?>
Арашдырма

Пашајевләрин ҝәлирли Ретро бизнеси

Пашајевләрин ҝәлирли Ретро бизнеси

Алты ај өнҹә «Ретро» ширкәтләринин ләғв едиләрәк бир групда бирләшмәси һагда верилән мәлуматын информатив јүкү јаратдығы суалдан даһа јүнҝүл ҝөрүнүрдү: бу ширкәтләр кимә мәхсусдур?

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, 2013-ҹү илдә Һејдәр Әлијев фондунун тәшкилатчылығы илә Франсанын бир сыра шәһәрләриндә Азәрбајҹан консерт вә сәрҝиләри кечирилди. Азәрбајҹан Мәдәнијјәт вә Туризм Назирлијинин, јәни, бүдҹәнин малијјәләшдирдији бу тәдбирләр һаггында дөвләт мәтбуатында ҝедән мәлуматларда, еләҹә дә назирлијин һесабатында гејд олунмајан бир детал варды. Ишләрин тәшкили үчүн дөвләт вәсаитинин бир гисми Һејдәр Әлијев Фондунун президенти Меһрибан Әлијеванын атасы Ариф Пашајевә аид ширкәтә өдәниб.

Бакынын мәркәзиндә Новруз шәнлијинин, хариҹдә Һејдәр Әлијев Фонду адындан кечирилән тәдбирләрин һазырланмасындан тутмуш, јол тәмиринәдәк баһалы лајиһәләрә саһиб чыхан, пајтахтын мүхтәлиф ҝушәләриндә баһалы әмлак вә ишләк коммерсија мүәссисәләринә саһиб олан ширкәтләри ики шеј бирләшдирир – “Ретро” бренди вә ики мәмурун ады – сөһбәт Верҝиләр назири Фазил Мәммәдовла Авиасија Академијасынын ректору Ариф Пашајевдән ҝедир.

Ретроспектив

Алты ај өнҹә «Ретро» ширкәтләринин ләғв едиләрәк бир групда бирләшмәси һагда верилән мәлуматын информатив јүкү јаратдығы суалдан даһа јүнҝүл ҝөрүнүрдү: бу ширкәтләр кимә мәхсусдур?

Ретро ММҸ һаггында "Халг" гәзетиндә чап олунан елан

Сонракы дөврдә 7 ширкәтин «ана ширкәтә» гошулараг ләғв едилмәси идејасынын баш тутмадығы, әвәзиндә «Ретро Иншаат» ММҸ-нин адынын «Ретро Һолдинҝ» ММҸ-јә дәјишдирилдији мәлум олду (Ретро Иншаат ММҸ-нин ВӨЕН нөмрәси алтында һазырда Ретро Һолдинҝ фәалијјәт ҝөстәрир. Тендер.ҝов.аз сајтында гејд олунур ки, Ретро Иншаат артыг Ретро Һолдинг ады алтында фәалијјәт ҝөстәрир - ред.). Һәр һалда, ләғви елан едилән 7 һүгуги шәхс инди дә мүстәгил фәалијјәтдәдир вә онлар Коммерсија Һүгуги Шәхсләрин Дөвләт Рејестриндән чыхарылмајыб.

Ганунвериҹилијә ҝөрә, һәр-һансы сәбәбдән ширкәтин ләғвинә башланылмасы онун фирма адынын гаршысында «ләғв просесиндәдир» гејди илә мүшајиәт олунур. Рејестрдә ләғв едилмәси һагда елан верилән ширкәтләрә даир белә бир гејд јохдур.
Група дахил олан ширкәтләрә иҹтимаи марағын әсас гајнағы онларын мүлкијјәтчисинин кимлији илә јанашы, сон вахтлар дөвләт алышларында фәаллығы илә дә бағлыдыр. «Ретро» ширкәтләриндән бир нечәси дөвләт пулларына сон бир нечә илдә чох асанлыгла јахынлаша билиб.

Милли Парка Новруз шәнлијинин тәшкилатчысы ким имиш...

Дөвләт сатыналмаларынын рејестринә дахил едилмиш мәлуматлара ҝөрә, 2013-2014-ҹүилләрдә «Ретро Дизајн Мәркәзи» ММҸ Мәдәнијјәт Назирлијинин васитәсилә 1 милјон 557,9 мин манатлыг мүгавиләнин иҹрачысы статусуну әлдә едиб. Назирлик Франсанын Шабли, Колмар, Мулуз вә Страсбург шәһәрләриндә мүхтәлиф консертләрин вә инҹәсәнәт тәдбирләринин тәшкилини она һәвалә едиб. Бу вәсаитә Иллик бүдҹәси јарым милјон манаты ашан реклам ишләринин иҹрасы да дахилдир..

