?>

Анар Кәримов: Азәрбајҹан вә Иран арасындакы әлагәләр јүксәк сәвијјәдәдир

Азәрбајҹанын мәдәнијјәт назири Анар Кәримов Иранын Ислами Иршад вә мәдәнијјәт назири Меһди Исмаили илә ҝөрүшүб.

АБНА24 Хәбәр Верир , ҝөрүшдә А.Кәримов Иран вә Азәрбајҹан арасындакы әлагәләрдә јени сәһифә ачылаҹағына инандығыны билдириб.

Онун сөзләринә ҝөрә, Азәрбајҹан вә Иран арасындакы әлагәләр јүксәк сәвијјәдәдир вә даһа да инкишаф едә биләр: “Ирана сәфәрдә мәгсәд ики өлкә арасында сијаси вә игтисади әлагәләрин инкишафы илә јанашы мәдәнијјәт әлагәләринин дә инкишаф етдирилмәсидир. Ики өлкә арасында әлагәләрин инкишафы үчүн ҝениш потенсиал мөвҹуддур. Китаб сәрҝисинин тәшкили, әдәбијјат саһәсиндә әмәкдашлыг буна нүмунәдир.”

Азәрбајҹанлы назир Иранын Азәрбајҹанын ишғалдан азад олмуш әразиләриндә хүсусилә Шушада фәалијјәт ҝөстәрмәкдә мараглы олмасыны алгышлајыб.

Ҝөрүшдә ранын Ислами Иршад вә мәдәнијјәт назири Мәһәммәд Меһди Исмаили дә ики өлкә арасында олан әлагәләри достлуг вә гардашлыг әлагәләри адландырыб.

“Иран Ислам Республикасы илә Азәрбајҹан Республикасы арасындакы әлагә тәкҹә гоншулуг әлагәси дејил, һәм дә биз бир-биримизлә гоһумуг. Әлагәләримизин инкишафына мане олан бүтүн манеәләри кәнарлашдыраҹағыг. Тарихи вә мәдәни бирҝә ортагларымыз, еләҹә дә ортаг олан мәшһурларымыз вар ки, бунлар ики өлкәни бир-биринә бағлајыр”, дејә назир гејд едиб.

Ҹәнаб Исмаили һәмчинин ики өлкә арасында јахын ҝәләҹәкдә анлашма меморандумунун имзаланаҹағыны вә бунун әлагәләрин инкишафына тәкан верәҹәјини сөјләјиб.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*