?>

Гоншуларла әлагәләрин ҝенишләндирилмәси Пашинјанын хариҹи сијасәтинин приоритетидир

Гоншуларла әлагәләрин ҝенишләндирилмәси Пашинјанын хариҹи сијасәтинин приоритетидир

Ермәнистанын баш назири, Ирәван үчүн Русија вә Иран кими гоншуларла дәмир јолу әлагәләринин гурулмасы вә коммуникасија хәттләринин ачылмасынын сон дәрәҹә ваҹиб вә фөвгәладә әһәмијјәтә малик олдуғуну билдириб.

АБНА24 Хәбәр Верир, Ермәнистанын баш назири Никол Пашинијан дејиб: "Иран вә Ҝүрҹүстанла әлагәләри ҝенишләндирмәк үчүн шимал-ҹәнуб лајиһәсинин тамамланмасы бизим үчүн реҝионал әлагәләрин горунмасында мүһүм рол ојнајыр".

Н.Пашинјан, һәмчинин Азәрбајҹан илә сәрһәдләрин делимитасија вә демаркасијасынын да ҝүндәликдә олдуғуну билдириб вә үмидварлыг едиб ки, Бакынын әмәкдашлығы илә ермәни әсир вә ҝировларын Ермәнистана гајтарылмасы просеси сүрәтләнәҹәк".

Ермәнистанын баш назири гејд едиб ки, Азәрбајҹан Республикасынын гәрб бөлҝәләри илә әлагә горумаг истәјини баша дүшүрүк, ејни заманда Иран вә Русија илә дәмир јолу әлагәләринин гурулмасы да Ирәван үчүн фөвгәладә әһәмијјәтә маликдир".

Ермәнистан вә Азәрбајҹан Республикасы ордулары 2020-ҹи ил сентјабрын 27-дә мүнагишәли Дағлыг Гарабағ әразисиндә тоггушдулар. Бу мүһарибә 44 ҝүн сонра Русијанын васитәчилији вә Шуша шәһәри дә дахил олмагла Гарабағын бир һиссәсинин Азәрбајҹан Республикасына гајтарылмасы һаггында разылашманын имзаланмасы илә баша чатды.

Азәрбајҹан вә Ермәнистан лидерләри арасында Москвада атәшкәслә бағлы разылашманын имзаланмасына бахмајараг, ики гоншу өлкә арасында һәлә дә давамлы сүлһ вә сабитлик тәмин едилмәјиб вә Азәрбајҹан Республикасында ермәни әсирләр сахланылыр.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*