?>
Үмумдүнја Әһли-Бејт (ә) Ассамблејасы Хәбәрләри

Ајәтуллаһ Рамазани “Үмумдүнја Килсәләр Шурасы” профессорларынын суалларыны ҹавабландырды / Бүтүн Илаһи пејғәмбәрләр рәһмәт үчүн ҝәлмишдиләр

Ајәтуллаһ Рамазани “Үмумдүнја Килсәләр Шурасы” профессорларынын суалларыны ҹавабландырды / Бүтүн Илаһи пејғәмбәрләр рәһмәт үчүн ҝәлмишдиләр

Ајәтуллаһ Рамазани: “Биз инанырыг ки, Гуранын тәфсирчиләри вә изаһ едәнләри јалныз мәсумлардыр (әлејһимус-салам) вә Мәсум Имамын (Һз. Меһдинин) (ә) мәсумлуг мәгамы индијә гәдәр давам етдији үчүн һәлә дә Гуранын һәгиги тәфсирчиси вә изаһ едәни вардыр. Диҝәрләри исә өз тәфсирләриндә Илаһи ајәләрин бәзән бир, бәзән дә бир нечә ҹәһәтини ачыглајырлар, бүтүн ҹәһәтләри билән јеҝанә шәхс мәсумдур. Биз башга инсанлар үчүн белә бир мәсумлуг мөвгеји һесаб етмирик!”

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Ајәтуллаһ “Рза Рамазани” 12 нојабр 2021 тарихдә, ҹүмә ахшамы Ҹеневрәдә “Үмумдүнја Килсәләр Шурасы Мәктәби”нин бир сыра профессор вә тәдгигатчылары илә ҝөрүшүб вә онларын мүхтәлиф саһәләрдә суалларыны ҹавабландырыб.

Үмумдүнја Әһли-Бејт (ә) Ассамблејасынын баш катиби “сүнниләр вә шиәләр арасында фәрг” һаггында суалын ҹавабында дејиб: “Шиә вә сүнни арасында әсас фәрг одур ки, сүнни мәнбәләрдә сүнниләр, јалныз Пејғәмбәрин (с) һәрәкәтләри, сөзләри вә рәвајәтләри; Амма Шиәләр мәсумларын сөзләринә, рәвајәтләринә вә һәрәкәтләринә дә диггәт јетирирләр. Шиәләрә ҝөрә, 14 мәсум вардыр ки, онлар хүсуси мәсум мәгамына маликдирләр; Христианлыгда һөрмәт вә мүгәддәс сајылан һәвариләр кими.”

О әлавә едиб: “Бүтүн мәсумлар исмәт мәгамындадырлар вә бу сәбәбдән онларын сөзләри, әмәлләри вә дедикләри бизим үчүн өрнәк вә дәлилдир. Буна әсасән, биз инанырыг ки, мәсумлуг мәгамы илә әлагә Ислам Пејғәмбәринин (с) вәфат или олан һиҹрәтин он биринҹи илиндә битмир; Бу мәгам Онун шәһадәтиндән сонра бу ҝүнә гәдәр давам едир.”

Ајәтуллаһ Рамазани давам едәрәк деди: “Биз инанырыг ки, Гуранын тәфсирчиләри вә изаһ едәнләри јалныз мәсумлардыр (әлејһимус-салам) вә Мәсум Имамын (Һз. Меһдинин) (ә) мәсумлуг мәгамы индијә гәдәр давам етдији үчүн һәлә дә Гуранын һәгиги тәфсирчиси вә изаһ едәни вардыр; Јәни Гураны һәртәрәфли, там вә дүзҝүн тәфсир едә билән шәхс мөвҹуддур. Диҝәрләри исә өз тәфсирләриндә Илаһи ајәләрин бәзән бир, бәзән дә бир нечә ҹәһәтини ачыглајырлар, бүтүн ҹәһәтләри билән јеҝанә шәхс мәсумдур. Биз башга инсанлар үчүн белә бир мәсумлуг мөвгеји һесаб етмирик!”

Ајәтуллаһ Рза Рамазани даһа сонра бујурублар: “Католикләрин һамысы Папанын сәһвсизлијинә инанмыр; Мәсәлән, Һанс Кунҝ "Папанын Тәнгиди" китабында папанын әбәди сәһвсизлијини инкар едир, бахмајараг ки, онун тәнгидчи католик олдуғуну сөјләмәк олар.”

 

* Әһли-бејт (ә) тәлимләринин әсас хүсусијјәтләри

Үмумдүнја Әһли-Бејт (ә) Мәҹлисинин баш катиби сөзүнә давам едәрәк билдириб ки, Әһли-Бејт (ә) тәлимләрини үч шејдә үмумиләшдирмәк олар:

1. Онларын маарифләри расионаллыгла мүшајиәт олунур;
2. Ирфан вә мәнәвијјатла бағлыдыр;
3. Һәр јердә онун әсасы әдаләтдир.

