?>
Гәрби Асија Хәбәрләри – Ишғал Олунмуш Фәләстин Әразиләри

Гејри-легал Исраил режими Шокда, Ҹалбоу һәбсханасындан 6 фәләстинли әсир белә гачды – Фото Репортаж

Алты фәләстинли мәһбус тунел газараг ишғалчы сионист Исраил режиминин ән мүасир һәбсханасындан гачмағы баҹарыб.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлији –АБНА-нын вердији хәбәрә әсасән, алты фәләстинли мәһбус ишғал олунмуш Фәләстинин шималындакы Бисан бөлҝәсиндәки Ҹалбоуа һәбсханасындан тунел газараг гачыблар. Сионист ордусу алты фәләстинли әсирин гачмасындан сонра һазыр вәзијјәтә ҝәтиздирилсә дә лакин һеч бир фајда вермәјиб.

Ислами Ҹиһад һәрәкатында олан мәлуматлы мәнбәләр дејир: Ҹалбоу һәбсханасындан әсирләрин гачмасы әмәлијјатынын командири, ишғалчыларын һәбсханаларында Ислам Ҹиһадынын ән јашлы әсири олан "Маһмуд Абдуллаһ Әл-Ареза" дыр.

Ислами Ҹиһад үзвләринин әсирликдән гачмасы әмәлијјаты сионист режимин тәһлүкәсизлик тәшкилатлары үчүн шиддәтли бир зәлзәләдир. Ислами Ҹиһад Тәшкилаты бу әмәлијјаты, ишғалчы ордуја вә үмумиликд сионист режиминә ағыр зәрбә вуран бөјүк бир гәһрәманлыг әмәлијјаты адландырыб.

"Хызыр Аднан", Фәләстин Ислами Ҹиһад һәрәкатынын лидерләриндән бири бу һагда ачыглама верәрәк дејиб: “Алты фәләстинли мәһбусун тунел газмагла Ҹалбоуа һәбсханасындан азадлыға чыхмаг мүвәффәгијјәтләри, мүгавимәт үчүн бир зәфәрдир вә Гүдс Гылынҹы Дөјүшү зәфәрләринин давамы олараг һесаб олунур. Ејни заманда бу һәм дә сионист режим ордусу үчүн ән ағыр мәғлубијјәтдир.

Хатырладаг ки, Фәләстин Ислами Ҹиһад Тәшкилаты Иран Ислам Республикасына бағлы силаһлы мүгавимәт тәшкилатыдыр.

Бу арада Һәмасын сөзчүсү Фовзи Барһум, бүтүн тәһлүкәсизлик манеәләринә бахмајараг, алты мәһбусун сәрбәст бурахылмасынын ҹәсарәтли вә гәһрәманлыг олдуғуну вурғулајыб.

Браһум әмәлијјаты Фәләстинли гәһрәман әсирләрин әзмкарлығы үчүн бөјүк бир зәфәр олараг характеризә етди вә бу гәләбәнин өзүнү мәғлубедилмәз һесаб едән Исраил тәһлүкәсизлик гүввәләри үчүн әсл чәтинлик јаратдығыны сөјләди.

Һәмас вурғулады ки, бу гәләбә сионист дүшмәнин әлиндә олан бүтүн имканлара бахмајараг һеч вахт галиб ҝәлмәјәҹәјини сүбут етди.

Һәмас һәрәкаты, бу гәһрәманлыг әмәлијјатынын Фәләстин халгынын азадлыг мүбаризәсинин һәбсхана дахилиндә белә давам етдијини вә дајанмајаҹағыны сүбут етдијини билдирди.

 

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*