?>
Гачылмаз Һәгигәт!

Армаҝедон мүһарибәси јахынлашма әрәфәсиндә. Хәбәрдарлыг: Исраил вә Иран арасында мүһарибә тәһлүкәси

Армаҝедон мүһарибәси јахынлашма әрәфәсиндә. Хәбәрдарлыг: Исраил вә Иран арасында мүһарибә тәһлүкәси

Әҝәр дүнја бирлији Суријадакы вәтәндаш мүһарибәсинә вә онун амилләринин фәалијјәтләринә сон гојмазса, сионист режимин ишғалында олан Ҹолан јүксәкликләрини Суријаја ҝери гајтармазса, исраил режиминин ганунсузлуғуну тәсдигләјәрәк бу ишғалчы вә иргчи режими дағытмазса бөлҝәдә бөјүк бир савашын, Армаҝедон мүһарибәсинин шаһиди олаҹагдыр.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Суријада АБШ, сионист режим, Сәудијјә режим, Гәрб Иттифагы вә Түркијәнин мүдахиләси илә характеризә олан бөһран артыг Сурија Дөвләти вә онун мүттәфигләринин хејринә гуртарыб. Хариҹи шејтани гүввәләр мәгсәдләринә наил ола билмәдиләр. Мүгавимәт Һәракаты даһа да ҝүҹләнәрәк ҝениш имканлара малик олду. Реҝиондакы вәзијјәт дәјишәрәк гејригануни исраил режиминин сабитлији позулур. Бу исә, Исраил илә Иран арасында бирбаша мүнагишәјә ҝәтирә биләр.

Әҝәр дүнја бирлији вә һәгигәтдә АБШ вә исраилин мәнафеләрини горумаг үчүн јарадылан БМТ Тәһлүкәсизлик Шурасы вахтында доғру вә дүзҝүн аддым атмајараг Суријанын шималында ишғалчы түрк ордусунун ПКК јараглыларына гаршы мүбаризә апардығы әразиләрдәки вәзијјәти сабитләшдириб түрк ордусуну ҝеријә чәкиндириб күрд јараглыларыны Сурија дөвләтинә табе етдирмәзсә, һәмчинин Суријадакы вәтәндаш мүһарибәсинә вә онун амилләринин фәалијјәтләринә сон гојмазса, сионист режимин ишғалында олан Ҹолан јүксәкликләрини Суријаја ҝери гајтармазса, дахили көчкүнләрин гајытмасы вә гачгынларла бағлы бөһрана диггәт ајырмазса, исраил режиминин ганунсузлуғуну тәсдигләјәрәк бу ишғалчы вә иргчи режими дағытмазса бөлҝәдә бөјүк бир савашын, Армаҝедон мүһарибәсинин шаһиди олаҹагдыр.Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*