнов мүһарибә башлајандан ҹәбһәјә көнүллү јолланыб вә кәшфијјат бөлүјүндә хидмәт едиб. Фүзули истигамәтиндә ҝедән дөјүшләрдә ағыр јараланыб вә Бакы Шәһәр Һәрби Һоспиталында мүалиҹә алыб.

Шәһид З. Шаһһүсејнов даһа сонра ев шәраитиндә давамлы мүалиҹә алмаға башлајыб. 5 ијун тарихиндә ҝүнорта саатларында комаја дүшдүјү үчүн ону јенидән хәстәханаја јерләшдирибләр. Анҹаг бу ҝүн 16 Ијун, 2021 тарихдә  Зејнал Физули оғлу Шаһһүсејнли шәһидлик зирвәсинә јүксәлиб.

Гејд едәк ки, Икинҹи Гарабағ Мүһарибәсиндә, Гум Елми Һөвзәсиндә тәһсил алан тәләбәләр актив иштирак етмиш вә онлардан 3 нәфәри Шејх Маариф Сәфәров, Шејх Елмәддин Вәлишов вә Шејх Зејнал Шаһһүсејнли ҹанларындан кечәрәк шәһидлик мәгамына јүксәлмишләр. Бир чох тәләбәләр исә газилик мәгамын кәсб етмишләр. Һәмчинин Гум Елми Һөвзәси Икинҹи Гарабағ Мүһарибәси заманы ики дәфә дөјүш бөлҝәләриндә хидмәт ҝөстәрән Азәрбајҹан Һәрбичиләри үчүн исти ҝејимләр, дәвә јунундан дүзәлдилмиш белликләр, алт палтарлары, әлҹәк, ҹораб вә папаглар ҝөндәрмишләр.

 

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*