?>
Франсада Шиә Тәшкилатлары илә Ҝөрүшдә;

Ајәтуллаһ Рамазани: Әһли-Бејт (ә) ардыҹыллары Гәрб өлкәләри үчүн бир немәтдир / Гәрб ҹәмијјәтләриндә Шиәләрин ганунпәрвәрликләринин нүмунәси

Ајәтуллаһ Рамазани: Әһли-Бејт (ә) ардыҹыллары Гәрб өлкәләри үчүн бир немәтдир / Гәрб ҹәмијјәтләриндә Шиәләрин ганунпәрвәрликләринин нүмунәси

Ајәтуллаһ Рамазани даһа сонра “Исламда үнсијјәт саһәләри” һаггында данышыб: “Нәфслә үнсијјәт”, “Аллаһла үнсијјәт”, “Ҹәмијјәтлә үнсијјәт”, “Бејнәлхалг аренада үнсијјәт” вә “Тәбиәтлә үнсијјәт”, беш мөвҹуд олан мүнасибәт нөвүдур вә Ислам нөгтеји-нәзәриндән онларын һәр бири үчүн хүсуси гајдалар бәјан едилмишдир.”

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, бир сыра дини вә динләрарасы ҝөрүшләр үчүн Авропаја сәфәр едән Ајәтуллаһ Рза Рамазани 13 нојабр 2021 тарихдә шәнбә ҝүнү “Франсада Шиә тәшкилатлары” үзвләри илә ҝөрүшүб.

Үмумдүнја Әһли-Бејт (ә) Ассамблејасынын баш катиби бу ҝөрүшдә, Ислам дүшмәнләринин кечмишдә олдуғу кими бу ҝүн дә Исламы әкси формада танытдырмаға чалышдыгларына ишарә едәрәк билдириб: “Бизим бир мүсәлман кими әсас вәзифәмиз Исламы һәртәрәфли билмәкдир. Ајә вә һәдисләрин дүзҝүн баша дүшүлмәсинә әсасланан Ислам дини һәм фәрди мәсәләләрә, һәм дә иҹтимаи перспективә тохунан әһатәли һәртәрәфли бир диндир.

“Һәртәрәфли” вә “әһатәли” дедикдә Исламын, дүнја бахышыны вә ахирәт бахышыны әһатә едән бир дин олдуғу нәзәрдә тутулур. Гуранда дејилир ки, “Дүнјадакы нәсибини унутма!”; Бизим дүнјадан бир пајымыз вар ки, ахирәтә чатмаг үчүн ҝәрәк она диггәт јетирәк. Бәзи инсанлар јалныз дүнјанын ҝөрүнүшүнә, бәзиләри исә ахирәтә диггәт јетирир, һәр икиси јанлыш фикирләрдир вә “Онлар дүнја һәјатынын заһирини (ҝөрүнән тәрәфини) билир, ахирәтдән исә хәбәрсиздирләр.” ајәси бу ифадәни тәкмилшәдирир.

 

* Исламда үнсијјәт саһәләри

Ајәтуллаһ Рамазани даһа сонра “Исламда үнсијјәт саһәләри” һаггында данышыб: “Нәфслә үнсијјәт”, “Аллаһла үнсијјәт”, “Ҹәмијјәтлә үнсијјәт”, “Бејнәлхалг аренада үнсијјәт” вә “Тәбиәтлә үнсијјәт”, беш мөвҹуд олан мүнасибәт нөвүдур вә Ислам нөгтеји-нәзәриндән онларын һәр бири үчүн хүсуси гајдалар бәјан едилмишдир.”

Бу Ислам мүтәфәккири сөзүнә белә давам едиб: ““Либерал Ислам” тәфәккүрүндә анҹаг инсанын Аллаһла әлагәси вә инсанын өзү илә әлагәси нәзәрдә тутулур ки, бу да ајә вә һәдисләрә зиддир; Чүнки Исламын ҹәмијјәтләр вә инсанларын бир-бири илә мүнасибәти саһәсиндә дә гајда вә ганунлары вардыр.”

Ајәтуллаһ Рамазани Ислама аид едилән зоракылығын бу динлә һеч бир әлагәси олмадығыны вурғулајараг әлавә едиб: “Ла илаһә илләллаһ вә Аллаһу Әкбәр сөзләри илә башга инсанларын башыны кәсәнләрин, шүбһәсиз ки, Исламла һеч бир әлагәси јохдур. Бунлары Ислам дүшмәнләри дүзәлдибләр. Гуран ајәләринә нәзәр салдыгда ҝөрүрүк ки, Гуран һеч бир шәкилдә өлдүрмәјә вә өлдүрүлмәјә иҹазә вермир.”

