Азәрбајҹан вә Анти-Шиә Сијасәтләрин Давамы

Исмајыл Шабанов: “Азәрбајҹан һакимијјәти Талыш халгына вә әнәнәви Ислама гаршы репрессијалар һәјата кечирир”

Исмајыл Шабанов: “Азәрбајҹан һакимијјәти Талыш халгына вә әнәнәви Ислама гаршы репрессијалар һәјата кечирир”

Азәрбајҹанда мүсәлманлар үчүн әзиз бир дөнәмдә, Мәһәммәд Пејғәмбәрин (с) доғум ҝүнүндә исә, сәккиз шиә дини лидеринә үзун мүддәтә азадлыгдан мәһруметмә ҹәзасы чыхарылмышдыр.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Русија Талыш диаспорасынын сәдри Исмајыл Шабанов сон ҝүнләр Бакы режими тәрәфиндән һәјата кечирилән өзбашыналыгларла бағлы рәјини билдириб.

Експерт һесаб едир ки, белә һәрәкәтләрлә рәсми Бакы Ваһабизм (Сәләфилик) вә Нурсизим кими радикал тенденсијаларын јолуну тәмизләјир.

МәнТалышстанданписхәбәралдым. Декабрын 5-дә Азәрбајҹанын һүгуг-мүһафизә органлары ҝүнүн ҝүнорта чағы Талыш милләтинин фәалы, карикатурачы рәссам вә блоҝҝер Мәтләб Дадашову гејри-гануни олараг сахламыш вә намәлум истигамәтә апармышлар.

Азәрбајҹанда мүсәлманлар үчүн әзиз бир дөнәмдә, Мәһәммәд Пејғәмбәрин (с) доғум ҝүнүндә исә, сәккиз шиә дини лидеринә үзун мүддәтә азадлыгдан мәһруметмә ҹәзасы чыхарылмышдыр.

Сахта иттиһамларла руһани лидерләр узун мүддәтә (һәр биринә 12 илдән 17 илә гәдәр) һәбс ҹәзасына мәһкум едилмишләр. Онларын арасында Зүлфүгар Микаилзаде, Елман Ағајев, Рузи Исмајылов, Фаиг Аллаһвердијев Елхан Һәсәнов, Сабир Әлијев кими нүфузлу мәнәви лидерләр вардыр.

Бу факт бир даһа нүмајиш етдирир ки, Әлијев режими нәинки бу дөвләтин көклү халгына, һәм дә бу өлкәдә әсрләр боју јашанан Ислам дининә гаршы мүһарибә елан едиб. Белә һәрәкәтләрлә Азәрбајҹан һакимијјәти Ваһабизм (Сәләфилик) вә Нурчулуг кими дини-радикал ҹәрәјанлара јол ачыр.

Биз буну тәкҹә Азәрбајҹанын јерли халгларына дејил, һәм дә реҝион өлкәләринә чағырыш кими гијмәтләндиририк. Биз һесаб едирик ки, Талыш милли фәалы Мәтләб Дадашова вә шиә дини лидерләрә (јери ҝәлмишкән онлра да етник мәнсубијјәт бахымындан талышдырлар) гаршы Азәрбајҹан игтидарынын ганундан кәнара вә һәјасыз һәрәкәтләрини тәсадүфи дејил вә “сакрал ” аддым һесаб едирәм.

Мәтләб Дадашовун һәбсинин сәбәби бир мәналы олараг онун сијаси бахышлары вә Талыш милли һәрәкаты чәрчивәсиндә онун фәал иҹтимаи фәалијјәтидир.

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

قدس راه شهداء
Ексклүзив Бурахылыш Ислам Сәрдарлары Һаҹ Гасым Сүлејмани вә Әбу Меһди әл Муһәндисин Шәһадәти
We are all zakzaki
conference-abu-talib