?>

Анти-Шиә мөвҝеләр сәрҝиләјән Илһам Әлијев Рома Папасына тәбрик мәктубу үнванлајыб

Анти-Шиә мөвҝеләр сәрҝиләјән Илһам Әлијев Рома Папасына тәбрик мәктубу үнванлајыб

Бу ҝүнә кими Шиә Дүнјасынын Али Тәглид Мәрҹәләринә хүсуси иә дә Вәлијји Фәгиһ Зати Алиләринә јарым сәтирлик тәбрик мәктубу үнванламајан хачпәрәст вә јәһуди сөвдалы Илһам, мәктубда Рома Папасынын әлијевләр режиминин мултикултурализм вә толерантлыг әнәнәләринә даим јүксәк гијмәт вердијинә ҝөрә она тәшәккүр етдијини билдириб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, анти-Шиә мөвҝе сәрҝиләјән әлијевләр сүлалә режим президенти Илһам Әлијев Рома Папасы Франсискә тәбрик мәктубу үнванлајыб.

Бу ҝүнә кими Шиә Дүнјасынын Али Тәглид Мәрҹәләринә хүсуси иә дә Вәлијји Фәгиһ Зати Алиләринә јарым сәтирлик тәбрик мәктубу үнванламајан хачпәрәст вә јәһуди сөвдалы Илһамын мәктубда дејилир:

 

"Зати-мүгәддәсләри,

Азәрбајҹан Республикасы илә Мүгәддәс Тахт-Таҹ арасында дипломатик мүнасибәтләрин гурулмасынын 30 иллији илә әлагәдар Сизи өз адымдан вә Азәрбајҹан халгы адындан сәмими-гәлбдән тәбрик едирәм.

Биз Мүгәддәс Тахт-Таҹ илә әлагәләримизә хүсуси өнәм веририк. Мәмнунлугла гејд етмәк истәјирәм ки, гаршылыглы һөрмәт илә сәҹијјәләнән мүнасибәтләримиз отуз иллик дөвр әрзиндә бөјүк инкишаф јолу кечмишдир. 2002-ҹи илин мајында Папа ЫЫ Иоһанн Павелин вә 2016-ҹы илин октјабрында Зати-мүгәддәсләринизин Азәрбајҹана тарихи сәфәрләри һәм икитәрәфли әлагәләримиз, һәм дә сивилизасијаларарасы диалог бахымындан мүһүм әһәмијјәт кәсб етмишди. Мән дә Ватикана етдијим үч рәсми сәфәри, Сизинлә һәм Бакыда, һәм дә Ватиканда кечирдијимиз ҝөрүшләри ән хош тәәссүратларла хатырлајырам.

2008-ҹи илдә Бакыда Католик Килсәсинин ачылышы мүнасибәтләримизин тарихиндә әламәтдар һадисәләрдән бири олмушдур. 2012-ҹи илдә исә Ватиканда илк дәфә мүсәлман өлкәсинә – Азәрбајҹана һәср олунмуш сәрҝи кечирилмишдир. Бүтүн бунлар динләрарасы вә мәдәнијјәтләрарасы анлашманын тәшвиги, үмумбәшәри дәјәрләрин горунуб сахланмасы, инсанлар арасында һәмрәјлијин бәргәрар олмасы истигамәтиндә әмәкдашлығымызын вә бирҝә сәјләримизин тәзаһүрүдүр.

Һејдәр Әлијев Фонду илә Мүгәддәс Тахт-Таҹ арасында формалашмыш сәмәрәли әмәкдашлығы хүсуси вурғуламаг истәрдим. Фонд тәрәфиндән Ватиканда бир сыра бәшәри әһәмијјәт дашыјан тарихи абидәләрин бәрпасы һәјата кечирилмиш, мәдәни ирсин горунмасы саһәсиндә бөјүк ишләр ҝөрүлмүшдүр. Фондун реаллашдырдығы бу лајиһәләр мултикултурал дәјәрләрә садиг олан вә бу дәјәрләри тәшвиг едән өлкә кими Азәрбајҹанын әнәнәви ролуну бир даһа тәсдиг едир.

Зати-мүгәддәсләри,

Азәрбајҹан илә Мүгәддәс Тахт-Таҹ арасында әлагәләрин инкишафында, конструктив диалогумузун ҝенишләнмәсиндә Сизин бөјүк шәхси төһфәниз вар. Азәрбајҹанын мултикултурализм вә толерантлыг әнәнәләринә даим вердијиниз јүксәк гијмәтә ҝөрә Сизә тәшәккүрүмү билдирирәм.

Инанырам ки, Азәрбајҹан илә Мүгәддәс Тахт-Таҹ арасындакы әмәкдашлыг бундан сонра да сивилизасијалар вә динләрарасы диалогун, дүнјада толерантлығын тәшвигинә хидмәт едәҹәкдир.

Фүрсәтдән истифадә едәрәк Сизә мөһкәм ҹансағлығы, узун өмүр, мүгәддәс амаллар наминә али миссијанызда уғурлар диләјирәм".

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*