?>
Гарабағ Ислам Торпағыдыр

Ағасы Әбүлфәзл кими Оруҹ һалында сусуз шәһид олан ХТД-нин Ҝизири Шәһид Әмирли Тофиг Шәмсәддин оғлу – Видео

Јағы дүшмән гүввәләринин Исламын ајрылмаз парчасы олан Азәрбајҹан Республикасы әлејһинә башлатдыглары 44 ҝүнлүк Вәтән Мүһарибәсиндә чох сајда Шиә балалары, ағалары Имам Һүсејнә (әлејһи сәлам) игтида едәрәк, ширин ҹанларындан кечиб Шәһидлик мәгамына јүксәлдиләр. Бир чохлары исә мүхтәлиф бәдән јаралары алараг Газилик мәгамына уҹалыдлар. Бунлардан бири дә ХТД-нин Ҝизири Шәһид Әмирли Тофиг Шәмсәддин оғлу иди.


Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлији –АБНА-нын вердији хәбәрә әсасән, јағы дүшмән гүввәләринин Исламын ајрылмаз парчасы олан Азәрбајҹан Республикасы әлејһинә башлатдыглары 44 ҝүнлүк Вәтән Мүһарибәсиндә чох сајда Шиә балалары, ағалары Имам Һүсејнә (әлејһи сәлам) игтида едәрәк, ширин ҹанларындан кечиб Шәһидлик мәгамына јүксәлдиләр. Бир чохлары исә мүхтәлиф бәдән јаралары алараг Газилик мәгамына уҹалыдлар. Бунлардан бири дә ХТД-нин Ҝизири Шәһид Әмирли Тофиг Шәмсәддин оғлу иди.

Шәһид Тофиг Әмирли 1992-ҹи ил февралын 27-дә Азәрбајҹанын Талыш Бөлҝәсинин Ҹәлилабад рајонунун Фәтуллагышлаг кәндиндә анадан олуб. Даһа сонра Ҹәлилабад шәһәринин Ҝөјтәпә гәсәбәсинә көчмүшләр.

Азәрбајҹан Ордусунун Хүсуси Тәјинатлы Гүввәләринин ҝизири олан Тофиг Әмирли 2020.09.27 тарихдә Азәрбајҹан Силаһлы Гүввәләри тәрәфиндән Ермәнистан ишғалы алтында олан әразиләрин азад едилмәси вә Азәрбајҹанын әрази бүтөвлүјүнүн бәрпа олунмасы үчүн башланан Икинҹи Гарабағ Мүһарибәсиндә Хоҹавәнд вә Ҹәбрајыл рајонунун азадлығы уғрунда ҝедән дөјүшләрдә иштирак етмиш, октјабрын 13-дә Ҹәбрајыл дөјүшләри заманы шәһид олмушдур.

Азәрбајҹанын әрази бүтөвлүјүнүн тәмин едилмәси уғрунда дөјүш әмәлијјатларына гатылан вә һәрби һиссә гаршысында гојулмуш тапшырыгларын иҹрасы заманы вәзифә борҹуну шәрәфлә јеринә јетирдији үчүн Азәрбајҹан Президенти Илһам Әлијевин 15.12.2020-ҹи ил тарихли Сәрәнҹамына әсасән Тофиг Әмирли өлүмүндән сонра "Вәтән уғрунда" медалы вә "Вәтәнә хидмәтә ҝөрә" ордени илә тәлтиф едилди едилмишдир.

Азәрбајҹанын Ҹәбрајыл рајонунун ишғалдан азад едилмәси уғрунда апарылан дөјүш әмәлијјатларына гатылараг шәхси иҝидлији вә шүҹаәти нүмајиш етдирдијинә ҝөрә исә Аз. Президенти Илһам Әлијевин 24.12.2020-ҹи ил тарихли Сәрәнҹамына әсасән Тофиг Әмирли өлүмүндән сонра "Ҹәбрајылын азад олунмасына ҝөрә" медалы илә тәлтиф едилмишдир.

Өлкә дахилиндә олдуғу кими өлкә хариҹиндә дә ХТД-нин ҝизири Шәһид Әмирли Тофиг Шәмсәддин оғлунун иҝидлији вә динә олан бағлылығы һаггында дәјәрли мәлуматлар верилмишдир.

Исламын ајрылмаз парчасы олан Азәрбајҹан Республикасынын ишғалда олан әразиләринин азад олунмасы уғрунда ҝедән мүһарибәдә гәһрәманҹасына шәһид олан ҝизир Әмирли Тофиг Шәмсәддин оғлунун гәһрәманлығындан һамы сөз ачыр. Белә ки, Түрикијәнин 14 ТВ програмында Шәһид Әмирли Тофиг Шәмсәддин оғлунун иҝидлији барәсиндә данышылмышдыр.

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*