?>

Анти-Шиә әлијевләр режимин “итләри” Аллаһы да сөјүб, Сүлејман Әләкбәрова ишҝәнҹә верибләр

Анти-Шиә әлијевләр режимин “итләри” Аллаһы да сөјүб, Сүлејман Әләкбәрова ишҝәнҹә верибләр

Сүлејман Әләкбәров: “...Әлләрини торбанын ичинә салыб саггалымы јолурдулар. Ән пис сөјүшләрлә сөјүрдүләр. Аллаһы да сөјүрдүләр".

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Мүсәлман Бирлији Һәрәкатынын үзвү Сүлејман Әләкбәров мајын 20-дә Бакы Ағыр Ҹинајәтләр Мәһкәмәсинин бағында сахланараг анти-Шиә әлијевләр режиминин 22-ҹи итхана (полис) бөлмәсинә апарылыб. О, башына ҝәләнләри ветенуҝрунда.аз-а данышыб:

"Мәни 22-ҹи бөлмәдән башыма гара торба кечириб чыхардылар. Һисс етдим ки, машына миндирдиләр вә јолда машынын дөнмәсиндән бу јолун "Бандотдел"-ә ҝетдијини дәгигләшдирдим. Чүнки мән Бакыда доғулуб бөјүмүшүәм, бүтүн шәһәри әлимин ичи кими таныјырам.

Әлләрими архадан гандалла чох сых бағламышдылар, тәрпәндикҹә кәсирди биләкләрими.

Пилләкәнләрдән һисс етдим ки, икинҹи мәртәбәјә чыхартдылар.

Мәни үзүүстә јерә јыхыб, башымы тәпикләмәјә башладылар.

Белимин үстүнә чыхыб, һоппаныб дүшүрдүләр.

Әлләрини торбанын ичинә салыб саггалымы јолурдулар.

Ән пис сөјүшләрлә сөјүрдүләр.

Аллаһы да сөјүрдүләр".

ЈАДДАШ

Мајын 20-дә Бакы Ағыр Ҹинајәтләр Мәһкәмәсиндә иҹтимаи фәал Рази Һүмбәтовун мәһкәмә просесиндә иштирак етмәк үчүн бағда ҝөзләјәнләрә полисләр дағылышмасыны вә әрзаидән узаглашмасыны тәләб едибләр. Бундан сонра полисләр бағда мәһкәмәнин битмәсини ҝөзләјәнләри говуб әразидән узаглашдырыблар, Мүсәлман Бирлији Һәрәкатынын 5 үзвүнү -Маил Кәримов, Ағаәли Јәһјајев, Елҝиз Мәммәдову, Сүлејман Әләкбәрову вә Имран Мәммәдову сахлајараг 22-ҹи полис бөлмәсинә апарыблар.

Маил Кәримов вә Сүлејман Әләкбәров 22-ҹи полис бөлмәсиндән "бандотдел"-ә апарылыб. Ағаәли Јәһјајева һәмин ҝүнү Нәсими мәһкәмәсиндә һаким Елмәддин Һүсејновун сәдрлији илә 30 сутка инзибати һәбс ҹәзасы верилиб. Имран Мәммәдов вә Елҝиз Мәммәдова мајын 21-дә Нәсими рајон мәһкәмәсиндә һәр биринә 30 сутка инзибати һәбс ҹәзасы верилиб.

Гејд едәк ки, иҹтимаи фәал, Мүсәлман Бирлији Һәрәкатынын (МБҺ) үзвү Рази Һүммбәтов 2021-ҹи ил ијулун 7-дә сахланыб. Һүмбәтов Ҹинајәт Мәҹәлләсинин 234.4.3 (сатыш мәгсәдилә күлли мигдарда наркотик әлдә етмә, сахлама, дашыма) маддәси илә иттиһам едилиб. Мајын 20-дә һаким Телман Һүсејновун сәдрлији илә кечирилән просесдә Рази Һүммәтов 6 ил мүддәтинә азадлыгдан мәһрум едилиб.

Мүсәлман Бирлији Һәрәкаты Һүмбәтовун һәбси илә бағлы јајдығы бәјанатда онун һәбсини сосиал шәбәкәләрдәки тәнгиди пајлашымлары вә наркоманијаја гаршы мүбаризә апармасы илә әлагәләндириб.

Гејд едәк ки, мәһкәмә ачыг кечирилсә дә зала бүтүн просесләрдә анҹаг Рази Һүммбәтовун атасы вә гардашы бурахылыб.

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*