?>
Үмумдүнја Әһли-Бејт (ә) Ассамблејасы Хәбәрләри

Ајәтуллаһ Рамазани: Мәһәббәт аилә сабитлијинин иксиридир / Дин инсанларын бүтүн ҹәһәтләрини ислаһ едилмәси үчүндүр-Фото

Ајәтуллаһ Рамазани: Мәһәббәт аилә сабитлијинин иксиридир / Дин инсанларын бүтүн ҹәһәтләрини ислаһ едилмәси үчүндүр-Фото

ҹәнаб Рамазани дејиб: “Әҝәр Аллаһ һәјатымызда олса, истәдијимиз һәјата наил оларыг. Рәһмәтлик Әлламә Һәсәнзадә дејирди ки, ешгин дәрәҹәләри Гурандакы ајәләрин сајына бәрабәрдир. Гуран охујана дејилир ки, оху, баша дүш вә һәрәкәт ет ки, Аллаһ сәнин әлиндән тутуб, јүксәлә биләсән. Әлламә Һәсәнзадә дејирди ки, бир бөјүк әршимиз вә бир дә даһа бөјүк әршимиз вар, инсан гәлби даһа бөјүк әршдир вә Аллаһ һәм бөјүк әршин вә дә даһа бөјүк әршин Рәббидир.”

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Үмумдүнја Әһли-Бејт (ә) Ассамблејасынын баш катиби Ајәтуллаһ “Рза Рамазани” Белчикаја сәфәри заманы Иран Ислам Республикасынын Брүсселдәки сәфирлијиндә олуб.

Үмумдүнја Әһли-Бејт (ә) Ассамблејасынын баш катиби Иран Ислам Республикасынын Белчикадакы сәфирлијинин үзвләри гаршысында чыхышында Иранын бу өлкәдәки сәфиринә тәшәккүр едиб вә дејиб: “Бу бир гызыл фүрсәтдир, бу имканлардан максимум истифадә етмәлијик. Дејә биләрик ки, “бир даһа дүнјада дини ингилаб олмајаҹаг” ифадәси бејнәлхалг тәнликләрә әсасланан бир нәзәријјә кими ирәли сүрүлүмүшдүр. Амма Имам Хомејни (р.ә) ики мәгамы гејд етди, бири Исламын идарәчилик планынын олмасы, диҝәри исә бу планын өз принсипләри чәрчивәсиндә һәјата кечирилә биләҹәји вә мәрһум Имам буну сүбут етди.

О, давамедиб: “Ингилаб бирдәфәлик дәјишиликә дејилир. Чохлу инсанлар вар иди ки, Ислам Ингилабынын баш верәҹәјини дүшүнмүрдүләр, һәтта Елми Һөвзәләр белә ингилабын баш верәҹәјинә инанмырдылар, лакин Ислам Ингилабы баш верди.”

Ајәтуллаһ Рамазани Исламын әһатәлилијинә ишарә едәрәк дејиб: “Бизим Ислама бахышымыз дүнјәви вә ја либерал бахыш олмајыб, чүнки бу ики нөв бахышла Ислама әсасланан һөкумәт програмына малик ола билмәрик. Имам Хомејнинин (р.ә) нәзәри будур ки, биз фәрди вә иҹтимаи саһәләрдә динә әсасланан програма малик ола биләрик, она ҝөрә дә бизим фәрди фигһ вә иҹтимаи фигһимиз һәртәрәфли фигһдир. Рәһмәтлик Әлламә Тәбатәбаи әхлаги рәјләр китабында сосиалоҝија саһәсиндә чох әһәмијјәтли бир мүзакирә галдырды, Имам Хомејни (р.ә) дә намаз вә оруҹ кими фәрди гајдаларын да ҹәмијјәтә тәсир едә биләҹәјинә инанырды. Чүнки фәрдин ислаһы ҹәмијјәтин ислаһына ҝәтириб чыхарыр, фәрд ислаһ олунарса, аилә ислаһ олар, аилә ислаһ оларса, ҹәмијјәт дә ислаһ олар. Дин инсаны бүтүн саһәләрдә вә бүтүн өлчүләрдә ислаһ етмәк үчүн ҝәлиб вә ҹәмијјәт нисби ләјагәтә чатмалыдыр.

О әлавә едиб: “Аллаһын Пејғәмбәрә (с) назил етдији илк ајәдә Аллаһ өзүнү Ләјагәтли Рәбб олараг танытды. Бөјүк мүәллимимиз рәһмәтлик Әлламә Һәсәнзадәнин бу мөвзуда мүлајим ифадәси вардыр. О, дејирди ки, биз мүәллим олмаг үчүн Рәббин тәлиминин өјрәнҹиси олмалыјыг. Мәрһум әлавә дејәрди ки, пејғәмбәрләр дә шәрәфлидир, мәләкләр вә Гуран да шәрәфлидир. Гурани-Кәримин “Ләгд Кәрманә Бәни Адәм” ајәсинә әсасән, ләјагәт бүтүн инсанлара хасдыр вә инсан үстүнлүјү онун ирадәсидир ки, тәгва инсанын ирадәсинин бариз нүмунәсидир. Бу ирадә вә сәлаһијјәтдән дүзҝүн истифадә етмәк лазымдыр.”