Һәр ил әнәнәви олараг Милли Паркда тәшкил олунан вә дөвләт башчысы Илһам Әлијевин гатылығы Новруз Бајрамы шәнликләриндә Кечәллә Коса јумурта дөјүшдүрәркән, Ретро Дизајн Мәркәзинин Мәдәнијјәт Назирлијиндән буна ҝөрә икиҹә илә 481 мин манат алдығыны чохларымыз билмәмишик.

Һеч нә һавајы дејилмиш вә шәнлијә ҝәләнләр бир нечә саатлыг бајрам әјләнҹәси үчүн һәр ил «Ретро» ширкәтинә дөвләт бүдҹәсиндән милјонун дөрддә бири гәдәр пул өдәнилдијинин фәргиндә белә олмајыблар.

Ширкәтин сајтында исә билдирилир ки, Авровизија маһны јарышмасы, Бакы Авропа Ојунларынын вә с. бөјүк бүдҹәли лајиһәләрин иҹрасында «Ретро Дизајн Мәркәзи» јахындан иштирак едиб. Ишин мәғзинин нәдән ибарәт олдуғу барәдә сајт мәлумат вермир.

Тендерләр: ҝәлди вә галиб олду

«Ретро Иншаат» ММҸ әсасән истеһсал ширкәти кими таныныб амма фәал шәкилдә дөвләт сатынламаларында да иштирак едир. Тәкҹә тикинти ширкәти кими јох, һәм дә тәҹһизатчы кими. Тәкҹә 2015-ҹи ил үчүн сатыналмалар рејестриндә верилән мәлуматларына ҝөрә, Гусар, Губа, Шабран, Јардымлы рајонларында јолларын тәмири, абадлашдырма ишләри она тапшырылыр. 2015-ҹи илин 9 ајында ширкәт дөвләт тәшкилатлары илә ән азы 27 сатыналма мүгавиләси бағлајыб.

Һесаблама Палатасынын сәдри Вүгар Ҝүлмәммәдов өзү белә етираф едир ки, дөвләт бүдҹәсиндән тикинти ишләринә ајрылан малијјәнин тәгрибән јарысы ганунвериҹилијин дөвләт сатылналамаларыны тәнзимләјән проседурларына әмәл етмәдән, јәни бирбаша мүгавилә бағламагла истифадә олунур. Одур ки, биз «Ретро Иншаат» ММҸ-нин иштиракчы олдуғу бүтүн сатыналма мүгавиләләри барәдә мәлумата малик дејилик. Јалныз рәсмән ачыгланан 27 мүгавиләнин дәјәри исә 10 милјон маната јахындыр.

Елә бу ил дә «Ретро Иншаат» вә онун хәләфи – «Ретро Һолдинҝ» ММҸ дөвләт гурумлары илә анлашмагда чәтинлик чәкмир. Мај ајынадәк онунла 5 милјон манатлыг мүгавиләләр бағланыб.

Јевлах, Ҝәнҹә вә Гусар Иҹра Һакимијјәти органлары јол вә мәнзил тәсәррүфатынын тәмирини, абадлашдырма ишләрини она етибар едиб. Даими сифаришчиләр арасында Мелиорасија вә Су Тәсәррүфаты АСҸ-нин Губа Суварма Системләри идарәси дә вар.

Амма бу илдән әсас тәрәфдаш ролунда «Азәришыг» АСҸ чыхыш едир. «Ретро Һолдинҝ» ММҸ-нин бу ил дөвләт гурумлары илә бағладығы 21 сатыналма мүгавиләсинин 11-и үзрә сифаришчи өлкәнин електрик пајлајыҹы шәбәкәсидир. Сифаришләр әсасән өлкәнин реҝионларында комплект трансформатор мәнтәгәләринин гурашдырылмасы вә кабел хәтләринин чәкилишинә даирдир. «Азәришыг» АСҸ-нин мәтбуат катиби Танрыверди Мустафајев белә дејир.

