Јахын Шәрг Хәбәрләри

Ајәтуллаһ Иса Гасим хәстәханаја көчүрүлүб

Ајәтуллаһ Иса Гасим хәстәханаја көчүрүлүб

Хатырладаг ки, Шејх Иса Гасим бир илдән артыгдыр ки, ев дустағыдыр. Бәһрејн режими гүввәләри онун евини вә олдуғу кварталы мүһасирәдә сахлајыр. Һөкумәт һәмчинин ону вәтәндашлыгдан мәһрум етмиш вә барәсиндә бир сыра әсассыз иттиһамлар ирәли сүрмүшдүр.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ајәтуллаһ Иса Гасимин аиләси бу ҝүн сәһәр ону хәстәханаја көчүрүб.

Бу барәдә Бәһрејн “ӘЛ-Вифаг” Ислами Ҹәмијјәти бәјанат јајыб. Ајәтуллаһ Иса Гасимин вәзијјәтин писләшдији вә она ҝөрә хәстәханаја јерләшдирилдији билдирилир.

Јахынлары билдириб ки, о хәстәликдән чәкисинин јарысыны итириб вә тәҹили ҹәрраһијјә әмәлијјатына еһтијаҹы вар.

Гејд едәк ки, бундан өнҹәдә онун хәстәханаја көчүрүлмәси илә бағлы хәбәрләр јајымланмышды. Лакин сонрадан мәлум олду ки, Али Хәлифә режими сағламлыг дуруму чох ағыр олан Ајәтуллаһ Иса Гасимин хәстәханаја көчүрүлмәсинә иҹазә вермир.

Артыг бир нечә ҝүндүр ки, Бәһрејнин мүхтәлиф бөлҝәләриндә Ајәтуллаһ Иса Гасимин хәстәханаја көчүрүлмәси тәләби илә етираз аксијалары кечирилир. Бундан башга бир сыра бејнәлхалг тәшкилатлар да Бәһрејн режиминдән Ајәтуллаһ Иса Гасимин мүалиҹәси үчүн шәраит јарадылмасыны тәләб едиб.

Нојабрын сон ҝүнләриндә Бәһрејнин әд-Дәрраз бөлҝәсиндә режим гүввәләринин нәзарәтиндә ев дустағы едилән Ајәтуллаһ Иса Гасим дахили ган ахмадан әзијјәт чәкмәси, хәстәликдән чәкисинин јарысыны итирдији вә тәҹили ҹәрраһијјә әмәлијјатына еһтијаҹы олдуғуна даир мәлумат јајылмышды.

Хатырладаг ки, Шејх Иса Гасим бир илдән артыгдыр ки, ев дустағыдыр. Бәһрејн режими гүввәләри онун евини вә олдуғу кварталы мүһасирәдә сахлајыр. Һөкумәт һәмчинин ону вәтәндашлыгдан мәһрум етмиш вә барәсиндә бир сыра әсассыз иттиһамлар ирәли сүрмүшдүр.

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Әлагәдар Мөвзулар

Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

قدس راه شهداء
Ексклүзив Бурахылыш Ислам Сәрдарлары Һаҹ Гасым Сүлејмани вә Әбу Меһди әл Муһәндисин Шәһадәти
We are all zakzaki
conference-abu-talib