?>
Гәрби Асија Хәбәрләри – Ишғал Олунмуш Фәләстин

Беннетт, Бајденин нүмајәндәси Маллеј илә ҝөрүшмәк истәмәди

Беннетт, Бајденин нүмајәндәси Маллеј илә ҝөрүшмәк истәмәди

Теһран һәр һансы әлавә шәртләрә гәти шәкилдә гаршыдыр вә јалныз 2015-ҹи илдән сазишин илкин шәртләринә гајытмағы мүзакирә етмәјә һазырдыр, она ҝөрә дә Тәл-Әвивин нүвә сазишинин шәртләринин “јахшылашдырылмасына” үмид бәсләмәси вә бу данышыглара Иранын диҝәр һәрби програмларына, хүсусән дә ракет имканларына мәһдудијјәтләрин дахил едилмәси гејри-реалдыр.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, ишғалчы сионист Исраил режиминә мәхсус медиа јазыр ки, сионист режимин баш назири “Тәл-Әвивин” Иранла нүвә сазишинин (JCPOA) "реанимасијасы"на гаршы олдуғуну вурғуламаг үчүн АБШ президентинин емиссары илә ҝөрүшдән имтина едиб. :)

Базар ҝүнү Вјанада данышыгларын бәрпасы әрәфәсиндә президент Бајденин Иранла данышыглар үзрә хүсуси нүмајәндәси Роберт Малли ганунсуз Исраил режиминә учуб. Баш назир Нафтали Беннетт Бајденин нүмајәндәси илә ҝөрүшмәмәји сечиб; Ишғалчы Исраил режим мәнбәләри бу гәрары Беннетин "Иранла данышыгларын бәрпасына разы олдуғуну иддиа етмәк" истәмәмәси илә әлагәләндирирләр.

Гејд едәк ки, Бајден администрасијасы Фәләстин торпагларыны ишғал етмиш ганунсуз Исраил режиминин марагларыны нәзәрә алмаға һазыр олдуғуну нүмајиш етдирир вә гејри-легал Исраил режими сөзсүз ки, данышыгларын ҝедишинә вә һазырланмагда олан сазишин мәзмунуна һансыса шәкилдә тәсир ҝөстәрмәјә сәј дәҹәк.

Бу арада Теһран һәр һансы әлавә шәртләрә гәти шәкилдә гаршыдыр вә јалныз 2015-ҹи илдән сазишин илкин шәртләринә гајытмағы мүзакирә етмәјә һазырдыр, она ҝөрә дә Тәл-Әвивин нүвә сазишинин шәртләринин “јахшылашдырылмасына” үмид бәсләмәси вә бу данышыглара Иранын диҝәр һәрби програмларына, хүсусән дә ракет имканларына мәһдудијјәтләрин дахил едилмәси гејри-реалдыр.

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*