?>

Ајәтуллаһ Рамазани: Әхлаглы олмаг әхлаги китаблар охумаг демәк дејил / Өзүнү танымағын әһәмијјәти

Ајәтуллаһ Рамазани: Әхлаглы олмаг әхлаги китаблар охумаг демәк дејил / Өзүнү танымағын әһәмијјәти

Үмумдүнја Әһли-Бејт (ә) Ассамблејасынын баш катиби дејиб: “...Әхлаг, мин бир әхлаг китабы охумаг демәк дејил, бәзән биз чохлу әхлаги китаблар охујуруг, амма ајәләрдә вә һәдисләрдә гејд олундуғу кими әхлаги әһатәлиликдән вә дәјәрләрдән узағыг...”

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Үмумдүнја Әһли-Бејт (ә) Ассамблејасынын (ә) баш катибинин әхлаг дәрси мајын 10-у базар ертәси ҝүнү Әһли-Бејт (ә) Бејнәлхалг Университетиндә тәләбәләр үчүн кечирилиб.

Ајәтуллаһ “Рза Рамазани” дејиб: “Аллаһ Гуранда Һәзрәт Исаја (ә) бујурур ки, сән мәним иҹазәмлә өлүләри дирилдирсән. Бу гәбилдән олан мисраларда мүһүм мәгам ондан ибарәтдир ки, инсан белә бир гүдрәт саһибидир вә бу да инсан варлығынын бир һиссәсидир. Она ҝөрә дә дүшүнмәмәлијик ки, әҝәр бүтүн елми дәрәҹәләри кечсәк вә ја мүҹтәһид олсаг, өзүмүзү јахшы вә там таныјаҹағыг. Чүнки инсанын һәгигәти бунлардан гат-гат үстүндүр. Бу истедад вә габилијјәт һәр кәс үчүн вар, бәзиләри бу истедаддан истифадә едиб, бәзиләри исә јох.”

О, етиканын маһијјәтини ачыглајараг дејиб: “Бизим әсғәр-кичик, овсәт-орта вә әкбәр-бөјүк фигһимиз вар, овсәт-орта фигһ әхлаг, өзүнү таныма вә нәфшүнаслыға дејилир. Әхлаг, мин бир әхлаг китабы охумаг демәк дејил, бәзән биз чохлу әхлаги китаблар охујуруг, амма ајәләрдә вә һәдисләрдә гејд олундуғу кими әхлаги әһатәлиликдән вә дәјәрләрдән узағыг.

Кичик фигһдә (админ: Кичик фигһ шәриәтә јәни ваҹиб вә һарамлары бәјан едән елмә дејилир) ола билсин ки, кимсә мүҹтәһид олсун, амма инсанын батини вә руһу илә бағлы бөјүк бир аләм вардыр ки, мүтләг инсан бу батинә диггәт јетирмәлидир.

Әкбәр фигһ Аллаһшүнаслыг демәкдир. Әмирәл-мөминин (ә) бујурур ки, Пејғәмбәр бујурмушдур ки, "Еј Әли! Аллаһы сәндән вә мәндән башга һәртәрәфли таныјан јохдур". Имам Әли (ә) “Нәһҹүл-бәлағә”дә бујурур: “Илаһи, Сәнә һәмд едирәм ки, һәлә дә Сәнин мәрифәтинин вә елминин сонсуз дәрјасына далмаға гадир дејиләм. Һәтта Пејғәмбәрин өзү белә бујурур: “Илаһи! Сәни лајигинҹә ибадәт едә билмәдик вә Сәнә лајигинҹә мәрифәт тапа билмәдик." Чүнки Аллаһын мәрифәти сонсуздур вә биз мәһдуд мәхлуглар һеч бир шәраитдә Сонсуз бир барлығы там дәрк едә билмәрик.”

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*