?>
Гарабағ Ислам Торпағыдыр

Атасы, оғлу Шәһид ҝизир Әмирли Тофиг һагында дедикләри вә ҹаван нәсилә вердији төвсијјәләри – Видео

“Оғлум дининә чох бағлы бир шәхс иди. Ағылы кәсәндән намаз гылыр, оруҹ тутурду. Исламла бағлы әламәтдар ҝүнләриндә оруҹ тутмаг хасијјәти вар иди онун. Оғлумун 40 мәрасиминдә онунла ејни вахтда, бир јердә дөјүшән һәрби јолдашы сөһбәт едирди ки, Тофиг оруҹ иди. Нә гәдәр етдик ки, ҝетмәсин су далынҹа. Амма о сөзә бахмады вә ҝетди. Ерәниләр онун ачыг һәдәфдә олдуғу үчүн миламјот вә мәрми атәшләринә тутсалар да лакин она һечнә олмады... Сују бизә ҝәтириб чатдырды. Өзү исә о судан ичмәди. Һамы елә билирди о булагдан дојунҹа су ичиб амма мән билирдим ки, Тофиг оруҹ иди вә су ичмәмишдир... Бир нечә ҝүн сонра исә Тофиг оруҹа һалында шәһид олду... ”


Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлији –АБНА-нын вердији хәбәрә әсасән, Икинҹи Гарабағ Мүһарибәси заманы дөјүш мејданларында парлајан вә һамыдан даһа ирәлидә ҝедән иҝидләр сырасында бүтүн бөлҝәләр арасында Азәрбајҹанын Талыш Бөлҝәсинин иҝидләри даһа парлаг иди. Биринҹи Гарабағ мүһарибәсиндә олдуғу кими Икинҹи Гарабағ мүһарибәсиндә дә Азәрбајҹан Республикасынын бөлҝәләри сырасында Талыш Бөлҝәси ән чох Шәһид вә ән чох Гази верәнләрин сырасында биринҹилији горујуб сахламышдыр...

44 ҝүнлүк Вәтән Мүһарибәсиндә чох сајда Шиә балалары, ағалары Имам Һүсејнә (әлејһи сәлам) игтида едәрәк, ширин ҹанларындан кечиб Шәһидлик мәгамына јүксәлдиләр. Бир чохлары исә мүхтәлиф бәдән јаралары алараг Газилик мәгамына уҹалыдлар. Белә иҝидләрдән бири дә ХТД-нин Ҝизири Шәһид Әмирли Тофиг Шәмсәддин оғлу иди.

Вәтән мүһарибәсиндә гәһрәманҹасына шәһид олан ҝизир Әмирли Тофиг Шәмсәддин оғлунун гәһрәманлығындан һамы данышыр. Һәтта гардаш Түркијәнин телевизија каналларында да шәһид ҝизиримизин гәһрәманлығы һаггында да репортаж ҝетмишдир...

Шәһид Тофиг Әмирли 1992-ҹи ил февралын 27-дә Азәрбајҹанын Талыш Бөлҝәсинин Ҹәлилабад рајонунун Фәтуллагышлаг кәндиндә анадан олуб. 2000-ҹи илдә исә валидејнләри илә бирликдә Ҹәлилабад шәһәринин Ҝөјтәпә гәсәбәсинә көчмүшләр.

ХТД ҝизири олан Тофиг Әмирли 2020.09.27 тарихдә Азәрбајҹан Силаһлы Гүввәләри тәрәфиндән Ермәнистан ишғалы алтында олан әразиләрин азад едилмәси вә Азәрбајҹанын әрази бүтөвлүјүнүн бәрпа олунмасы үчүн башланан Икинҹи Гарабағ Мүһарибәсиндә Хоҹавәнд вә Ҹәбрајыл рајонунун азадлығы уғрунда ҝедән дөјүшләрдә иштирак етмиш, октјабрын 13-дә Ҹәбрајыл дөјүшләри заманы шәһид олмушдур.

