?>

Бејнәлхалг Гүдс Ҝүнү Карикатура Фестивалынын үчүнҹү бурахылышына зәнҝ един - Постер вә гејдијјат формасы

Бејнәлхалг Гүдс Ҝүнү Карикатура Фестивалынын үчүнҹү бурахылышына зәнҝ един - Постер вә гејдијјат формасы

Һиҹри 1443-ҹү илин мүбарәк Рамазан ајы илә ејни вахтда вә Үмумдүнја Гүдс Ҝүнү әрәфәсиндә “Үмумдүнја Гүдс Ҝүнүнүн Үчүнҹү Бејнәлхалг Карикатура Фестивалы” адландырылыб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, һиҹри 1443-ҹү илин мүбарәк Рамазан ајы илә ејни вахтда вә Бејнәлхалг Гүдс ҝүнү әрәфәсиндә “Бејнәлхалг Гүдс Ҝүнүнүн Үчүнҹү Бејнәлхалг Карикатура Фестивалы” кечирилир.


Үчүнҹү Бејнәлхалг Гүдс Ҝүнү Бејнәлхалг Карикатура Фестивалы

"Нормаллашма хәјанәти" вә "Бәдбәхтлик Ҝүнү" мөвзусу илә:

Бисмиһи Тәала

“Гүдс ҝүнү Ислам ҝүнүдүр!” Имам Хомејни.

“Инсаф наминә дејим ки, карикатурамыз бејнәлхалг мәсәләләрдә активдир вә биз онун үзәриндә ишләјән јахшы ҝәнҹләрә тәшәккүр етмәлијик. Имам Хаменеи

 Һиҹри 1443-ҹү илин мүгәддәс Рамазан ајы илә ејни вахтда вә Бејнәлхалг Гүдс Ҝүнү әрәфәсиндә “Бејнәлхалг Гүдс Ҝүнүнүн Үчүнҹү Бејнәлхалг Карикатура Фестивалы” адланыр.

Бу фестивал “Әһли-Бејт (ә)-АБНА Хәбәр Аҝентлији” вә (Иран Ислам Республикасы Рәјасәт Һејәтинә бағлы) Фәләстин Халгынын Ислам Ингилабына Дәстәк Комитәси, Ирагын “Шәһид Фазил” Стратежи Арашдырмалар Мәркәзи, Бәһрејнин “Тијар Әл-Вәфа Ислами”, Иранын “Ислам Ингилабы Инҹәсәнәт Мәркәзи” вә “Ислам инҹәсәнәтинин һәртәрәфли сајты” илә бирҝә тәшкил олунур.


* Мөвзу:
Фестивалын бу дөврү әрәб вә ислам өлкәләринин ишғалчы режимлә мүнасибәтләринин нормаллашдырылмасына јөнәлмиш тәкәббүрлү ҹәһдләрә тәсадүф етдијиндән, һәмчинин буилки Гүдс ҝүнү илә бәдбәхтлик ҝүнүнүн јахынлығы үзүндән ашағыдакы ики мөөвзуда кечирилир:

1. Исраиллә мүнасибәтләрин нормаллашдырылмасында бәзи әрәб лидерләринин хәјанәти

2. Бәдбәхтлик ҝүнү (Исраилин јарандығы вә Фәләстин халгынын дидәрҝин дүшдүјү ҝүн)


* Гајдалар:

1. Һәр бир карикатурачы мүсабигә мөвзуларынын һәр бириндә максимум 3 иш (ҹәми 6 әсәр) илә иштирак едә биләр.

2. Тәгдим олунан карикатураларын өлчүсү жпҝ форматында А4 форматында вә 300 дпи тәсвир өлчүсүндә олмалыдыр.

3. Иҹра техникасы пулсуздур.

4. Тәгдим олунан ҹизҝи филмләри ашағыдакы нүмунәјә ујғун олараг инҝилис дилиндә адланмалыдыр:
Дизајнерин ады вә сојады - иш нөмрәси - мобил телефон нөмрәси (өлкә префикси илә). Мисал олараг:
 Амир Амири01-00989120000000.жпҝ

5. Ҹизҝи филмләри “әлавә” шәклиндә фестивалын катиблијинә електрон почтла ҝөндәрилмәлидир.

6. Иштиракчылар фестивалда иштирак формасыны долдурмалы вә ҹизҝи филмләри илә бирликдә фотошәкилләри илә бирликдә емаил ҝөндәрмәлидирләр.

7. Катиблик бланкы ҝөндәрән шәхси тәгдим едилмиш карикатуранын саһиби кими таныјыр вә әкси сүбута јетирилдикдә, мүвафиг иши мүсабигәдән кәнарлашдырыр.

8. Ҹизҝи филмләри башга фестивалдан мүкафат алмамалыдыр. Бу шәрт јеринә јетирилмәдикдә, тәгдим олунан иш мүсабигәјә бурахылмајаҹаг вә мүмкүн мүкафат ҝери ҝөтүрүләҹәк.

9. Һәр ики мөвзуја аид ишләр бирликдә гијмәтләндириләҹәк.

10. Иштиракчынын әсәрләриндән һәр һансы шәкилдә истифадә етмәк һүгугу фестивалын катиблијиндә горунур.

11. Бүтүн иштиракчылар фестивалда иштирак сертификаты илә тәлтиф олунаҹаглар.

12. Ҹизҝи филмләринин ҝөндәрилмәси мүсабигәнин гајдаларыны гәбул етмәк демәкдир.


* Мүкафатлар:

Биринҹи шәхс: Фәхри диплом вә 1500 Авро.

Икинҹи шәхс: Фәхри диплом вә 1000 авро.

Үчүнҹү јер: Фәхри диплом вә 700 авро.


* Әсәрләрин ҝөндәрилмәси:

1. Сон тәгдиметмә тарихи:

Фестивалын катиблијинә ҹизҝи филмләринин гәбулу үчүн максимум сон тарих 31 Хордад 1401-ҹи илдир (21 ијун 2022-ҹи ил).

2. Әсәрләр неҹә ҝөндәрилир:

Иштиракчылар фестивалын електрон почтуна ([email protected]) “ҹизҝи филмләри”, “иштирак формасы” вә “шәкилләр” ҝөндәрмәлидирләр.


  Гејдијјат формасыны алмаг үчүн ашағыдакы "Јүкләмә" сечиминә кликләјин.

Download


Бејнәлхалг Гүдс Ҝүнү Карикатура Фестивалынын үчүнҹү бурахылышы үчүн гејдијјат формасы
Фајл


* Катибликлә әлагә сахлајын:

Әсәрләрин тәгдим едилмәсиндә һәр һансы ирад, тәклиф, суал вә ја проблеминиз оларса, фестивалын катиблији илә ашағыдакы үсулларла әлагә сахлајын:

Телефон нөмрәси: 025-32131320 (зәнҝ саатлары 8-дән 14-ә кими)

Мобил нөмрә: 09122530366

СМС нөмрәси: 30008070900000

Фестивалын веб сајты: https://arts.fa.abna24.com/p/cartoon-quds-1443

Е-почт: [email protected]

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*