Дахили Ишләр Назирлијинин Дахили Гошунларыны гадын үчүн јај вә гыш чәкмәләри, узунбоғаз ботларла 2015-ҹи илдә «Ретро Иншаат» ММҸ тәҹһиз едиб. Сифаришин үмуми мәбләғи исә 1,3 милјон манатдан чох олуб. Гәрибәдир, амма ширкәтин ајаггабы фабрикинин олуб-олмадығы һагда мәлумат јохдур .

Үч заводу вар

2013-ҹү илдән ширкәтин Ширван шәһәриндә семент заводунун ишә дүшдүјү исә фактдыр. Бу барәдә Ширван шәһәр Иҹра Һакимијјәтинин сајтында да мәлуматлар вар. Иллик истеһсал ҝүҹү 126 мин тон заводда Чин истеһсалы олан 2 дәјирман гурулуб. Семент истеһсалы үчүн тәләб олунан клинкер кәнардан алыныр.

Бу шәһәрдә «Ретро Һолдинҝ» ММҸ-нин металәритмә заводу да вар. 2009-ҹу илдә ишә салынан бу мүәссисәдә гара метал туллантыларындан илдә 9 мин тон күлчә әридиләрәк һазыр метал мәмулаты (арматур вә с.) истеһсалчыларына сатылыр. Бүтүн бунлар барәдә јенә дә Ширван шәһәр иҹра һакимијјәтинин сајтында мәлуматлар мөвҹуддур.

«Ретро Һолдинҝ» Ширванда даһа бир мүәссисә – кисә заводу инша етдији дә верилән мәлуматлар арасындадыр. Истеһсал просеси үчүн тәләб олунан аваданлығын Јапонијадан ҝәтирилдији билдирилир.

Бузовнада көк салыб

Бакынын Бузовна гәсәбәсиндә «Ретро» ады чохларына танышдыр. Раритет автомобилләрин вә Ҹһрјслер автомобилләринин сатышы илә мәшғул олан «Ретро-Ҹарс», Һјундаи миник автомобилләринә техники хидмәти ҝөстәрән «Ретро Автосервис», «Ретро Албалы» маркети, «Ретро» отели, «Ретро Арзу» рестораны, јалныз клуб үзвләринә хидмәт ҝөстәрән «Ретро Ҝуест Һоусе» бутик отели бурада јерләшир.

Елә һолдингин баш офиси дә бурада, М.Ә. Сабир күчәси, 22 үнванындадыр. Јахынлыгда исә јени салынмыш Аида паркы вар. Парка шәргшүнас алим Аида Имангулијеванын ады верилиб.

Бир гәдәр аралыда – Билҝәһдә исә тәзәҹә тәмирдән чыхмиш «Ретро-Лејла Пизза» рестораны вар. Бүтүн објектләрин үзәриндә Ретро һолдингин логосу вар. Бузовнада ушагдан бөјүјә кимдән сорушсан, бу објектләрин академик Ариф Пашајевә мәхсус олдуғуну дејәр.

Хәзәр дәнизинин саһилдән 1 км аралыда јерләшән дөрдулдузлу «Ретро» отел комплекси Бузовнада ҝениш торпаг саһәсиндә тикилиб. Үчмәртәбәли, 22 нөмрәдән ибарәт меһманханадан башга, бурада 5 коттеҹ дә вар. Гијмәтләрә ҝәлинҹә, отел нөмрәсиндә бир ҝеҹә 100 маната, коттеҹдә исә 250 манатадыр. Отелин сајтында верилән мәлумата ҝөрә онун ресторанлары, ачыг вә гапалы һовузлары вә чох сајда башга истираһәт вә әјләнҹә мәканлары вар.

Русијанын дөвләт сатыналмалары мәлумат базасында ҝөстәрилир ки, бу илин мартында «Россија» Авиаширкәти Сәһмдар Ҹәмијјәти бу отеллә 34 мин АБШ доллары дәјәриндә отаг кирајәси мүгавиләси бағлајыб. Ширкәтин нүмајәндәләри 2018-ҹи иләдәк «Ретро» отелинин хидмәтиндән истифадә едәҹәкләр.

