?>

Бура Укранија дејил Пишәвәрдир! Шиәләрин ҹүмә намазы заманы террор һүҹумунда азы 80 шәһид вердији јер - Видео

Индијәдәк 50 Шиәнин шәһадәти тәсдигләниб, лакин партлајышын шиддәтинә ҝөрә шәһидләрин сајынын артаҹағы еһтимал едилир. Партлајыш нәтиҹәсиндә ән азы 50 нәфәр ағыр јараланыб.


Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Пакистанын Пишавәр шәһәринин “Куче Рисаладар” әразисиндә Шиә мәсҹидинә ҝүҹлү террор һүҹуму нәтиҹәсиндә хејли сајда ҝүнаһсыз инсан тәалфаты баш вериб.

Индијәдәк 50 Шиәнин шәһадәти тәсдигләниб, лакин партлајышын шиддәтинә ҝөрә шәһидләрин сајынын артаҹағы еһтимал едилир. Партлајыш нәтиҹәсиндә ән азы 50 нәфәр ағыр јараланыб.

Пишәвәр полисинин мәлуматына ҝөрә, партлајыш Мәсҹиддә Шиәләр Ҹүмә Намазы гыларкән баш вериб.

Бунунла бағлы јерли хәбәр мәнбәләри билдирибләр: “Бу һадисәдә тәһлүкәсизлик гүввәләри илә силаһлы тоггушмадан сонра бир камикадзе Шиә Мәсҹидинин бинасына дахил олуб вә Ҹүмә Намазы вахты өзүнү партладыб.”

Пакистанын баш назири Имран Хан террор актыны гәтијјәтлә писләјиб вә јаралыларын вәзијјәтинин дәрһал јахшылышдырылмасыны вә һадисәнин арашдырылмасыны истәјиб.

 

* Пишавәр мәһәлләси илә танышлыг

Бу террор актынын баш вердији “Куче Ресалдар” мәһәлли мәрһум “Султанул Ваизин Ширазинин” бир груп пакистанлы вә әфганыстанлы сүнни алимләрии илә 15 ҝеҹәдән чох сөһбәт етдији вә “имамәтин сүбуту”, “Имам Әлинин (ә) пејғәмбәрдән (с) сонра билафасилә хәлифә олдуғу” вә “Әһли-бејтин (ә) фәзиләтләри” һаггында елми мүназирә етдији мәһәлдир.

Һәмин ҝөрүшләр мәрһум “Адил Бејк Рисаләдар” Һүсејнијәсиндә кечирилмишдир. Мүзакирәләр топлусу мәшһур “Пишәвәр ҝеҹәләри” китабында топланмыш вә дүнјанын мүхтәлиф дилләринә тәрҹүмә дәфәләрлә едиләрәк нәшр едилмишдир.

“Адил Бејк Рисаләдар” Һүсејнијәси сонралар инкишаф етдирилди вә Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) тәрәфдарлары да орада Мәсҹид тикдирдиләр.

Һиҹри шәмси тарихи илә 1357 вә милади тарихи илә 1978-ҹи илдә Иранын залым режиминә гаршы мүбаризәнин гызғын чағында Пакистанын Парачинар шәһәринин шиәләри Имам Хомејнијә (ризвануллаһи әлејһ) дәстәк олараг Пишәвәрә јүрүш едиб вә нүмајишләрдән сонра һәмин Мәсҹиддә вә Һүсејнијјәдә топлашыблар. Бу һәрәкатын рәһбәри Шәһид Әлламә "Сејјед Ариф Һүсејн Һүсејни" иди.

Һәмин ҝүнләрдә Имам Хомејни (ризванулаһ әлејһ) өлкәдән сүрҝүн олунараг һеч бир Мүсәлман өлкәсинин она јер вермәдији үчүн Парисдә јерләшмишдир. Пакистанлы нүмајишчиләрин шүарларындан бири дә Имам Хомејнијә (ризванулаһ әлејһ) биз өз јеримизи сәнә веририк шүары иди. Онлар өз шүарларында “Пакистан шиәләри, хүсусилә Парачинар шиәләри Имамы горујаҹаглар” дејрдиләр.

Рисаләдар мәһәлләсинин сакинләринин әксәријјәти “Пишавәр Шиә Гызылбашлары”дыр. Онлар, урду, пушту вә инҝилис сөзләринин гарышдығы Фарс дилиндә данышырлар.

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*