?>
Үмумдүнја Әһли-Бејт (ә) Ассамблејасы Хәбәрләри

Ајәтуллаһ Рамазани: Бәшәр ҹәмијјәтләриндә ән ҝөзәл бәшәри дәјәрләрин тәблиғатчысы олмалыјыг / Дүнја Килсәләр Шурасынын баш катиби: Иран халгы зүлмә мәруз галыб

Ајәтуллаһ Рамазани: Бәшәр ҹәмијјәтләриндә ән ҝөзәл бәшәри дәјәрләрин тәблиғатчысы олмалыјыг / Дүнја Килсәләр Шурасынын баш катиби: Иран халгы зүлмә мәруз галыб

Ајәтуллаһ Рамазани: "Инсанларын барышмасы вә јер үзүндә һәр ҹүр зүлмүн арадан галдырылмасы әдаләтин ән ҝөзәл ифадәсидир. Биз инсан ҹәмијјәтләриндә ән ҝөзәл бәшәри дәјәрләри тәблиғ етмәлијик вә белә дәјәрләрин һәјата кечирилмәси белә ҝөрүшләрин ән јахшы нәтиҹәсидир. Һәмчинин бүтүн бәјанатлар дини лидерләр васитәсилә чатдырылмалыдыр. Башга динләрин мүгәддәсликләри тәһгир едилмәмәлидир; Чүнки сөз азадлығы тәһгирдән фәрглидир вә тәһгир бүтүн динләрин ардыҹылларынын гәлбини инҹидир.”

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Үмумдүнја Килсәләр Шурасынын (WҸҸ) дәвәти илә Исвечрәјә сәфәр едән Үмумдүнја Әһли-Бејт (ә) Ассамблејасынын баш катиби Ајәтуллаһ Рза Рамезани Үмумдүнја Килсәләр Шурасынын баш катиби доктор Јуан Саока илә ҝөрүшүб.

11 нојабр 1400-ҹү ил ҹүмә ахшамы сәһәр саатларында Ҹеневрә шәһәриндә баш тутан ҝөрүшдә тәрәфләр тәхмини фәалијјәтләри вә динләрарасы данышыглары вурғуладылар.

Ҹәнаб Саока ҝөрүшүн әввәлиндә Үмумдүнја Әһли-Бејт (ә) Ассамблејасынын баш катибини саламлајыб вә вурғулајыб ки, “Иран Ислам Республикасы илә әлагәләримиз чох узун бир тарихә маликдир. Биз рәсми олараг 1995-ҹи илдән бу әлагәләри башламышыг вә демәк олар ки, һәр 18 ајдан бир Теһранда вә ја Ҹеневрәдә конфранс кечиририк. Бу ҝөрүшләрин әһатә даирәси һәтта Иранын Гум вә диҝәр шәһәрләринә дә чатыбдыр.

Үмумдүнја Килсәләр Шурасынын баш катиби әлавә едиб: “Бизим сәј вә мәгсәдимиз мүхтәлиф динләр арасында көрпү јаратмагдыр; Чүнки бизим миссијамыз будур. Христианлығын диҝәр динләр кими мүхтәлиф мәзһәбләри вар. Биз үмуми дәјәрләри ҝөстәрмәји дүшүнүрүк вә бу, динләр арасында гаршылыглы әлагәјә наил олмағын јолудур.”

О, деди: "Сон конфрансларда биз даһа чох үмуми ибадәтләрә вә зијарәтләрә - мәсәлән, "ибадәт јолунда ҝәзинтиләрә" "Әрбәин ҝәзинтиси" кими диггәт јетирдик. Демәк олар ки, ортаг ҹәһәтләр олмаса белә, үмуми дәјәрләрә наил олмаг үчүн сәј ҝөстәрмәк олар; Папанын да гејд етдији кими, бу динҹ бирҝәјашајыш вә һамымызын мәгсәди вә миссијасы Аллаһын гојдуғу истигамәтдә һәрәкәт етмәкдир.

