?>

Бајден мүһарибәнин мәсулијјәтини Зеленскинин үзәринә атды

Бајден мүһарибәнин мәсулијјәтини Зеленскинин үзәринә атды

АБШ Русијанын Украјнаја һүҹума һазрлашмасы барәдә Кијевә хәбәрдарлыг едиб.Бу барәдә Америка Президенти Ҹозеф Бајден дејиб.

АБНА24 Хәбәр Верир , Демократлар Партијасынын донорларынын топлантысында чыхыш едән Ағ Ев рәһбәри АБШ кәшфијјатынын Русијанын Украјнаја һүҹум едәҹәји барәдә билдијини, Кијевә хәбәрдарлыг етдијини, лакин “Украјна Президенти Володимир Зеленскинин ешитмәк истәмәдијини” дејиб.

АБШ Президентинин Украјна лидери барәдә ҝөзләнилмәз ачыгламасы, рәсми Кијевин Гәрб мүттәфигләрини Украјнаја ағыр силаһларын чатдырылмасыны сүрәтләндирмәјә үмидсиз чағырышлары фонунда баш вериб.

Зеленски администрасијасы билдириб ки, Русија гошунлары ағыр артиллерија гурғуларынын сајына ҝөрә Украјна Силаһлы Гүввәләрини үстәләјир, Донбасда Русијанын һүҹумуну сон ҝүҹү илә сахлајан украјналыларда дөјүш сурсатлары чатмыр. Ҹәбһәләрдә вәзијјәти әсаслы шәкилдә дәјишдирә биләҹәк чохлу ракет системләринин тәҹһизаты намәлум сәбәбләрдән тәхирә салыныб.

АБШ президентинин белә бир шәраитдә вердији бу ачыглама вә Русија илә мүһарибәнин бүтүн ҝүнаһларыны Зеленскинин үстүнә атмасы дүнја сәвијјәсиндә ҹидди дигәт чәкиб. Бәзи сијаси аналитикләр буну гәрбин Украјнаны тамамијлә гурбан вермәк гәрары кими гијмәтләндирибләр.

Ҹо Бајден ијунун 8-дә "Сизҹә, Украјна Русијаја торпаг вермәлидирми?" суалына ҹаваб олараг Бајден дејиб ки, "Торпаг онларындыр, өзләри биләрләр, биз онлара торпаг верин, ја вермәјин дејә билмәрик. Амма мүәјјән бир мәрһәләдә низамлама үчүн данышыглара отурмаг лазым ҝәләҹәк",- демишди.

Ҹо Бајдендән әввәл исә мајын әввәлиндә Франса президенти Еммануел Макрон Владимир Зеленскијә мүраҹиәт едәрәк демишди ки, “сүлһ үчүн торпаг верин”. Украјна рәсмиләринин сөзләринә ҝөрә, артыг бу чағырыш бир чох Авропа лидерләриндән ҝәлиб. Бир мүддәт әввәл АБШ-ын сојуг мүһарибә сијасәтинин мемары, АБШ-ын кечмиш дөвләт катиби Һенри Киссинҹер Давосда да бу чағырышы тәкрарламыш вә “Украјна Русија илә барышмаг үчүн торпаг вә ҝүзәштләрә ҝетмәлидир” демишди.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*