Үмумдүнја Әһли-Бејт (ә) Ассамблејасынын баш катиби сөзүнә давам едәрәк дејиб:” Аллаһ-таала бујуруб: “Сизи һәјата чатмаға дәвәт едән Аллаһын вә Рәсулунун дәвәтинә итаәт един. Һәјатымыз вар вә јашајырыг, нәфәс алырыг, амма бу ајәдән мәгсәд мадди һәјат дејил, расионал һәјатдыр, инсан варлығынын фәлсәфәсини ифадә едән һәјатдыр. Рәһмәтлик Һәсәнзадә Амули дејирди ки, инсан дујғусал һәјатдан әгли һәјата ҹан атмалыдыр, јәни мүдрик олмаг, интуисија мәгамына чатмаг лазымдыр. Динләмә ҝүҹүмүз доғру олдугда вә јахшы анлајыб һәрәкәт етдикдә, өјрәнмәмиз артар, Ајәтуллаһ Беһҹәтин бујурдуғу кими, әҝәр инсан дедикләринә әмәл едәрсә, чох шеј өјрәнәр.”

Ајәтуллаһ Рамазани Әлламә Һәсәнзадә Амулинин бир хатирәсинә тохунараг дејиб: “Биз мәрһумун хидмәтинә ҝетдијимиз заман о, бизә дејирди ки, мән сәни Аллаһа, Аллаһы да сәнә тапшырырам, биринҹи ҹүмләни баша дүшүрдүм, икинҹиси исә мәни дүшүндүрүрдү.

О, сөзүнә давам едәрәк дејиб: “Дин алимләринин вәзифәси Аллаһын Адыны елан етмәкдир вә илк нөвбәдә бу инанҹ биздә олмалыдыр”. Шәһид Мүтәһһәри Франса сәфәриндән вә Имам Хомејни (р.ә) илә ҝөрүшдән гајыдаркән достларынын ондан нә ҝөрдүјүнү сорушанда белә ҹаваб вермишдир ки, Имам Хомејнидә (р.а) дөрд “Амәнә”-јәни “иман ҝәтирди” ҝөрдүм. 1- Дәдәфә иман, 2- Аллаһын Јолуна иман, 3- Аллаһн Кәламына иман вә 4- Өз Пәрвәрдиҝарына иман.”

Үмумдүнја Әһли-Бејт (ә) Ассамблејасынын баш катиби әлавә едиб: “Аллаһ Имам Хомејнинин (р.а) вүҹудунда тәҹәлли тапмышдыр вә о, һеч кимдән горхмурду, рәвајәтләрә ҝөрә, ким Аллаһдан горхарса, һамы ондан горхар, лакин ким Аллаһдан горхмаса, һәр шејдән горхар. Өзүмүзүн вә ушагларымызын гајғысына галмалыјыг. Аллаһа дејирәм: “Илаһи! Биз Сәнин үчүн ҝәлмишик дејә билмәрик, бир вәзифә јеринә јетирмәјә ҝәлиб өвладларымызы сәнә тапшырырыг!”.”

Ајәтуллаһ Рамазани аиләдә севҝи вә достлуғун әһәмијјәтинә ишарә едәрәк дејиб: “Аллаһ бујурду ки, аилә сабитлијинин иксири севҝи вә достлугдур вә јалныз севҝи вә достлуг галыҹыдыр. Мүәллимимиз Ајәтуллаһ Ҹавади Амули “Гадын ҹәлал вә ҝөзәллик ајнасында” китабында гејд етмишдир ки, гадын ҝөзәллијин, киши исә иззәтин тәҹәллисидир. Гурани-Кәримин ајәләринә әсасән гадын вә киши аиләдә бир-биринә тәскинлик вә сүлһ верирләр.”

Сонда ҹәнаб Рамазани дејиб: “Әҝәр Аллаһ һәјатымызда олса, истәдијимиз һәјата наил оларыг. Рәһмәтлик Әлламә Һәсәнзадә дејирди ки, ешгин дәрәҹәләри Гурандакы ајәләрин сајына бәрабәрдир. Гуран охујана дејилир ки, оху, баша дүш вә һәрәкәт ет ки, Аллаһ сәнин әлиндән тутуб, јүксәлә биләсән. Әлламә Һәсәнзадә дејирди ки, бир бөјүк әршимиз вә бир дә даһа бөјүк әршимиз вар, инсан гәлби даһа бөјүк әршдир вә Аллаһ һәм бөјүк әршин вә дә даһа бөјүк әршин Рәббидир.”

 

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*