?>

Вашингтон Шәһәр Шурасынын тәсдиги илә “Новруз” Америка пајтахтында таныныб

Вашингтон Шәһәр Шурасынын тәсдиги илә “Новруз” Америка пајтахтында таныныб

Вашингтон Шәһәр Шурасы Гәтнамәсинин бир һиссәсиндә гејд едир: “Новруз Бирләшмиш Штатлара Бөјүк Фарс Сивилизасијасынын мин илләр боју дүнјаја давамлы төһфәсини вә Новрузу гејд едән мүхтәлиф мүһаҹир иҹмаларынын АБШ-ын сосиал-игтисади контекстиндәки мүһүм тәсир ролуну АБШ-а хатырладыр."

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, АБШ пајтахтынын ганунвериҹи органы олан Вашингтон Шәһәр Шурасы чәршәнбә ахшамы (01.Март.2022) Новрузу "мәдәни вә тарихи" һадисә адландыран тәклиф олунан гәтнамәни гәбул едиб.

Јекдилликлә гәбул едилән гәтнамәдә Вашингтон Шәһәр Шурасы Новрузун хүсусијјәтләри вә ја јазын ҝәлишини мүждәләјән “јени ҝүн” һаггында мүхтәлиф мәлуматлар јајыб.

Гәтнамәдә Новруз бајрамы 3000 ил әввәлә аид “гәдим бајрам” кими тәгдим едилир вә БМТ-нин мәлуматына ҝөрә, гәдим Иран бајрамы олан Новрузда Иран, Әфганыстан, Таҹикистан, Азәрбајҹан, Өзбәкистан, Казакыстан, Түркмәнистан, Гырғызыстан вә бәзи диҝәр өлкәләрдә 300 милјондан чох инсан, еләҹә дә иммигрант иҹмалары иштирак едир. Америка Бирләшмиш Штатлары вә дүнјанын башга өлкәләриндә дә гејд олунур.

Гәтнамәдә дејилир ки, “Новруз јени башланғыҹын вә топлантынын символудур, кечән илки тәҹрүбәләрдән вә фаҹиәләрдән узаглашмагдыр вә тәбиәтлә бирликдә инсанда Јени ил үмидини ојадыр."

Вашингтон Шәһәр Шурасы гејд едир ки, Новруз ејни заманда Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилаты тәрәфиндән Гејри-Мадди Мәдәни Ирс Сијаһысында дүнјанын бир чох халглары тәрәфиндән әзиз тутулан мәдәни әнәнә кими таныныр.

Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилаты 2010-ҹу илдә гәбул етдији гәтнамә илә “Үмумдүнја Новруз Ҝүнү”нү рәсмән таныды.

Гәтнамәсинин башга бир һиссәсиндә Вашингтон Шәһәр Шурасы гејд едир ки, “Новруз Бирләшмиш Штатлара Бөјүк Фарс Сивилизасијасынын мин илләр боју дүнјаја давамлы төһфәсини вә Новрузу гејд едән мүхтәлиф мүһаҹир иҹмаларынын АБШ-ын сосиал-игтисади контекстиндәки мүһүм тәсир ролуну АБШ-а хатырладыр."

Гејд едәк ки, бу гәтнамәнин гәбулу илә Вашингтон Шәһәр Шурасы Новруз бајрамыны рәсмән таныјыр вә бу гәдим һадисәни шәһәрин рәсми тәгвиминә әлавә едир.

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*