?>

Армен Ҝригорјан: Гарабағ мүнагишәси һәлл олунмајыб

Армен Ҝригорјан: Гарабағ мүнагишәси һәлл олунмајыб

Ермәнистан Республикасынын Тәһлүкәсизлик Шурасынын катиби нөвбәти дәфә Гарабағ мүнагишәсинин һәлл олунмадығыны иддиа едиб.

АБНА24 Хәбәр Верир , Армен Ҝригорјан дејиб ки, Ермәнистан-Азәрбајҹан мүнасибәтләринин низамланмамасы, Дағлыг Гарабағ мәсәләси илә шәртләнир.

Гарабағ мүнагишәсинә тохунан Тәһлүкәсизлик Шурасынын катиби гејд едиб ки, мүнагишә һәлә дә һәлл олунмајыб, проблемин һәртәрәфли һәлли АТӘТ-ин Минск групунун һәмсәдрлији чәрчивәсиндә верилмәлидир.

Ҝригорјган һәмчинин мајын 28-дә Азәрбајҹан гошунларынын атәшкәс режимини позмасы вә нәтиҹәдә Ермәнистан Силаһлы Гүввәләринин һәрбчисинин һәлак олмасы иддиа едәрәк, Азәрбајҹан тәрәфиндән атәшкәс режиминин позулмасыны јолверилмәз һесаб едиб.

Ермәни рәсми даһа сонра гејд едиб ки, Азәрбајҹан вахташыры Ермәнистан әразисиндән кечән “нәглијјат дәһлизи”нин ачылмасы мәсәләсини галдырыр. Лакин Ермәнистан Республиксаынын әразисиндән дәһлиз мәнтиги илә һәр һансы нәглијјат маршруту кечә билмәз.

О, һәмчинин вурғулајыб ки, Ермәнистан, Русија вә Азәрбајҹанын бүтүн үчтәрәфли бәјанатларына әсасән, дәһлизләрдән сөһбәт ҝетмир.

Мүшаһидәчиләрин фикринҹә, Ермәнистан дөвләт рәсмисинин бу сөзләри Азәрбајҹан Республикасы президентинин сон ачыгламасына ҹаваб олараг ифадә олунуб. “Глобал дүнја низамына тәһдидләр” мөвзусунда кечирилән ЫХ Глобал Бакы Форумунун ачылыш мәрасиминдә чыхыш едән Илһам Әлијев билдириб: “Рәсми Ирәван өз иддиаларындан әл чәкмәзсә, Ермәнистанын өзүнүн әрази бүтөвлүјү суал алтында галаҹаг.”

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*