Губанын өз «Ретро»су вар

Губа рајонундакы «Ретро» отели исә Бузовнадакындан даһа бөјүк әразијә саһибдир. Рајон Иҹра Һакимијјәтинин мәлуматындаҝөстәрилир ки, Гәчрәш кәндинә ҝедән јолун үстүндә тикилмиш вә 2011-ҹи илдән туристләрин истифадәсинә верилмиш бу истираһәт мәканы 52 отаглы меһманхана вә 30 коттеҹдән ибарәтдир. Бурада да мүштәриләрин ихтијарына һовуз, ресторан, идман гурғулары вә с. верилиб.Отел ејни вахтда 200 нәфәрә хидмәт ҝөстәрә билир.

Ағ Шәһәр лајиһәсинин иштиракчысы

Һолдинг 2014-ҹү илдән Бакы Ағ Шәһәр лајиһәсинә гошулуб. «Ретро Парк» Мәнзил Тикинти Кооперативи бурада 11 блоклу једди мәртәбәли јашајыш комплексинин тикинтисини бу илин сонунда тамамламағы нәзәрдә тутур. Комплексдә 3, 4 вә 5 отаглы 135 мәнзил олаҹаг. Бинадакы мәнзилләрә 30 фаиз илкин өдәниш шәртилә 15-18 ајлыг фаизсиз кредитлә саһиб олмаг мүмкүндүр. Гијмәтләр исә Бакы үчүн орта гијмәт сајылыр – 1450-1550 м2/АЗН. Кооперативин сатыш мәркәзи мүштәриләрә бинада ики мәртәбәдә ев алмаг имканы да верир.

Тиҹарәтдә илк аддымлар

Јени гурулмуш һолдингин һәләлик интернет сәһифәси јохдур. Амма онун хариҹи тиҹарәт әлагәләри һагда глобал шәбәкәдә артыг мүәјјән мәлуматлар јер алмагдадыр. Апрел вә мај ајларында «Ретро Һолдинҝ» ММҸ-нин Азәрбајҹана Украјнадан пивә биширмәк үчүн ики контрактла топлам 134 тон арпа, Русијадан исә 140 тон тохумлуг картоф ҝәтирдији ачыгланыр. Ширкәтин ады һәм дә метал мәмулаты идхалчылары арасында чәкилир. Һолдингә аид рәсми мәлуматларда нә пивә истеһсалы, нә дә картоф әкин тәсәррүфаты олдуғу ҝөстәрилмир.

Депутат дејир ки...

Масаллы рајонундан Милли Мәҹлисин үзвү Елмира Ахундова КИВ-ә мүсаһибәсиндә бу бөлҝәдә өзәл ширкәтләрин фәалијјәтиндән сөз ачаркән дејиб ки, «Ретро Һолдинҝ» вә «Азәрсун Һолдинҝ» ширкәтләри 200 һектара јахын саһәдә тәрәвәз әкиб, бөјүк сәрмајә лајиһәси ҝерчәкләшдирибләр. Нәтәҹәдә рајонда 700 нәфәр мөвсүми ишлә тәмин олунҹаг. Долајысыјла, «Ретро Һолдинҝ»ин «улдузу» јахын вахтларда кәнд тәсәррүфатында да парлаја биләр.

Ејни үнван, таныш адлар

Бәс, «Ретро» ширкәтләринин Ариф Пашајевә бағлы олмасыны тәсдиг едән бирбаша мәнбәләр вармы?

Өнҹәки кичик арашдырмада да гејд олундуғу кими, група дахил олан ширкәтләрин әксәријјәти («Ретро-Ҹарс», «Ретро-Албалы», «Ретро-Автосервис», «Ретро-Арзу», «Ретро-Бузовна», «Ретро Дизајн Мәркәзи»вә «Ретро Иншаат») 2009-2011-ҹи илләрдә тәсис олунуб. Бу һәмин илләрдир ки, Коммерсија Һүгуги Шәхсләрин Дөвләт Рејестри һәлә иҹтимаијјәт үчүн ачыг иди вә ширкәт саһибләринин адлары коммерсија сирри һесаб едилмирди. Лакин елә о дөврдә дә мәһз бу ширкәтләрин тәсисчиләринә даир мәлумат мүәммалы шәкилдә гапалы сахланылмышды.

Ширкәтләрин бириндән («Ретро» ММҸ) башга јердә галаны бир үнванда - Бакы шәһәри, Нефтчиләр проспекти, ев 14, 14-ҹү мәнзилдә гејдијјата алыныб. Мәркәзи Сечки Комиссијасынын сечиҹиләрин сијаһысына даир мәлуматында Бајраг Мејданы јахынлығында јерләшән бу доггузмәртәбәли бинада гејдијјатда оланлар арасында верҝиләр назири Фазил Әсәд оғлу Мәммәдов да вар.

