?>

Бајден Чинлә бағлы хариҹи сијасәтиндә дә Трампын јолуну ҝедир

Бајден Чинлә бағлы хариҹи сијасәтиндә дә Трампын јолуну ҝедир

Бајденин башында олдуғу АБШ рәһбәрлијинин Чин вә Русија илә әлагәли бир сыра сәлаһијјәтлиләринин сон ачыгламалары, Доналд Трамп рәһбәрлијинин ејни репрессив сијасәтләрини давам етдирдикләрини ҝөстәрир.

АБНА24 Хәбәр Верир, АБШ-ын президенти Ҹозеф Бајден бу ҝүн (17 феврал) ҸНН шәбәкәсинә вердији мүсаһибәсиндә Чинин инсан һаглары бәһанәси илә ҹидди нәтиҹәләрлә үзләшмәли олдуғуну иддиа едиб. Чин президенти Ши Тсинпингин һәрәкәтләри барәдә верилән суала Бајден белә ҹаваб вериб: “Чини ҹидди нәтиҹәләр ҝөзләјир вә о да билир”. Бајден АБШ-ын инсан һагларынын горунмасында глобал ролуну ҹанландырдығыны иддиа едәрәк, һөкумәтинин мүттәфигләри вә бејнәлхалг иҹтимаијјәтлә әмәкдашлыг едәрәк, Чинин инсан һагларына һөрмәт етмәсини мәҹбур едәҹәјини иддиа едиб: “Чин дүнја лидери олмаг үчүн чох чалышыр вә бу ады газанмаг үчүн (инсан һагларына) һөрмәт етмәли вә диҝәр өлкәләрин етибарыны газанмалыдыр”. Реутерс-ин јаздығына ҝөрә, Бајден рәсми Пекини дә тәһдид едиб: “Инсан һагларыны позан фәалијјәтләринә давам едәнә гәдәр вәзијјәт онлар үчүн чәтинләшмәлидир”.Кечән һәфтә АБШ президенти Пентагонда Чинин тәһдидләрини гијмәтләндирмәк вә һәлл етмәк үчүн хүсуси ишчи групу јарадылдығыны елан едәрәк, Чинин тәһдидләринә гаршы чыхмағын ваҹиблијини вурғуламышды. Бундан әввәл дә, АБШ-ын БМТ-нин Ҹеневрәдәки јени сәфири Роберт Вуд, Бајден администрасијасынын Чини Нүвә Силаһларынын Јајылмамасы Мүгавиләсинә дахил етмәк гәрарыны ачыгламышды.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Гарабағ Ислам Торпағыдыр. Гарабағ Азәрбајҹанындыр.
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are all zakzaki
conference-abu-talib
Әсрин Мүгавиләсинә Јох Дејирик!