Үмумдүнја Әһли-Бејт (ә) Ассамблејасынын баш катиби Ајәтуллаһ Рза Рамазани дә Үмумдүнја Килсәләр Шурасынын дәвәтинә тәшәккүр едиб вә дејиб: “Тарих боју бир чох инанҹлар, дујғусал вә езотерик мәсәләләр олуб вә һәр кәс ағлына вә мәнәви истедадларына ҝөрә онлара инаныб. Бу бахымдан, инанҹлардан кәнар инсан ҹәмијјәтинә диггәт јетирмәк ваҹибдир...

Биз динҹ һәјат сүрмәлијик вә инсанлара иргчи кими бахмамалыјыг. Гәрбдә бәзи иргчи фикирләр вар. Дүнјанын башга јерләриндә бәзиләри әрәбләри гејри-әрәбләрдән, бәзиләри исә әрәб олмајанлары әрәбләрдән үстүн һесаб едирләр! Һалбуки бу доғру дејил вә илаһи динләр иргчилијә гаршыдырлар. Исламда рәнҝиндән, иргиндән вә дилиндән асылы олмајараг, инсанын маһијјәти “ләјагәт”дир, өнәмли олан исә онун “тәгвасы вә пәрһизкарлығыдыр”.”

Үмумдүнја Әһли-Бејт (ә) Ассамблејасынын баш катиби “Инсанын әлагә нөвүнә ҝөрә онун инкишаф вә јүксәлишинә диггәт јетирмәји” вурғулајараг деди: “Инсанын Аллаһла әлагәси вә мәнәвијјата диггәти, инсанын өзү илә әлагәси вә инсанын тәбиәтлә әлагәсинин һәлли јоллары вар. Мәсәлән, инсан өзүнә мүнасибәтдә маддијатчы вә дүнјапәрәст олмамалыдыр. Биз һесаб едирик ки, материалист инсан мүтләг интеллектуал вә интуитив инсан мәрһәләсинә чатмалыдыр. Инсанын инсанла мүнасибәтләриндә исә инсанларын үмуми ҹәһәтләри нәзәрә алынмалыдыр.

О, “Инсанын Аллаһла мүнасибәтиндә ибадәт вә мәнәвијјата диггәт јетирмәси”нә дә ајдынлыг ҝәтириб: Истәнилән диндә ибадәтин өзү үчүн хүсуси тәрифи вардыр ки, она һөрмәт едилир вә ҝүҹләндирилмәлидир.

Үмумдүнја Әһли-Бејт (ә) Ассамблејасынын баш катиби чыхышыны тамамлајаркән бәзи Ислами дуалара ишарә едәрәк дејиб: “Ислам бизә хәстәләрә мүнасибәтдә бу ҹүр дуа етмәји өјрәдиб: “Аллаһым! Бүтүн хәстәләрә шифа вер!” јәни о хәстәнин мүсәлман вә ја мәсиһи олмасында һеч бир фәрги јохдур. Һәмчинин аҹ инсанлар барәсиндә белә дуа етмәји бујуруб: “Аллаһым, бүтүн аҹлары дојур”; Ја да бүтүн чылпагларын вә аҹларын еһтијаҹлары үчүн дуа етмәјимизи бујуруб.”

Ҹәнаб Рамазани, Имам Әлинин (ә) “Малик Әштәрә” бујурдуғу фәрманын бир һиссәсинә ишарә едәрәк дејиб: “Әмирәлмөминин Имам Әлинин (ә) мараглы вә дәрин сөзләриндән бири дә “Инсанлар ја дин гардашыныздыр, ја да јарадылышда сизин кимидирләр” демәсидир. “Дин гардашыныздыр” дејилдикдә бүтүн мәзһәбләри вә динләри әһатә едән дини гардашлығы нәзәрдә тутур; Бу о демәкдир ки, Ислам дининдә олан бүтүн мөминләр әгидә вә фикир ајрылыгларына бахмајараг, гардашдырлар вә бир-бири илә гардаш кими вә сүлһ јолу илә рәфтар етмәлидирләр. “Јарадылышда сизин кимидирләр” дејими дә бүтүн бәшәријјәтин инсан симасы һаггындадыр; О мәнада ки, бүтүн инсанларын варлыг маһијјәти вә инсан ләјагәти ортагдыр вә бу, онларын бир-бири илә динҹ јанашы јашамасынын әсасыдыр. Беләликлә, бунлар мәзһәб ајры-сечкилијинә бахмајараг, дини лидерләрин инана биләҹәји үмуми ҹәһәтләрдир.”