 

* Һеч бир пејғәмбәр зоракылыг үчүн ҝөндәрилмәмишдир

Үмумдүнја Әһли-Бејт (ә) Ассамблејасынын баш катиби бәзи шүбһәләрә ҹаваб олараг идеоложи мүзакирәләрдә мөвзуларын фикир вә дүшүнҹә илә ирәли сүрүлмәли олмасыны вурғулајараг билдириб: ““Исламын һәзрәт Хәдиҹәнин (сәламуллаһи әлејһа) сәрвәти вә Имам Әлинин (әлејһи сәлам) гылынҹы илә јајылды” вә јахуд “Ислам зоракылыг динидир” дејәнләр там сәһф фикирдәдирләр. Чүнки бу иддиаларын һеч бир Гуран вә ја рәвајәт әсасы јохдур. Һәзрәт Пејғәмбәрин (с) дөврүндә мүсәлманлар чох әзијјәт чәкирдиләр. Буна ҝөрә дә онларын бир чоху өзләрини мүдафиә етмәк үчүн Пејғәмбәрдән (с) иҹазә истәдиләр; Амма Пејғәмбәр бу иҹазәни вермәди. Ислам дүшмәнләри Пејғәмбәри (с) вә бир чох мүсәлманы өлдүрмәк үчүн һијлә гурдулар вә о, Мәккәдән Мәдинәјә һиҹрәтә ҝөндәрилди. Пејғәмбәр (с) Мәдинә шәһәриндә мәскунлашдыгда, мүшрикләр ону өлдүрмәк вә Исламы мәғлуб етмәк үчүн Мәдинәјә ҝетдиләр; Бурада Пејғәмбәр (с) өзүнү вә мүсәлманлары мүдафиә етмәли олду. Она ҝөрә дә Ислам пејғәмбәринин зоракылыг пејғәмбәри олдуғуну вә ја Исламын зоракы дин олдуғуну сөјләмәјин елми, тарихи вә Гурани әсасы јохдур.”

Ҹәнаб Рамазани фирикләрини әлавә едәрәк дејиб: “Бүтүн сурәләри – бир сурә истисна олмагла – “Бисмиллаһир-рәһманир-рәһим” ифадәси илә башлајан Гуран; “Рәһман”, “Рәһим”, “Гафур” вә “Рауф” кими сөзләрин дәфәләрлә ишләдилдији Гуран, шүбһәсиз ки, зоракылыг дининин китабы олмајаҹаг. Тәкҹә Ислам дејил, биз инанырыг ки, һеч бир пејғәмбәр вә ја дин зоракылыг үчүн ҝәлмәјиб.

“Исанын Аллаһы рәһмәт Аллаһы вә Мәһәммәдин Аллаһы зоракылыг Аллаһыдыр!” анлајышы Аллаһын вә бәшәријјәтин дүшмәнләри тәрәфиндән һазырланмышдыр. Исламын инкишафына сәбәб олан, һәзрәр пејғәмбәрин Гурандан гајнагланан әхлагы иди. Уҹа Аллаһ, “Сән бөјүк әхлаг саһибисән!”, “(Ја Рәсулум!)Аллаһын мәрһәмәти сајәсиндә сән онларла мүлајим рәфтар етдин. Әҝәр сән кобуд вә даш гәлбли олсајдын, онлар һөкмән сәнин әтрафындан дағылышардылар...” кими бир нечә ајәдә Пејғәмбәрин (с) әхлагыны бәјан етмишдир. Бу, бизә хәбәр верир ки, Аллаһын лүтфү илә Һәзрәт Пејғәмбәр (с) јумшалырды вә инсанлар она белә ҹәлб олунурдулар.”

Ајәтуллаһ Рамазани Имам Садиг (әлејһис-салам) бу һагда белә бујурур: “Аллаһ-таала өз пејғәмбәрини тәрбијә етди вә о, Аллаһын истәдији јерә чатдыгда онун һаггында бујурду: “Сән бөјүк әхлаг саһибисән!”. Демәли Аллаһ Тәала рәсулуну тәрбијә етди, һәтта ән ҝөзәл шәкилдә. Тәлим мүкәммәлләшәндә ​​исә деди: " Сән бөјүк әхлаг саһибисән!".”

