?>
Азәрбајҹан Хәбәрләри

Баланс сијасәти уғурла давам едир, Азәрбајҹанын НАТО, ја да Русија сечими јохдур

Аз. Ҹәнуби Гафгазда јеҝанә дөвләтдир ки, һәм Русија, һәм дә Түркијә илә мүнасибәтләри јүксәк сәвијјәдәдир.

Баланс сијасәти уғурла давам едир, Азәрбајҹанын НАТО, ја да Русија сечими јохдур

НАТО баш катиби Ј.Столтенбергин бәјанаты илә әлагәдар Азәрбајҹан ХИН-ин шәрһиндә дејилир ки, Азәрбајҹанла НАТО арасында тәрәфдашлығын әсасы 1994-ҹү илин мајында Сүлһ Наминә Тәрәфдашлыг чәрчивә сәнәдинин имзаланмасы илә гојулуб.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Азәрбајҹан НАТО-нун јахын тәрәфдашыдыр, бејнәлхалг сүлһ вә тәһлүкәсизлијин бәргәрар олмасында Алјансла сых әмәкдашлыг едир. Буну НАТО баш катиби Јенс Столтенберг Вашингтонда НАТО-нун тәсис олунмасынын 70-ҹи илдөнүмү мүнасибәтилә НАТО хариҹи ишләр назирләринин иҹласы чәрчивәсиндә мәтбуат үчүн ачыгламасында дејиб. О, НАТО-нун рәһбәрлији алтында Әфганыстанда һәјата кечирилән "Гәтијјәтли дәстәк" миссијасына Азәрбајҹанын әһәмијјәтли һәрби гүввә вә мултимодал транзит төһфәси вердијини диггәтә чатдырыб.

Бундан әлавә, НАТО баш катибинин сөзләринә ҝөрә, 2017-ҹи илдә фәалијјәтә башламыш Бакы-Тбилиси-Гарс дәмир јолу НАТО-ја үзв дөвләтләр тәрәфиндән Әфганыстана вә ҝеријә дашымалар заманы истифадә олунур.

Ј.Столтенбергин бәјанаты илә әлагәдар Азәрбајҹан ХИН-ин шәрһиндә дејилир ки, Азәрбајҹанла НАТО арасында тәрәфдашлығын әсасы 1994-ҹү илин мајында Сүлһ Наминә Тәрәфдашлыг чәрчивә сәнәдинин имзаланмасы илә гојулуб.

2003-ҹү илдән Азәрбајҹан НАТО-нун Әфганыстанда һәјата кечирилән әмәлијјатына төһфә верир. Һазырда Азәрбајҹанын 6 нәфәр гәрарҝаһ забити вә 2 нәфәр һәрби һәким олмагла 120 нәфәрлик һејәти Алјансын Әфганыстандакы "Гәтијјәтли дәстәк" миссијасынын тәркибиндә хидмәт едир.

2017-ҹи илдә Бакы-Тбилиси-Гарс дәмир јолунун ишә салынмасы илә Әфганыстана мултимодал дашымалар үчүн ҝениш имканлар јараныб. Бу јол Лапис-Лазули нәглијјат дәһлизинин әсас һиссәсини тәшкил едир вә НАТО дөвләтләриндән Әфганыстана фасиләсиз вә тәһлүкәсиз дашымалара мүһүм төһфә верир, Азәрбајҹан ХИН мәтбуат хдмәти гејд едиб.

Ҝөрүндүјү кими, бу мәсәләдә ән мараглы мәгам Азәрбајҹанын тутаҹағы мөвгедир. Бәллидир ки, Азәрбајҹан јенидән ”баланс сијасәтини" давам етдирәҹәк. Лакин Әфганыстан мөвзусунда, Хәзәрдә тәһлүкәсизлик мәсәләләриндә баланс сијасәти јүрүтмәк мүмкүн дејил. АБШ бүтүнлүкдә Ҹәнуби Гафгазын сијаси вә игтисади мәнзәрәсини дәјишмәк гәрарыны тутуб. Ҝүрҹүстанын НАТО илә сых әлагәси Азәрбајҹана тәсирсиз өтүшмәјәҹәк. Чүнки артыг Америка гошунлары демәк олар ки, Русија илә бир аддымлыгда дураҹаглар. Истәр-истәмәз бу, реҝионда мүәјјән просесләрә дә старт верилмәсинә сәбәб олаҹаг. Лакин Азәрбајҹан сијаси бахымдан маневрләр едә биләрсә, јахын ҝәләҹәкдә бөлҝәнин ән мүһүм ојунчусуна чеврилә биләр.

Азәрбајҹан Ҹәнуби Гафгазын лидер дөвләти олдуғуну сөјләјир, һәм Русија, һәм дә Түркијә илә стратежи тәрәфдашдыр. Азәрбајҹан Ҹәнуби Гафгазда јеҝанә дөвләтдир ки, һәм Русија, һәм дә Түркијә илә мүнасибәтләри јүксәк сәвијјәдәдир.

Рәсми Бакынын “сәрт Гәрб риторикаси” мөвҹуд олса да, һазырда Азәрбајҹанын Гәрбдә стратежи тәрәфдашы јохдур. Бакы даһа чох Түркијә илә әмәкдашлыға үстүнлүк верир. Балтикјаны өлкәләр Авропа Иттифагынын үзвүдүр, Ҝүрҹүстан, Украјна, Молдова Авропа илә Ассосиатив Сазиши имзалајыб вә мөвгеләрини ачыг бәјан едибләр.

Украјна вә Ҝүрҹүстан НАТО-ја интеграсија барәдә дүшүнүр, Азәрбајҹан исә бу системә гошулмаг истәмир. Азәрбајҹанын һазырда Русијадан һансыса бир шәкилдә енержи асылылығы јохдур. Азәрбајҹан өзүнү електрик енержиси илә тәмин едир, гоншу өлкәләрлә енержи мүбадиләси лајиһәсиндә иштирак едир вә һәр ил кичик бир һәҹмдә олса да, ихраҹ салдоја маликдир. Нефт мәһсулларына ҝәлдикдә исә Азәрбајҹан өз тәминатыны һәјата кечириб вә 1,5 милјон тон ҹиварында һәҹмләри дә ихраҹа јөнәлдир. Әввәлләр бу һәҹм 2 милјондан да чох иди. Һәҹмләрин азалмасы исә дахили тәләбатын артмасы илә әлагәдардыр. Хам нефтә олан тәләбат һәлә узун мүддәт дахили имканлар һесабына һәјата кечириләҹәк.

Тәбии газа ҝәлдикдә исә Азәрбајҹанда сон илләр илбәил әмтәәлик газ һасилаты артыр. Бундан сонра да газ һасилатынын артмасы мүшаһидә олунаҹаг. Һазырда өлкәнин дахили тәләбаты Статистика Комитәсинин мәлуматына ҝөрә, иткиләрсиз 10,3 милјард куб-метрдир. Техники иткиләр исә 800 милјон куб-метрдән бир гәдәр чохдур. Азәрбајҹанын АzMеCо - метанол заводу Газпром ширкәтиндән 100 милјон куб-метр газ идхал едиб вә бунунла да Азәрбајҹан-Русија газ мүнасибәтләри дајаныб.

Түркијә Ермәнистанла мүнасибәтдә Азәрбајҹанын јанындадыр. Русија вә Иран да Азәрбајҹаны наразы салмаг истәмир. Бир сөзлә, Бакы баланс сијасәти илә уғурлу дурумдадыр...
Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*