?>

Газахыстандан Азәрбајҹана тахыл тәдарүкү 6 дәфә артыб

Газахыстандан Азәрбајҹана тахыл тәдарүкү 6 дәфә артыб

Бу илин јанвар-мај ајларында Газахыстан вә Азәрбајҹан арасында дәмир јолу дашымалары 1 милјон 388,1 мин тона чатыб.

АБНА24 Хәбәр Верир , бу, 2021-ҹи илин ејни дөврү илә мүгајисәдә 1 милјон 88,8 мин тон вә ја 4,6 дәфә јәни 364 % чохдур.

Артым, әсасән тахыл дашынмасы һесабына формалашыб.

Азәрбајҹан Аграр Тәдгигатлар Мәркәзинин мәлуматына ҝөрә, 2022-ҹи илин јанвар-мај ајларында Газахыстандан Азәрбајҹана 49,1 милјон АБШ доллары дәјәриндә 146,9 мин тон тахыл идхал едилиб. Бунунла да 2020-ҹи илин ејни дөврү илә мүгајисәдә идхалын һәҹми 23,3 дәфә, дәјәр бахымындан исә тәхминән 29 дәфә чохдур.

Газахыстан тахылынын Азәрбајҹанын идхалында пајы исә 41,1 % тәшкил едиб.

Гејд едәк ки, Азәрбајҹан Республикасынын бөлҝәләриндә ҝениш әразиләрдә тахыл әкилсә дә, илләрдир әһалинин там тәминаты Русија, Газахыстан вә Украјнадан идхал едилән буғданын һесабына баш верир. Рәсми рәгәмләрә ҝөрә өлкәнин әрзаг буғдасы илә өзүнү тәмин етмә сәвијјәси орта һесабла 60% тәшкил едир. Һәр бир кәндлијә ајрылан торпаг пајы олмағына бахмајараг тахылчылыгда хариҹдән асылылыг мөвҹуддур.

Фермерләрин сөзләринә ҝөрә тахыл саһәләринин ҝенишләндирилмәсиндә мараглы олсалар да гаршыларында мүәјјән әнҝәлләр вар ки, бу онларын истәкләрини реаллашдырмаға мане олур.

Ҝөрүнән одур ки стратежи әһәмијјәтли кәнд тәсәррүфаты саһәләриндән бири олан тахылчылыгда хариҹдән асылылығы азалтмаг үчүн јерли истеһсал артырылмалыдыр. Бунун үчүн өлкәдә олдугҹа нормал мүһит вә шәраит вар. Галыр она мане олан әнҝәлләри арадан галдырмаг.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*