?>
Үмумдүнја Әһли-Бејт (ә) Ассамблејасы Хәбәрләри

Ајәтуллаһ Рамазани: Ислам мәркәзләринин әсас вәзифәси инсанын әсл ләјагәтини изаһ етмәкдир / Бүтүн гызыл гајдалар Исламда мөвҹуддур

Ајәтуллаһ Рамазани: Ислам мәркәзләринин әсас вәзифәси инсанын әсл ләјагәтини изаһ етмәкдир / Бүтүн гызыл гајдалар Исламда мөвҹуддур

Ајәтуллаһ Рамазани: “Биз давранышларымызла Исламы танытмалыјыг, бәзән јүзләрлә саат данышырыг, амма бәзән дә бир әхлаги һәрәкәт јүздән чох китабын гоја билдији тәсири бурахыр. Бәзиләри дејирләр ки, Пејғәмбәр (с), Исламы Хәдиҹәнин (с) сәрвәти вә Әлинин (ә) гылынҹы илә инкишаф етдирди, лакин Исламын јајылмасына сәбәб олан шеј Пејғәмбәрин (с) әхлагы иди ки, бу да ән гыса заманда тәсирини ҝөстәрди.”

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Үмумдүнја Әһли-Бејт (ә) Ассамблејасынын баш катиби 14 нојабр 2021 тарихдә, базар ҝүнү Брүсселин Рәһман Мәсҹидиндә иштирак едәрәк, Белчика Шиә Мәркәзләринин рәсмиләри гаршысында чыхыш едиб.

Ајәтуллаһ Рза Рамазани Имам Багирдән (ә) һәдис охујараг бујуруб: “Имам Багирин (ә) һәдисинә әсасән, намаз инсанын Аллаһла әлагәсинә аиддир. Оруҹ инсанын өзү илә мүнасибәтинә, зәкат проблемләрин һәлли үчүн инсанларын диҝәр инсанларла әлагәсинә, һәҹҹ исә бејнәлхалг әлагәләрә аиддир. Она ҝөрә дә инсан бүтүн мәсәләләрдә әлагәсини ҝүҹләндирмәк истәјирсә, вилајәт әлагәсини инкишаф етдирмәли вә ҝүҹләндирмәлидир.

 

* Әгл, фигһ вә Гуран һөкмүнә ҝөрә вәһдәт лабүддүр

О, мүсәлманларын бирлијинин зәрурилијинә тохунараг дејиб: “Бу ҝүн мүсәлманлар һәр заманкиндән даһа чох бир-бири илә иттифаг етмәлидирләр, чүнки ағыл, фигһ вә Гурана ҝөрә вәһдәт зәрури бир шејдир”.

Үмумдүнја Әһли-Бејт (ә) Ассамблејасынын баш катиби мәзһәбләрарасы диалогун зәрурилији илә бағлы дејиб: “Бәзиләри һесаб едир ки, дин ардыҹыллары өз араларында диалог ахтармалыдырлар, чүнки бизим һамымыз вә бүтүн Илаһи пејғәмбәрләр һәгигәтдән гајнагланыр. Динләрин маһијјәти бир һәгигәтә гајыдыр вә бу, инсан ләјагәтинин горунмасыдыр вә Ислам мәркәзләринин әсас вәзифәси инсанын һәгиги ләјагәтини изаһ етмәкдир.”

Исламда әхлагын мүзакирәси илә бағлы фикир билдирән Ајәтуллаһ Рамазани дејиб: “Рәсули-Әкрәмин (с) ики бәјаны вар: “Әхлагын ҝөзәлликләри” вә “Әхлагын фәзиләтләри”. Әхлагын ҝөзәлликләри инсанын башгасы илә мүнасибәтинин нөвү илә бағлыдыр, әхлагын фәзиләтләри исә тәбиәтин вә инсанын дахилиндәки тәрбијәјә гајыдыр. Фәхр етмәлијик ки, Гуран ајәләриндә “Инсанларла ҝөзәл данышын!” ајәси кими бир әхлаг гајдасы вә һөкмү вар. Аллаһ бу ајәдә “Бүтүн инсанлара гаршы меһрибан олмалыјыг” дејир. Тәкҹә диндарлара вә мүсәлманлара дејил, башга динләрин ардыҹылларына да Хејирхаһ олмалыјыг вә бу, гызыл гајдадыр. Әмирәл-мөминин (ә) Имам Һәсәнә (ә) јаздығы мәктубунда да мәшһур әхлаги мәгама ишарә едәрәк бујурмушдур: “Өзүн үчүн бәјәндијини башгалары үчүн ет, өзүн үчүн бәјәнмәдијин шеји башгалары үчүн дә бәјәнмә."

 

* Бүтүн гызыл гајдалар Исламда мөвҹуддур

Ајәтуллаһ Рамазани әлавә едиб: “Алман философу Һанс Кунгун Глобал Етика адлы китабы вар. Дејә биләрик ки, үмумбәшәри әхлаг, бу гызыл гајдалардыр, бүтүн бу гызыл гајдалар Исламда мөвҹуддур.