 

* Ислам үммәтинин вәһдәтинә еһтијаҹын вурғуланмасы

Үмумдүнја Әһли-Бејт (ә) Ассамблејасынын баш катиби “Ислам үммәтинин вәһдәтинин зәрурәтинә” тохунараг дејиб: “Бизим һамымыз үчүн - хүсусилә Әһли-бејт ардыҹыллары үчүн ваҹиб вә әһәмијјәтли олан Ислам үммәтинә вә Ислам үммәтинин бирлијинә диггәт јетирмәјимиздир. Бәзиләри ачыг шәкилдә “сүнни үммәти” вә “шиә үммәти” ифадәсини гејд едирләр! Бир һалда ки, “сүнни үммәти” вә “шиә үммәти” идејасы Ислам дүшмәнләри тәрәфиндән дүзәлдилмиш бир лајиһәдир. Бизим тәгиб етмәли олдуғумуз шеј Ислам үммәтинин бирлијидир вә бөјүк шиә рәһбәрләринин инандығы да будур.”

Ислам Динләринин Јахынлашмасы үзрә Дүнја Ассамблејасынын Али Шурасынын үзвү сөзүнә давам едиб: “ИШИД-ин тәфәккүрү вә давранышы” һәтта сүнни алимләри тәрәфиндән дә бәјәнилмир вә һамы јекдилликлә буну рәдд едир. Биз бу екстремист вә тәһлүкәли идејаларла да әмәли мүбаризә апардыг; Она ҝөрә дә шәһид Һаҹы “Гасим Сүлејмани” бу вәһшиләрә гаршы дуран вә галиб ҝәлән бир инсан иди.”

Ајәтуллаһ Рамазани “террорла мүбаризә апардыгларыны иддиа едәнләрин икиүзлүлүјүнә” тохунараг дејиб: “АБШ террорла мүбаризә апардығыны иддиа едир; Һалбуки бу өлкәнин өзү террору беҹәрәрәк Суријаја, Ирага, Әфганыстана вә башга јерләрә ҝөндәрир. Бунлар садәҹә өзләринин јаратдыглары ссенариләрдир.”

 

* Исламын хүсусијјәтләри

О, “вәһдәт вә һармонијанын Әһли-Бејт (ә) мәктәбинин таныдылмасында бөјүк рол ојнаја биләҹәјини” вурғулајараг билдириб: “Исламын хүсусијјәтләринин әсасыны тәшкил едән “расионаллыг”дыр; Чүнки Ислам ағыл, дүшүнҹә вә расионаллыг динидир. Һәтта Исламда намаз вә оруҹ кими ибадәтләр дә ағылын разылығы илә олур.”

Университет вә Елми Һөвзә профессору “мәнәвијјаты” Исламын икинҹи хүсусијјәти кими тәгдим едәрәк дејиб: “Бүтүн Гуран ајәләри вә Әһли-бејтин (ә) рәвајәт вә кәламлары мәна аләминә диггәт јетирир вә ишарә едир ки, инсан мәнәви вә әгли инкишафа малик олмалыдыр. Материада гәрар тапан инсан, јәни бу дүнјаја ҝәлән инсан интеллектини, гәлбини тәрбијә етмәклә расионал вә интуитив инсана чеврилмәлидир. Ахтардығымыз мәнәвијјата Аллаһ рәһбәрлик едир вә диггәти ән мүкәммәл олан али реаллыға јөнәлдир. Тәгиб етдијимиз мәнәвијјат бир-биримизә вә Аллаһын дининә ҝөрә ҹавабдеһдир. Руһанијјәтин вә ја мәнәвијјатын әлејһинә дејилдир. Она ҝөрә дә тәлимләрдә мәнәвијјатын јер алмасы ваҹибдир.”

 

* Инсан ҹәмијјәти әдаләтсизликдән, јохсуллугдан вә сәфаләтдән әзијјәт чәкир

 

Ајәтуллаһ Рамазани "әдаләти" Исламын үчүнҹү мејары индексләјәрәк вә Исламда әдаләтин јери барәсиндә белә ифадә бујурублар: “Әдаләт, Аллаһын бүтүн пејғәмбәрләринин арзусу олуб вә "Анд олсун ки, Биз пејғәмбәрләримизи ачыг-ашкар дәлилләрлә ҝөндәрдик. Биз онлара бирликдә (Аллаһын һөкмләрини билдирән сәмави) китаб вә әдаләт тәрәзиси (шәриәт) назил етдик ки, инсанлар (бир-бири илә) әдаләтлә рәфтар етсинләр." ајәсиндә бу гејд етмишдир. Бәшәр ҹәмијјәтинин әзијјәт чәкдији исә јохсуллуға вә сәфаләтә сәбәб олан әдаләтсизликдир.”

