?>
Гарабағ Ислам Торпағыдыр

Биз, “Аллаһ! Муһәммәд! Ја Әли!” дејиб дөјүшә ҝетдик. Әсҝәрләримизин һазырладығы ҝөзәл видео клип

Кимиси Шәһадәт мәгамына аз галмыш су ичмәкдән имтина едәрәк, һәзрәт Әбүлфәзлил Әббас (әлејһи сәлам) кими сусуз Шәһид олмаг истәдијини билдирир, кимиси дүшмәнин ити нишанчылар вә пулемјотчуларынын нәзарәт етдији мејданда јаралы һалда галмыш әсҝәр јолдашыны нәјин баһасына олурса олсун ҝедиб чыхараҹағыны блдирир вә дедијинә әмәл дә едир, кимиси өзүндән рүтбәҹә бөјүк олан забит вә әсҝәр јолдашларына “сиз аилә саһибисиниз. Бу иши мән ҝөрәрәм” дејәрәк дүшмән сәнҝәринә дахил олурду...


Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлији –АБНА-нын вердији хәбәрә әсасән, мәнфур дүшмән гүввәләринин Ислам Торпагларынын ајрылмаз парчасы олан Азәрбајҹан Республикасына гаршы башлатдыглары Икинҹи Гарабағ Мүһарибәсиндә Азәрбајҹан Шиә Халгы сөзүн әсил мәнасында тарих јазды...

Онлар, Аллаһ! Муһәммәд! Ја Әли! дејәрәк дөјүшләрә гатылдылар. Ејни ата вә ананын өвладлары кими бир-биринә хидмәт ҝөстәрир, гајғысына галыб дөјүш мејданларында әсла тәк бурахмырдылар. Әҝәр дүшмән гүввәси онлардан кимләрисә Шәһадәт мәгамына уҹалдырдырса, әсҝәр гардашлары Шәһидин мүбарәк нәшини дүшмән әлинә дүшмәсинә имкан вермир вә ону өзләри илә арха ҹәбһәјә өтүрүрдүләр...

Кимиси Шәһадәт мәгамына аз галмыш су ичмәкдән имтина едәрәк, һәзрәт Әбүлфәзлил Әббас (әлејһи сәлам) кими сусуз Шәһид олмаг истәдијини билдирир, кимиси дүшмәнин ити нишанчылар вә пулемјотчуларынын нәзарәт етдији мејданда јаралы һалда галмыш әсҝәр јолдашыны нәјин баһасына олурса олсун ҝедиб чыхараҹағыны блдирир вә дедијинә әмәл дә едир, кимиси өзүндән рүтбәҹә бөјүк олан забит вә әсҝәр јолдашларына “сиз аилә саһибисиниз. Бу иши мән ҝөрәрәм” дејәрәк дүшмән сәнҝәринә дахил олур, онларла ишғалчы әсҝәр вә забитләри мәһв едир вә сонда Пејғәмбәрләрин (әлејһим вә әла нәбијјинә вә алиһи таһиринә сәлату вә сәлам) арзуладығы Шәһадәт мәгамына чатырды...

Һеч шүбһәсиз ки, Азәрбајҹан Халгынын ҝөстәрдији бүтүн бу фәдәкарлыглар, иҝидлик вә рәшадәтләри Имам Һүсејн (әлејһи сәлам) Мәктәбиндә тәрбијә алмасындан ирәли ҝәлир.

Илаһи! Азәрбајҹан Халгыны һәзрәт Муһәммәд вә али Муһәммәд (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) илә дүнја вә угбада мәшһур ејлә! Илаһи бу Халгы дүшмәнин һијлә вә мәнфур сијасәтләриндән Өзүн гору! Амин.

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*