?>

Бајден вә ҝөрүнмәмиш инфлјасија

Бајден вә ҝөрүнмәмиш инфлјасија

АБШ конгресинә ара сечкиләрә 150 ҝүнүн галдығы бир һалда, Бајден һөкумәтинин бензинин јүксәк гијмәти вә инфлјасијасынын арадан галдырылмасы саһәсиндәки уғурсуз сәјләри онун вә демократ партијасынын гаршысына гаранлыг перспектив гојубдур.

АБНА24 Хәбәр Верир , Америкада инфлјасијанын өтән гырх илдә ҝөрүнмәмиш бир сәвијјәјә галхдығы, һәмчинин гида маддәләри вә енержи гијмәтләринин баш алыб ҝетдји бир һалда, америкалылар шәнбә ҝүнү башга бир зәрбәнин шаһиди олублар. Белә ки, бу өлкәдә бензинин орта һесабла гијмәти һәр галлонда беш доллардан јухарыја чатыбдыр.

Белә бир һалда, Бајден вә демократ партијасы инфлјасијанын вәзијјәти вә Бајденин имиҹини јахшылашдырмагла өзләринин сенатдакы көврәк әксәријјәтләрини горујуб сахламаг үчүн АБШ конгресинә ара сечкиләрә галан јалныз 150 ҝүнлүк фүрсәтә маликдирләр.

Експертләрин гәнаәтинә ҝөрә, инфлјасијаны нәзарәтә алмаг үчүн Американын демократ президентинин әлиндән бундан артыг иш ҝәлмәз. Бу партијанын ганунвериҹиләриндән бир чоху да Бајденин баҹарығына олан инамыны итирибдир.

Мај ајында Америкада инфлјасија 8,6 %-ә чатды ки, бу да ондан габагкы ајын 8,3%-лик инфлјасија ҝөстәриҹиси илә мүгајисәдә нәзәрәчарпаҹаг артымдан хәбәр верир. Америка вәтәндашларына артан тәзјигләр сәбәб олубдур ки, онларын сәксән фаизи «АБҸ Нјус-Ипсус»ун јени бир рәј сорғусунда десин ки, инфлјасија, онларын бу илин пајызындакы гәрарчыхармаларында фөвгәладә вә ја чох мүһүм бир амилдир. Америкалыларын тәгрибән дөрддә үч һиссәси бензинин гијмәтилә бағлы елә бу фикрә малик иди. Белә бир һалда, белә бир мөвзуда Бајденин рејтинги сон дәрәҹә ашағы олуб вә онун инфлјасијанын идарә олунмасы үзрә идарәчилијинин тәкҹә 28%-и тәсдиг едилибдир.

Бу мәсәлә нојабр конгрес сечкиләриндә өз ҹүзи әксәријјәтини горујуб сахламаг нијјәтиндә олан демократлар үчүн сијаси бир кабус ола биләр. Ону да гејд едәк ки, әксәријјәтә малик олмасына рәғмән, бу партија конгресдә өз програмларынын һәјата кечирилмәсиндә индијдәк уғур газанмајыбдыр.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*