Үмумдүнја Әһли-Бејт (ә) Ассамблејасынын баш катиби әлавә едиб: “Беләликлә, биз Исламы мүәјјән мәнада рәһмәт дини, расионаллыг дини, мәнәвијјат дини, әдаләт дини вә мәрһәмәт дини кими таныта биләрик”. Толерантлыг, инсанлыг арасында дөзүмлүлүк демәкдир. Буна ҝөрә дә Ислам Пејғәмбәри бујурур: Јәни, мәни һагг олараг ҝөндәрән Аллаһ мәнә инсанлара сәбирли олмағы әмр етди.

 

* Гәрб өлкәләриндә Әһли-бејт (ә) ардыҹылларынын олмасы гијмәтлидир

О, Әһли-Бејт (ә) мәктәбинин һәртәрәфли танынмасыны вурғулајараг әлавә едиб: “Гәрб дөвләтләринин диггәт етмәли олдуғу мәсәлә одур ки, Әһли-бејт (ә) ардыҹылларынын өлкәләрдә мөвҹудлуғуну гәнимәт билсинләр;" Чүнки онлар екстремизмә, зоракылыға, ганунсуз һәрәкәтләрә гаршыдырлар.”

Ҹәнаб Рамазани Гәрб ҹәмијјәтләриндә шиәләрин ганунпәрвәрликләринә мисал олараг демишдир: “Имам Хомејни (р.ә) Франсада “Ноувелле Лосһато”да оларкән, Имамы мүшајиәт едәнләр евдә гојун кәсәрәк бозбаш биширдиләр. О јемәкдән бир гәдәр Имамын јанына ҝәтириләндә Имам сорушду: “Бу гојун әти һарадан ҝәлиб вә һарада кәсилиб?”. Имамы мүшајиәт едәнләр дедиләр ки, биз бурада кәсмишик вә өз ишләринә һагг газандырмаға чалышырдылар. Имам бујурду: Франса һөкумәти сизә белә бир јердә һејван кәсмәјә иҹазә верир, јохса гојун кәсмәк үчүн хүсуси јери вардыр? Дедиләр ки, мүмкүндүр буна иҹазә верилмәсин. Имам бујурду: “Елә исә, мән бу јемәји јемирәм”. Бунлар диггәт етмәли олдуғумуз ваҹиб мәгамлардыр. Мән өзүм дә Авропада олдуғум 13 ил әрзиндә буна диггәт јетирмишәм.

 

* Ифадә азадлығыны горумаг, ејни заманда мүгәддәслијә һөрмәт етмәклә јанашы олмалыдыр

Үмумдүнја Әһли-Бејт (ә) Ассамблејасынын баш катиби дејиби: “Газандығым тәҹрүбә әсасында билирәм ки, биз Әһли-Бејт (ә) мәктәбини дүзҝүн таныјыб танытдырмалыјыг вә сонра гәзавәт етмәји диҝәрләринин өһдәсинә бурахмалыјыг; Чүнки онлар өзләри истәр-истәмәз Әһли-Бејтә (ә) ҹәлб олунаҹаглар. Шиә алимләри бир христианы Исламы гәбул етмәјә мәҹбур етмәк истәмирләр; Даһа доғрусу, Әһли-бејт (ә) мәктәбини дүзҝүн танытмаға чалышырлар.”

О, сонда “ифадә азадлығыны горумаг, ејни заманда мүгәддәслијә һөрмәт етмәклә јанашы олмалыдыр” ифадәси илә јекунлашдырараг дејиб: “Папаја ҝөндәрдијимиз мәктубда гејд етмишдик ки, “сөз азадлығыны” күфр вә тәһгирлә ејниләшдирмәјин ки, сөз азадлығы ады алтында мүгәддәслик тәһгир олмамалыдыр, даһа доғрусу, һеч бир мүгәддәс китабы вә ја пејғәмбәри тәһгир едилмәмәлидир. Мүгәддәс инсанларын карикатурасыны чәкмәк, башгаларынын мүгәддәслијинә һөрмәтсизлик инсан зәкасына вә тәбиәтинә зиддир."

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*