Амма әсас олан «Ретро» ММҸ-нин һүгуги үнваныдыр: Ү. Һаҹыбәјов күчәси, ев 27, мәнзил 46. Бу Арашдырмачы журналистләрин бејнәлхалг шәбәкәси 2012-ҹи илдә Ариф Пашајевә мәхсус «Ретро Интер» ширкәтинин Карловы Варыда (Чех Республикасы) дәбдәбәли отел дә дахил олмагла бир нечә мүлкә саһиб олдуғуну ашкара чыхармышды. Һазырда Ретро Риверсиде адыны дашыјан отел Чехијанын ән сечилән истираһәт јерләриндәндир.

Мараглыдыр ки, Чехијанын иҹтимаијјәт үчүн ачыг олан ширкәтләрин мәлумат базасында «Ретро Интер» ширкәтинин тәсисчиси олан А.Пашајевин үнваны да Ү.Һаҹыбәјов күчәси, ев 27, мәнзил 46 ҝөстәрилир. Һәм «Ретро» ММҸ, һәм дә «Ретро Интер С.р.о.» ширкәти 2005-ҹи илдә тәсис олунуб.

Фазил Мәммәдовун јашадығы үнванда гејдијјатдан кечмиш ширкәтләр (Ретро Арзу ММҸ, Ретро Албалы, Ретро Автосервис, Ретро Ҹарс, Ретро Бузовна, Ретро Дизајн Мәркәзи вә Ретро Иншаат ММҸләр) вә Ариф Пашајевин ширкәтләри илә ејни үнваны пајлашан Ретро ММҸ 2016-ҹы илин февралында ләғв едиләрәк Ретро Иншаат ММҸ-јә гошулублар. Рәсми Халг гәзетиндә бу барәдә елан дәрҹ едилиб. Ретро Иншаат ММҸ исә артыг Ретро Һолдинг ММҸ ады алтында фәалијјәт ҝөстәрир.

Гејд едәк ки, ширкәт гејдијјатдан кечәркән тәсис сәнәдләринә гејдијјат үнваны барәдә мәлуматдан әлавә, үнван саһибинин разылыг әризәси дә дахил едилир.

Тәсадүф, јохса зәрурәт

«Ретро» ММҸ-нин директору Рафиг Ағаһүсејн оғлу Һәсәнов һәм дә 1998-ҹи илин јанвар ајындан Милли Авиасија Академијасынын үмуми вә тәсәррүфат-техники мәсәләләр үзрә проректору вәзифәсини дашыјыр. Ариф Пашајев МАА-нын ректорудур.

Сәксән јашыны адламыш Ариф Пашајев һәм дә Азәрбајҹан Тәләбә Футбол Федерасијасынын (АТФФ) президентидир. Федерасијанын витсе-президентләриндән бири Тургут Рза оғлу Мәммәдовдур. Т.Мәммәдов «Ретро» ширкәтләринин бир нечәсинин, о ҹүмләдән «Ретро Һолдинҝ» ММҸ-нин президентидир. АзадлыгРадиосу «Ретро Һолдинҝ» ММҸ-јә јазылы информасија сорғусу илә мүраҹиәт едәрәк, академик Ариф Пашајевин бу група аидијјаты мәсәләсинә ајдынлыг ҝәтирилмәсини хаһиш едиб. Ширкәтин һүгуг мүшавири Тургај Һүсејнов "Информасија әлдә етмәк һаггында" ганунун тәмсил етдији ширкәтә мүнасибәтдә кечәрсиз олмасыны әсас ҝәтирәрәк, ачыг суала ҹаваб вермәкдән јајыныб. Ариф Пашајевин «Ретро Һолдинҝ»ә аидијјаты нә тәсдиг, нә дә инкар едилиб.

Һазыркы һалында ширкәтләрин бу ики мәмурдан һансына - верҝиләр назири Фазил Мәммәдова ја Авиасија Академијасынын ректору, биринҹи лединин атасы Ариф Пашајевә мәхсус олдуғу, јахуд шәрикли мүлкијјәт олдуғу ајдын дејил. Бәлли олан јалныз будур ки, дөвләт бүдҹәсиндән милјонлар газанан бу ширкәтләрин һәр ики мәмура аидијјаты вар.


Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*