?>

Билл Гејтс: Коронавирусдан мүдафиә үчүн 3-ҹү пејвәнд лазым олаҹаг

Билл Гејтс: Коронавирусдан мүдафиә үчүн 3-ҹү пејвәнд лазым олаҹаг

“Миҹрософт” ширкәтинин гуруҹусу Билл Гејтс әминдир ки, инсанлары коронавирусдан мүдафиә етмәк үчүн үч мәрһәләдә пејвәнд етмәк лазым олаҹаг.

АБНА24 Хәбәр Верир, Иш адамынын фикринҹә, ваксинин үчүнҹү мәрһәләси вирусун мутасијалары нәзәрә алынараг дәјишдириләҹәк. “Инди әсас мәсәлә бизим ваксинасијаны үмуми васитәләрлә вә методларла тәмин етмәјин лазым олуб-олмамасы вә ја үч мәрһәләдә пејвәнд етмәјин зәрурилији, јахуд ваксини дәјишмәјин тәләб олунмасыдыр”, - Билл Гејтс дејиб. Онун сөзләринә ҝөрә, мүтәхәссисләр артыг ваксинин дәјишилмиш вариантларынын јарадылмасы имканыны арашдырырлар. “Миҹрософт”ун баниси вурғулајыб ки, ики дәфә пејвәнд едилән шәхсләрин ола билсин, үчүнҹү дәфә дә пејвәнд олунмасы еһтимал едилир. "Чох ҝүман ки, бу мутасијалар АБШ-а чатана гәдәр биздә тәкмилләшдирилмиш ваксин олаҹаг, биз онлардан мүдафиә олунмағымыза тамамилә әминик”, - Гејтс әмин олдуғуну вурғулајыб. Даһа әввәл иш адамы өзү дә коронавирусдан пејвәнд едилиб. О, биринҹи дозаны алдығыны билдириб вә ҸОВЫД-19 препаратынын јарадыҹыларына тәшәккүр едиб.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Гарабағ Ислам Торпағыдыр. Гарабағ Азәрбајҹанындыр.
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are all zakzaki
conference-abu-talib
Әсрин Мүгавиләсинә Јох Дејирик!