Әдаләт барәдә чохлу ајәләр вардыр; о ҹүмләдән “Анд олсун ки, Биз пејғәмбәрләримизи ачыг-ашкар дәлилләрлә ҝөндәрдик. Биз онлара бирликдә (Аллаһын һөкмләрини билдирән сәмави) китаб вә әдаләт тәрәзиси (шәриәт) назил етдик ки, инсанлар (бир-бири илә) әдаләтлә рәфтар етсинләр.” ајәсидир; Беләликлә, бүтүн пејғәмбәрләр әдаләти бәрпа етмәк үчүн ҝәлибләр. Һамыја әдаләтин дадыны дадыздырмаға ҝәлмишләр.”

 

* Академик саһәдә Шиәләр вә сүнниләр арасындакы әлагә

Ајәтуллаһ Рза Рамазани “Шиәләр вә сүнниләр арасында академик әлагәләр”лә бағлы дејиб: “Биринҹи һиссә сүнни вә шиә профессорларынын гаршылыглы әлагәси вә икинҹи һиссә Иранда “Ислами Мәзһәбләрин Јахынлашдырылмасы Университети”нин мөвҹудлуғудур ки, орада тәһсил аланларын әксәријјәти сүнни тәләбәләридир. Биз бу университетдә Шиә әдәбијјатыны, мәдәнијјәтини дүзҝүн ифадә етмәјә чалышырыг. Даһа јүксәк сәвијјәләрдә дә бу әлагәләримиз мовҹуд олуб; Ајәтуллаһ Узма Буруҹерди вә Шејх Шәлтут кими шәхсијјәтләр ки, Ҹәфәри фигһини рәсмиләшдирмишләр, инди дә Иран университетләриндә тәһсил вә үсул елмләри саһәләриндә Һәнбәли фигһи вә Шафии фигһи вә с. сүнни фигһләри өјрәнилир.”

Ајәтуллаһ Рамазани “мүхтәлиф идејаларын мөвҹудлуғуну вә бирлик јаратмаг үчүн чохлу сәјләрин олдуғуну нәзәрә алсаг, нијә бу бирлијә наил олунмајыб?!” суалына белә ҹаваб вериб: “Биз ики инсанын, ики динин вә ја ики групун ејни дүшүнҹә тәрзинә малик олмасыны истәмирик. Инсан ләјагәти олан динин маһијјәтини вә бу маһијјәти өзләри илә ҝәтирәнләри тәһгир етмәмәјә чалышмалыјыг. Бүтүн Илаһи пејғәмбәрләр севҝи, сүлһ вә әдаләтин јајылмасы үчүн Аллаһдан ҝәлмишләр.”

 

* Христианлыгдан ҝөзләнти

Дүнја Әһли-Бејт (ә) Ассамблејасынын баш катиби “Христианлыгдан ҝөзләнтиниз нәдир?” суалына ҹаваб олараг дејиб: “Биз христианлығын вә Исламын дини лидерләриндән Аллаһын ән мүһүм тәлиминә, јәни инсанын мәгамыны вә ләјагәтини горумаг үчүн сәј ҝөстәрмәләрини ҝөзләјирик. Онлар Ислам вә Христианлығын һәгиги тәлимләрини тәблиғ етмәклә, зүлмү вә јохсуллуғу инсанлардан узаглашдырмаг, бүтүн инсанларын сүлһ, мәнәвијјат вә әхлагла бирликдә јашамасы үчүн сәј ҝөстәрмәлидирләр. Елә бир јерә чатмалыјыг ки, һеч ким Инҹил, Төврат вә Гураны тәһгир етмәјә имкан вермәсин. Ибраһимдән Мусаја, Исаја вә Мәһәммәдә (с) гәдәр Илаһи пејғәмбәрләр мәсхәрәјә гојулмамалы вә бәшәријјәт үчүн мүгәддәс олараг галмалыдырлар; Чүнки инсан тәбиәтҹә мүгәддәслијә мејллидир.”

 

* Иранда чохлу сајда гыз тәләбә

Ајәтуллаһ Рамазани “Иран университетләриндә гыз тәләбәләрин сајынын киши тәләбәләрлә мүгајисәдә артмасынын сәбәби нәдир?” суалына ҹавабында дејиб: “Бәзи саһәләрдә бу рәгәм бәрабәрдир, бәзиләриндә исә саһәјә ҝөрә оғлан вә гызларын сајы фәрглидир. Гејд етмәк лазымдыр ки, дүнја әһалисинин јарысы гадынлардан ибарәтдир вә мәһз гадынлар тәһсил вә арашдырмаларда иштирак етмәлидирләр вә буна ҝөрә дә тәһсил вә тәдгигатда киши вә гадын арасында һеч бир фәрг олмамалыдыр.

