?>
Гәрби Шәрг Хәбәрләри – Ираг

Бағдад Бејнәлхалг Китаб Сәрҝисиндә Үмүмдүнја Әһли-Бејт (ә) Ассасмблејасынын китабларынын тәгдиматы - Шәкилләр

22-ҹи Бағдад Китаб Сәрҝиси Ираг халгы тәрәфиндән рәғбәтлә гаршыланды вә иштирак едән наширләрин сатыш һәҹми мәгбул иди.

Бағдад Китаб Сәрҝиси заманы мүхтәлиф әдәби вә мәдәни ҝөрүшләр кечирилмишди. Белә ҝөрүшләрдән бири дә Иран Ислам Республикасынын Мәдәнијјәт мүшавири тәрәфиндән Сәрдар Гасым Сүлејмани вә Һаҹы Әбу Меһди әл-Муһандисин шәһид олмасы илә бағлы хүсуси топлантысынын тәчкили иди.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлији –АБНА-нын вердији хәбәрә әсасән, 22-ҹи Бағдад Бејнәлхалг Китаб Сәрҝиси, Ирагын пајтахтында 1400-ҹү ил Хордадын 20-дән 31-дәк (10-21 ијун 2021) "Әл-Китаб Вәтәнун (Китаб Вәтәндир)" шүары алтында кечирилиб.

Сәрҝијә 14 өлкәдән 228-дән чох нашир гатылмыш вә сәрҝидә 30-а јахын семинар вә мәдәни ҝөрүш кечирилмишдир.

Гејд етмәк лазымдыр ки, Иран Ислам Республикасынын үч нашири "Иран Ислам Республикасынын Бағдаддакы Мәдәнијјәт Мәсләһәтчиси", "Иран Китаб вә Әдәбијјат Еви" вә "Әбрар Чағдаш Институту" лары да бу сәрҝидә иштирак етмишди. Бу үч нашир әмәкдашлыг едәрәк "Иран Ислам Ҹүмһуријјәтинин Милли Көшкү"нү Бағдад Бејнәлхалг Сәрҝисинин дөрдүнҹү салонунда, 75 квадратметрлик бир саһәдә јаратмышлар вә Фарс вә Әрәб дилләриндә чап олунан дини, мәдәни, бәдии, сијаси, Ираншүнаслыг вә с. мөвзулар һаггында 13000 ҹилд шәклиндә тәхминән 1200 үнванлы китаблары сәрҝи зијарәтчиләринә тәгдим етмишләр.

Бағдад Китаб Сәрҝиси заманы мүхтәлиф әдәби вә мәдәни ҝөрүшләр кечирилмишди. Белә ҝөрүшләрдән бири дә Иран Ислам Республикасынын Мәдәнијјәт мүшавири тәрәфиндән Сәрдар Гасым Сүлејмани вә Һаҹы Әбу Меһди әл-Муһандисин шәһид олмасы илә бағлы хүсуси топлантысынын тәчкили иди.

 

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*