Арашдырма

"Интифада бу дәфә фәргли олаҹаг" - ҺӘМАС лидери Гасым Сүлејмани илә ҝөрүшдү

Трампын гәбул етдији Гүдс гәрарындан сонра Интифада (гијам) чағырышы едән ҺӘМАС үзәриндә Иран вә "Һизбуллаһ"-ын тәсири ҝедтдикҹә диггәтә чарпыр.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Фәләстинин ҺӘМАС мүгавимәт һәрәкаты Иран вә "Һизбуллаһ"-ла мүзакирәләрдән сонра јени јол хәритәси формалашдырыб.

АБШ президенти Доналд Трампын гәбул етдији Гүдс гәрарындан сонра Интифада (гијам) чағырышы едән ҺӘМАС үзәриндә Иран вә "Һизбуллаһ"-ын тәсири ҝедтдикҹә диггәтә чарпыр.

"Ал-Монитор" адлы анализ сајтында Әли Һашим адлы јазарын сон мәгаләсиндә Фәләстин мүгавимәтинин јени мәрһәләси арашдырылараг "Иран, "Һизбуллаһ" вә ҺӘМАС мүгавимәт үчүн јени стратеҝија ахтарыр" адлы мәгалә гәләмә алыныб. ҺӘМАС-ын ики нөмрәли адамы сајылан Салеһ Аруринин нојабрынн 19-да Ирана етдији сәфәрини хатырладан "Ал Монитор", "Салеһ Аруринин рәһбәрлик етдији ҺӘМАС һејәтинин Теһран сәфәри Фәләстин һәрәкатынын тәмсилиндә бир нечә ајдыр ҹанланан әлагәләрин дөнүш нөгтәси иди. Бу, Фәләстин һәрәкатынын елан едилмәси вә кечмиш мүттәфиг Иранын рәһбәрлији алтында јени стратеҝијанын мүәјјәнләшдирилмәси иди" , - дејә јазыб.

Салеһ Аруринин Теһрана икинҹи дәфә сәфәр едәрәк Иран Ингилаб Кешикчиләри Корпусунун Гүдс Гүввәләри команданы ҝенерал Гасым Сүлејмани илә ҝөрүшдүјүнү гејд едән "Ал Монитор", Аруринин бурада Фәләстин мүгавимәтинә там дәстәк вәди алдығыны билдириб.

"Ал Монитор'"-а ҝөрә, ҺӘМАС-ын Иордан чајынын гәрб саһилиндәки нүфузуну идарә едән Салеһ Арури, Иран сәфәрләриндән әввәл Ливана кечәрәк "Һизбуллаһ" мүгавимәт һәрәкатыны лидери Сејид Һәсән Нәсруллаһла ҝөрүшмүшдү. Һәмин контекстдә, "Ал Монитор"-а мүнасибәт верән ҺӘМАС рәсмиләриндән бири "Һизбуллаһ" вә ҺӘМАС арасындакы мүнасибәтләр барәдә белә данышыб: ""Һизбуллаһ" вә ҺӘМАС арасындакы әлагәләр ән јүксәк сәвијјәдәдир. Арури вә Нәсруллаһын үмуми мәсәләләри мүзакирә етмәк үчүн гырмызы хәтти вар. Сурија мүһарибәсинин сона чатмасы илә тәрәфләр јанлыш анлашмалары бир кәнара гојдулар. "Һизбуллаһ" вә Иран Ислам Республикасы Фәләстин мүгавимәтини дәстәкләмәк үчүн Исраилә гаршы мүбаризә мөвзусунда приоритетләрини вурғулады. Бу о демәкдир ки, бүтүн имканлар мүгавимәт үчүн сәфәрбәр олунур."

Салеһ Аруринин Гәтәри тәрк етмәсиндән сонра Ливанын пајтахты Бејрута ҝетдијини гејд едән едән "Ал Монитор", ҺӘМАС-ын силаһлы ганады "Изәддин әл-Гәссам Бригадалары"нын "Һизбуллаһ"-лә әлагәләрин дүзәлдилмәсиндә әһәмијјәтли рол ојнадығыны иддиа етди. "Изәддин әл-Гәссам Бригадалары"нын ојнадығы рол ашағыдакы ифадәләрлә изаһ едилиб: "Сон алты ил әрзиндә Иран вә "Һизбуллаһ" приоритетләрини мөвҹудлуг мүбаризәси олараг ҝөрдүкләри Сурија, даһа сонра Ирагла дәјишдиләр. ҺӘМАС-ла Суријада һөкүмәтинә мүнасибәт барәдә гүтбләшмә вар иди. Бу, "Ислам Ҹиһад" кими диҝәр мүттәфиг һәрәкатлара верилмиш бүтүн дәстәји дајандырмаг демәк дејилди. Лакин, бу дәстәк ҺӘМАС-ын һәрби ганады "Изәддин әл-Гәссам Бригадалары" вәзијјәтиндә олдуғу кими мәһдуд иди. Бу тәшкилат даһа сонра ики тәрәф арасындакы бошлуғу долдурмагда рол ојнады. "Изәддин әл-Гәссам Бригадалары" ҺӘМАС рәһбәрлијинин дәјишмәси үчүн лоббичилик едирди вә диҝәр тәрәфдән, Иран медиасында анти-ҺӘМАС кампанијасыны дајандырмаг үчүн Ирана тәзјиг ҝөстәрирди."

Мәгаләнин мүәллифи Әли Һашим јазысынын ирәлиләјән һиссәләриндә исә "Һизбуллаһ" лидери Сејид Һәсән Нәсруллаһын јени мүгавимәти планладығыны вурғулајараг "Мүгавимәт Суријада мүһарибәнин битмәсијлә бирликдә Исраилин "Һизбуллаһ"-а мүһарибә елан едәҹәјини гаршысына мәгсәд гојур. Нәсруллаһ мүхтәлиф вәзијјәтләрин нәтиҹәсиндә бу дәфә фәргли бир мејдан охума јолу истәјир. Нәсруллаһын планы Суријада террорчуларла мүбаризә апаран бүтүн груплары бу мүһарибәјә сәфәрбәр етмәкдир. Бунун мәнасы будур ки, суријалы, ираглы, әфган вә пакистанлы дөјүшчүләрин еһтимал олунан дөјүшә гатылмасыдыр" , - дејә јазыб.  

"Һизбуллаһ" баш катиби Сејид Һәсән Нәсруллаһ Трампын Гүдс гәрарына реаксија олараг тәшкил едилән митингдә Исраилә гаршы Интифаданы дәстәкләјәҹәкләрини билдирмиш вә фәләстинли груплардан бирләшмәләрини тәләб етмишди. Иран Ингилаб Кешикчиләри Корпусунун Гүдс Гүввәләри команданы ҝенерал Гасым Сүлејмани дә бәнзәр чағырышы тәкрарламыш вә фәләстинли груплар вердикләри ачыгламаларда бирләшмә сәјләринә сүрәт верәҹәкләрини елан етмишдиләр.

 

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

قدس راه شهداء
Ексклүзив Бурахылыш Ислам Сәрдарлары Һаҹ Гасым Сүлејмани вә Әбу Меһди әл Муһәндисин Шәһадәти
We are all zakzaki
conference-abu-talib