 

* Шиәләрдә радикалларын мөвҹудлуғу

Ајәтуллаһ Рамазани “Радикал фикирли шиәләр вармы?” суалына ҹаваб олараг дејибләр: “Бүтүн динләрдә радикал фикирләр вар. Мүхтәлиф әсрләрдә Христианлыг вә Јәһудилик арасында радикал ҹәрәјанлар олуб вә инди дә вар. Ислам мәзһәбләриндә дә беләдир; Мәсәлән, бизим фикримизҹә, “ИШИД” гәтијјән мүсәлман дејил. Минләрлә инсанын башыны кәсән шәхсләр Гуранын вә исмәтин һеч бир әсаслары илә ујғун ҝәлмирләр.”

 

* Шиә мистисизми

Үмумдүнја Әһли-Бејт (ә) Мәҹлисинин баш катиби сонда әлавә едиб: “Ирфан бир нөв гәлб билҝисидир ки, инсан һәгигәти өз дахилиндә һисс едир вә варлыг аләминдә елә бир мәрһәләјә чатыр ки, Аллаһдан башга һеч кәси ән бөјүк гүдрәт вә һикмәт саһиби олараг ҝөрмүр. Ирфанда фикир вә рәј бахымындан о јерә ҝәлирик ки, варлыг Аллаһын гүдрәти вә һикмәтидир вә Аллаһын бүтүн Ад вә Сифәтләри каинатын һәртәрәфинә јајылмыш вә әһатә етмишдир.”

 

* БејнәлхалгӘһли-БејтУниверситетининпрезидентининчыхышы

Әһли-Бејт (ә) Университетинин ректору һөҹҹәтүлислам доктор “Сәид Ҹәзари” дә бу ҝөрүшдә иштирак едән тәләбә вә тәдгигатчыларын бир сыра суалларыны ҹавабландырыб.

О, Шиә принсипләрини вурғулајараг дејиб: “Шиәләрин әксәријјәти сүнни ҹәрәјанындан фәргли олараг, христианлыг вә килсә илә динләрарасы гаршылыглы әлагәдә вә диалогда мүһүм нөгтә вә принсипләри бирләшдирирләр. Әсасән, Шиә тәфәккүрүндә теоложи вә әгидәти анлајышлар ики мүһүм дин олан јәһудилик вә христианлыгда әсас олан принсипләрә әсасланыр. Шәһидлик, шәфаәт, мәсумлуг, Гијамәт, рәҹәт (гијамәтдән өнҹә өлүләрин гајыдышы), гејбә етигад вә бу кими мәсәләләр Шиә мүтәфәккирләри вә килсә арасында мүштәрәк иман елементләридир.

Әһли-Бејт (ә) Университетинин ректору әлавә едиб: “Биз инанырыг ки, динләрин вә онларын мәзһәбләри арасындакы фәрглилик вә фикир ајрылығынын бир һиссәси онларын мүхтәлиф ҹоғрафијалардакы мәдәни принсипләринә, бир һиссәси исә сијаси ҹәрәјанларла бағлыдыр. Әслиндә, бу ики мәсәлә диггәтлә нәзәрдән кечириләрсә, динләрарасы гаршылыглы әлагә асан мәсәлә олар.”

Ҹәнаб Ҹәзәри Шиәләрин он ики имамынын мөвҹудлуғуна тохунараг дедјиб: “Шиәләрин он икинҹи имамы Һәзрәт Меһди (ә) адланыр вә биз һамымыз инанырыг ки, Имам Меһди (ә) илә һәзрәт Иса (ә) арасында һеч бир ајрылыг јохдур вә Имам Меһди (ә.с) бәшәријјәти хилас етмәк үчүн һәзрәт Иса илә бирликдә зүһур едәҹәк.

О фикирләринә белә әлавә едиб: “Христианлыг да, шиәлик дә гијамәтә инаныр; Она ҝөрә дә гијамәт мәсәләси һәр ики дин үчүн ваҹибдир. Гијамәт һаггында гејд едилә билән мәгамлардан бири дә “шәфаәт” мәсәләсидир. Шәфаәт бәзи сүнниләрин инанмадығы вә рәдд етдији мәнәви вә мистик бир достлугдур. Шиә Исламына ҝөрә, шәфаәт мистик вәһдәт вә ја бирлик кимидир.”

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*