Биз давранышларымызла Исламы танытмалыјыг, бәзән јүзләрлә саат данышырыг, амма бәзән дә бир әхлаги һәрәкәт јүздән чох китабын гоја билдији тәсири бурахыр. Бәзиләри дејирләр ки, Пејғәмбәр (с), Исламы Хәдиҹәнин (с) сәрвәти вә Әлинин (ә) гылынҹы илә инкишаф етдирди, лакин Исламын јајылмасына сәбәб олан шеј Пејғәмбәрин (с) әхлагы иди ки, бу да ән гыса заманда тәсирини ҝөстәрди.”

Гум Елми Һөвзәсинин јүксәк сәвијјәли профессору да дејиб: “Христианлығы өјрәнсәк ҝөрәрик ки, Иса Мәсиһдән үч јүз ил сонра мәсиһијјәт-христианлыг тәзәҹә дирчәлмәјә башлады, ондан әввәл исә бәзи инсанлар дағларда ҝизли ибадәт едирдиләр. Амма Ислам Пејғәмбәриндән сонра исә, мүсәлманлар өз динләри илә фәхр едирдиләр. Әҝәр бүтүн тарих китабларыны охусаг, ҝөрәрик ки, он үч ил Мәдинәдә һеч бир мүһарибә баш вермәјиб. Чүнки Мәдинәдә фикир ифадәси вар иди вә һәр кәс өз фикрини ифадә етмәкдә азаддыр; Истәдији идеалоҝијаны гәбул едәр вә ја рәдд едәр.”

О, Ајәтуллаһ Ҹавади Амулинин әхлага бахышы һаггында белә дејиб: “Мүәллимимиз Әлламә Ҹавади Амули әдәби үч јерә бөлүб: 1- Өзүмүзү јетишдирмәк. 2- Башгалары илә мүнасибәтимиз мүәјјән етмәк вә Гурани-Кәрим әдәб мүәллимидир. 3- Аллаһла әлагәмизи ҝүҹләндирмәк вә Илаһи сифәтләри тапмаг.”

Үмумдүнја Әһли-Бејт (ә) Ассамблејасынын баш катиби әлавә едиб: “Имам Рзадан (ә) камил мөмин һаггында һәдис вар. Имам Рза (ә) бујурур: Мөмин үч хүсусијјәтә малик олмадыгҹа иманын һәгигәтини дәрк етмәз; 1- Аллаһын хүсусијјәти ки, инсанларын сиррини ҝизләтсин. 2- Ислам Пејғәмбәринин (с) бир хүсусијјәти ки, инсанлара гаршы дөзүмлү олсун. 3- Аллаһын Вәлисинин бир хүсусијјәти ки, чәтинликләр гаршысында сәбирли олмагдыр. Аллаһ инсанын сиррини ачмадығы кими, мөмин дә елә етмәлидир. Биз чәтин вәзијјәтләрдә сәбирли вә мүлајим олмалыјыг."

 

* Шиә мәркәзләриндә Әһли-Бејт (ә) мәктәбини танытмаг үчүн гызыл фүрсәт вар.

Ајәтуллаһ Рамазани билдириб: “Шиә мәркәзләриндә Әһли-Бејт (ә) мәктәбини танытмаг үчүн гызыл фүрсәт вар. Әҝәр һамымыз Әһли-бејтин вилајәтинә маликиксә, бир-биримизлә меһрибан олмалы, ихтилаф етмәмәлијик; Сөзсүз ки, ихтилаф етмәјимизин бизим үчүн фајдасы јохдур. Әлламә Тәбатәбаи “Һагг ҝәлди, батил ҝетди!” ајәсинин тәфсириндә белә бир суал ортаја гојур ки, Ислам һагг дин олса да, ихтилафлар вә проблемләр вар, амма ҝөрәсән күфр дүнјасы арасында һеч бир фәрг јохдурму? Ҹаваб веррир ки, Исламын мәзмуну там вә әһатәлидир, лакин мүсәлманлар бир мәсәләдә доғру јолда дејилләр вә бу, Ислам ҹәмијјәтләриндә ихтилафлара сәбәб олуб. Амма күфрүн мәзмуну батилдир, лакин бир шејдә һаглыдырлар, о да онларын бирлијидир.”

Ајәтуллаһ Рамазани һәмчинин дејиб: “Ислам мәрһәмәт динидир, расионаллыг динидир вә ҹәмијјәт үчүн әһәмијјәт кәсб едир вә ИШИД-ин етдикләри онларын өз јарадыҹылығыдыр вә Исламла һеч бир әлагәси јохдур!”

Сонда дејиб: “Иншаллаһ Исламы дүнјаја танытмаг үчүн фүрсәтдән, хүсусән дә кибермәкандан истифадә етмәлијик.”

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*