?>

Вәтән мүһарибәси иштиракчысы интиһар едиб

Вәтән мүһарибәси иштиракчысы интиһар едиб

Азәрбајҹан Республикасында Вәтән мүһарибәси иштиракчысы өзүнү асараг өлдүрүб.

АБНА24 Хәбәр Верир, һадисә Ағдаш рајонунун Ләки гәсәбәсиндә баш вериб. Белә ки, 24 јашлы рајон сакини Искәндәров Үлви Иршад оғлу һәлә ки намәлум сәбәбдән өзүнү асараг өлдүрүб. О, јашадыглары һәјәтдә олан төвләдә ҹанына гәсд едиб. Валидејнләри сағламлығында проблемләри олмајан Үлвинин белә бир аддым атмасынын сәбәбини изаһ едә билмирләр.

Ү.Искәндәров 44 ҝүнлүк Вәтән мүһарибәси иштиракчысыдыр. Фактла бағлы арашдырма апарылыр.

Јерли експертләр Гарабағ газиләри вә мүһарибә иштиракчылары арасында интиһар һалларынын артмасы барәдә билдирирләр ки, бунун сәбәби онларын психоложи дуруму илә бағлыдыр. Белә ки, бу шәхсләрин һәм мадди, һәм дә сағлыг дурумларында проблемләр јараныр. Нәтиҹәдә инсан гајғысызлыгдан безир. Диҝәр тәрәфдән бәзи дөвләт мәмурларынын газиләрә вә Гарабағ дөјүшчүләринә гаршы сојуг мүнасибәти, һөрмәтсизлији, онлары ашағыламалары онлары һәјатдан күсдүрүр; нәтиҹәдә гаршыларында интиһардан башга јол галмыр.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*