?>
Арашдырма

Һәзрәт Исанынын (ә) бу ил гејд олунмајаҹаг милады...

Һәзрәт Исанынын (ә) бу ил гејд олунмајаҹаг милады...

Сөһбәт Мәсиһин (ә) јашадығы шәһәрдә гејд олунан миладындан ҝедир... Һәр ил гејд олунан милад, бу ил гејд олунмајаҹаг. Сәбәби, Трампын Гүдсү Исраил режиминин пајтахты елан етмәси кими абсурд бир гәрар вә гәрардан сонра аләмин бир-биринә дәјмәсидир.

Үмумијјәтлә, Һәзрәт Иса (ә) о надир шәхсијјәтләрдәндир ки, онун һеч бир һаггы бәшәријјәт тәрәфиндән һәлә әда едилмәмишдир. Дүнјада бөјүк бир христиан дининә мәнсублуг ҝөрүнсә дә, әсл һәгигәтдә, һәтта һәмин динин әксәријјәт дашыјыҹылары “Ата, Оғул, Мүгәддәс Руһ” үч угнум (јәни үч сифәтин, даһа доғрусу, нәузубиллаһ - танрынын үч сифәти) әгидәсинә кечән андан нәинки, Һәзрәт Исанын (ә), әслиндә Аллаһын һаггына тәҹавүз олунуб...

Һәр һалда, бу ҹүр әгидәнин јаранмасындан илләр кечиб вә һазыркы христиан инсан һәмин әгидәнин мотивиндә һәм Аллаһын вә һәм дә Һәзрәт Мәсиһин (ә) һаггынын әда етдијини дүшүнүр вә буна үрәкдән инаныр..

Һәр һалда, әһли-китаба һөрмәт етмәк лазым олдуғуну бизә мүбарәк динимиз төвсијә едирсә, демәли, вәзијјәт о гәдәр дә дәһшәтли дејил. Амма, Иса Мәсиһин (ә) һәгиги һаггынын камил танынмасы вә әда олунмасы, сөзсүз ки, јалныз мүбарәк зүһурундан сонра мүмкүн олаҹаг.

Инди һәм инсанлар вә үмумиликдә ҹәмијјәт дә дәјишиб, һәм дә һеч технолоҝија да 2017 ил бундан әввәлки дејил. Инсанлара бир сөзү чатдырмаг, бир анда дүнја феноменинә чеврилмәк инди чох асандыр. Ади, сырадан инсанлар буну едир. О ки, галмышды Улул-Әзм пејғәмбәр (ә) ола...

Һәзрәт Иса (ә) һәм мүбарәк мөвлуду, һәм јашајышы вә һәм дә гејби илә Аллаһын мөҹүзәсидир. Һаггында вәрәг-вәрәг китаблар охунмагла битмәјәҹәк бир инсандыр. Бүтүн Улил-Әзм пејғәмбәрләр (ә) белә олуб. Һамысы мүстәсна, нәинки өз јашадығы илә, әсрә, һәтта бүтөвлүкдә һәмин ераја өз мөһүрүнү вурмуш шәриәт ҝәтирән беш Пејғәмбәр (ә)...

Һәзрәт Мәсиһ (ә) дә һәмин беш Пејғәмбәрдән (ә) бири... Бәлкә дә ән чох инҹидиләни, ән чох һаггы гәсб едиләнидир...

Фәләстин һәр ҹәһәтдән Аллаһын мүбарәк бир өлкәсидир. Нечә-нечә пејғәмбәрин һәјаты мәһз бураја бағлыдыр. Аллаһын мәләкләринин ендији торпаглардыр. Торпағынын һәр дәнәсиндә Ибраһимин (ә), Јәгубун (ә), Давудун (ә), Сүлејманын (ә), Имранын (ә), Зәкәријјәнин (ә), Јәһјанын (ә), Имранын гызы Мәрјәмин (с.ә), Мәсиһин (ә) вә һәтта адыны билмәдијимиз нечә мин пејғәмбәрин, өвлијанын јадиҝары вар. Фәләстинин һәр бир дашы, торпағынын һәр бир дәнәси бу Илаһи кәламларын шаһидидир...

Иса Мәсиһин (ә) јашадығы Назарәт шәһәри... Бу шәһәр үчүн Мәсиһин (ә) мүбарәк миладыны гејд етмәк сырадан бир һадисә дејил. Бу шәһәрдә гејд едилән милад, јашанма, һисс едилмә бахымындан даһа фәрглидир. Инсанларын бајрам анлајышы вә бајрамы неҹә кечирмәсини тәһлил етмирәм. Ола биләр идеал бир вәзијјәт дејил, ола биләр, кечирилмә үслубу доғру сечилмәјиб. Ола биләр, Ислами нөгтеји-нәзәриндән миладын бу ҹүр гејд едилмәси дүзҝүн дејил. Амма, сөһбәт бурада миладын неҹә кечирилмәсиндән ҝетмир. Сөһбәт Мәсиһин (ә) јашадығы шәһәрдә гејд олунан миладындан ҝедир...

Һәр ил гејд олунан милад, бу ил гејд олунмајаҹаг. Сәбәби, Трампын Гүдсү Исраил режиминин пајтахты елан етмәси кими абсурд бир гәрар вә гәрардан сонра аләмин бир-биринә дәјмәсидир. Һеч бир һалда бајрам әһвал-руһијјәсиндә деји. Күчәләр мүһарибә мејданына дөнүб. Инди һәр бир тәк Аллаһа инанан инсанын үрәјиндә бир нисҝил вар...

Һәтта, Мәсиһин (ә) миладыны гејд етмәмәк – артыг мәсәләнин кәдәрли һиссәсинин мигјасынын чох ҝенишлијиндән хәбәр верир...

Гүдс – Фәләстинин үрәјидир. Үрәкдә әҝәр бир нараһатлыг варса, неҹә шәнлик етмәк олар? Фәләстин бу саат елә бир дөврүнү јашајыр ки, ја көмәк олунараг бу критик вәзијјәтдән чыхаҹаг, ја да Гүдсү итирәҹәк...

Шүкүрләр олсун ки, дүнјанын Гүдсүн әтрафындакы бу һәмрәјлији имкан верир ки, азад бир Гүдсүн, азад бир Фәләстинин бир ҝүн ачылаҹаг сүбһүнә инанаг...

О сүбһ иншәаллаһ ки, мүтләг ачылаҹаг. Бир ҝүн Фәләстин сәмасында азадлыг гушунун пәрваз етдијини ҝөрәҹәјик.

Нөвбәти милады, азад Фәләстиндә вә азад Гүдсдә, милад саһибин дә иштиракы илә бәјәнилән шәкилдә кечирилмәсини ҝөрмәк диләји илә...

ХәјаләГулијева

ИмамСадиг (ә) адынаИсламМаарифиАкадемијасы

«Дәјәрләр» Журналистика Мәктәбинин мәзуну

 

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*