Азәрбајҹанын әрази бүтөвлүјүнүн тәмин едилмәси уғрунда дөјүш әмәлијјатларына гатылан вә һәрби һиссә гаршысында гојулмуш тапшырыгларын иҹрасы заманы вәзифә борҹуну шәрәфлә јеринә јетирдији үчүн Азәрбајҹан Президентинин 15.12.2020-ҹи ил тарихли Сәрәнҹамына әсасән Тофиг Әмирли өлүмүндән сонра "Вәтән уғрунда" медалы вә "Вәтәнә хидмәтә ҝөрә" ордени илә, 24.12.2020-ҹи ил тарихли Сәрәнҹама әсасән исә өлүмүндән сонра "Ҹәбрајылын азад олунмасына ҝөрә" медалы илә тәлтиф едилмишдир...

Дамға Тв-нин әмәкдашына мүсаһибә верән Шәһид ҝизир Әмирли Тофигин атасы Шәмсәддин мүәллим исә оғлу барәсиндә бәзи мәлуматлары вермиш вә ҝәнҹләрә өз төвсијјәләрини етмишдир.

Сөһбәт заманы мәлум олду ки, Тофиг шәһид оландан сонра анасы Хатирә ханым да бу аҹыја дөзмәјәрәк дүнјасыны дәјишиб. Шәһидимизин атасы, ҹоғрафија мүәллими Шәмсәддин Әмирли Тофигдән данышыр:

“Мән артыг ҝеҹә јухуда ҝөрмүшдүм ки, Тофиг шәһид олуб. Амма өзүмү инандырмаға чалышырдым ки, она һеч нә олмајыб. Чүнкианасыданараһатиди, истәмирдимоданәсәбилсин. Елә олду ки, октјабрын 13-дә Тофигин шәһид хәбәри ҝәлди… Октјабрын 14-дә исә ону бөјүк издиһамла дәфн етдик. Тофиг һәмишә дејирди ки, “шәһид олмагдан горхмурам, амма горхурам ки, анам дөзмәјә”.”

“Анасы мәнә тәсәлли верирди, өзү дә ағламырды. Амма сән демә, бу дәрди ичиндән чәкирмиш. Бир дәфә гәфилдән һалы писләшди, һәкимә апардыгдан сонра өзүнә ҝәлди. Амма икинҹи дәфә октјабрын 26-да ону һәкимләрин мүдахиләсинә бахамајараг һәјата гајтара билмәдик. Елә ону да Тофигин мәзары јанында дәфн етдик. Даһа сонра ешитдим ки, анасы намаз гыланда дејирмиш ки, “Аллаһ, өзүмү өлдүрә билмирәм, ҝүнаһдыр, сән өзүн мәни өлдүр”. Елә белә дә олду. Тофигдән сонра анасы да дүнјасыны дәјишди…

Тофиг Әмирлинин неҹә шәһид олмасы барәсиндә дә данышан атасы белә дејиб: “Оғлумун шәһид олмасы барәсиндә чох сөзләр вардыр. Телевизијадан онун Оруҹ һалында шәһид олдуғуну вә сонра үзүр мәрасиминдә онун сусуз шәһид олдуғуну ешитдим. Доғрусу мән буна инанмаг истәмирдим. Амма һәгигәтән о... Биринҹи чох диндар адам иди . Дининә чох бағлы бир шәхс иди. Ағылы кәсәндән намаз гылыр, оруҹ тутурду. Исламла бағлы әламәтдар ҝүнләриндә оруҹ тутмаг хасијјәти вар иди онун. Оғлумун 40 мәрасиминдә онунла ејни вахтда, бир јердә дөјүшән һәрби јолдашы сөһбәт едирди ки, Тофиг оруҹ иди. Нә гәдәр етдик ки, ҝетмәсин су далынҹа. Амма о сөзә бахмады вә ҝетди. Ерәниләр онун ачыг һәдәфдә олдуғу үчүн миламјот вә мәрми атәшләринә тутсалар да лакин она һечнә олмады... Сују бизә ҝәтириб чатдырды. Өзү исә о судан ичмәди. Һамы елә билирди о булагдан дојунҹа су ичиб амма мән билирдим ки, Тофиг оруҹ иди вә су ичмәмишдир... Бир нечә ҝүн сонра исә Тофиг оруҹа һалында шәһид олду... ”

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Әлагәдар Мөвзулар

Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Гарабағ Ислам Торпағыдыр. Гарабағ Азәрбајҹанындыр.
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are all zakzaki
conference-abu-talib
Әсрин Мүгавиләсинә Јох Дејирик!