О, сөзүнә давам еди: Гурани-Кәримдә ики ајә вар ки, инсанлара ҝилдија бахышын олмасыны рәдд едир. Бу ајәләрдән бири “Инсанларла јахшы даныш” ајәсидир ки, башгалары илә неҹә давранмаг барәдәдир. Аллаһын бүтүн инсанлара башгалары илә јахшы рәфтар етмәји әмр етдијини изаһ етмәклә. Диҝәр бир ајә исә әдаләти иҹра етмәк барәсиндәдир ки, Уҹа Аллаһын бу ајәдә әдаләтсизлији рәва билмир. Одур ки, бәшәријјәт бу ҹүр мәфһум вә тәлимләрлә таныш олмалыдыр вә зәруридир ки, мөтәдиллик вә һәдди ашмагдан чәкинмәк онларын бирҝәјашајыш вә гаршылыглы әлагә мәканыны идарә етсин...

Үмумдүнја Килсәләр Шурасынын Баш катиби дә өз нөвбәсиндә сөзүнә белә давам едиб: “Бу мәгамлар бизим әнәнәмиздә вә динимиздә олан шејләрдир; Биз дә инанырыг ки, инсан бу үчлүкдән (редактор: Аллаһла, өзү илә вә тәбиәтлә олан әлагәсиндән) ајрылмаздыр. Она ҝөрә дә биз иргчиликлә мүбаризә үчүн дәрнәк јаратмышыг. Сиз Гуран әсасында данышдыныз, мән дә Христианлығын тәлими әсасында данышдым; Амма икимиз дә бахырыг. Биз инсанлар гардашыг вә өз арамызда фәрг гоја билмирик; Чүнки һамымыз ејни фондан ҝәлмишик вә принсипимиз дә ејнидир.”

“Програмын мүхтәлиф һиссәләриндә динләрарасы диалогумуз вар вә бүтүн мүсәлманларын проблемсиз бир араја ҝәлмәси мүмкүндүр. Биз инанырыг ки, тарих боју динләр вә мүхтәлиф мәзһәбләр арасында баш вермиш мүһарибә мәдәни фәрглиликләрлә бағлыдыр вә динләрин мүгәддәс китаблары илә һеч бир әлагәси јохдур. Үмумдүнја Килсәләр Шурасынын рәһбәри кими биз үмуми нәтиҹәләрин әлдә олунмасыны алгышлајырыг.” - дејә кешиш Јуан Саока билдириб.

Даһа сонра Ајәтуллаһ Рамазани сөзүнү јекунлашдырараг дејиб: "Инсанларын барышмасы вә јер үзүндә һәр ҹүр зүлмүн арадан галдырылмасы әдаләтин ән ҝөзәл ифадәсидир. Биз инсан ҹәмијјәтләриндә ән ҝөзәл бәшәри дәјәрләри тәблиғ етмәлијик вә белә дәјәрләрин һәјата кечирилмәси белә ҝөрүшләрин ән јахшы нәтиҹәсидир. Һәмчинин бүтүн бәјанатлар дини лидерләр васитәсилә чатдырылмалыдыр. Башга динләрин мүгәддәсликләри тәһгир едилмәмәлидир; Чүнки сөз азадлығы тәһгирдән фәрглидир вә тәһгир бүтүн динләрин ардыҹылларынын гәлбини инҹидир.”

Үмумдүнја Килсәләр Шурасынын баш катиби Јуан Саока да белә билдириб: "Бизим сәјимиз һәр һансы бир һадисә баш вердикдә месаж ҝөндәрмәк вә медиаја мүраҹиәт етмәкдир. Һесаб едирәм ки, инсанлар сосиал һәјатда әзијјәт чәкмәмәлидирләр вә инсан һагларына, инсан ләјагәтинә реаксија вермәјә ҹәсарәтимиз вар. Мән әзиз Иран халгы вә санксијаларын ләғви илә бағлы бәјанатлар вермишәм, президентләрлә данышмышам; Чүнки Иран милләти мәһрум вә зүлмә мәруз галыб.”

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*