Һәгигәт Олдуғу Кими

Христофор Колумб јалан јохса һәгигәт? Американын кәшфи- Христофор Колумб јохса мүсәлманлар?

Христофор Колумб јалан јохса һәгигәт? Американын кәшфи- Христофор Колумб јохса мүсәлманлар?

“Ислам тарихи” китабынын мүәллифинин јаздыгларына диггәт јетирсәк “...һиндулардан әлдә еләдикләри мәлуматлар әсасында” ајдын олур ки, мәһз Мүсәлман алимләри Ислам дүнјасыны дәнизчиләринин васитәси илә, Американын кәшфиндән әсирләр әввәл бу торпаглара ајаг басмыш вә бу гитәни кәшф етмишләр.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Тарихи фактлар ҝөстәрир ки, мүсәлманлар Колубмдан әсрләр өнҹә индики Америка торпагларына ајаг басмышлар.

Гәрб өз сивилизасијасынын инкишафыны мүсәлманлара борҹлудур. Лакин тәәссүфләр олсун ки, тарих боју бу һәгигәти ҝизләтмәјә чалышмышлар. Ислам мәдәнијјәти өзүнүн гызыл дөврүнү јашадығы заманларда авропа ҹәһаләт гаранлығында өмүр сүрүрдү. Лакин мүсәлманларын гәрб дүнјасы илә Испанја, Сиҹилја, Еҝеј дәнизи васитәси илә иҹтимаи-сијаси әлагәләриндән сонра вә еләҹә дә Хач јүрүшләри бојунҹа, онлар Ислам мәдәнијјәтијлә таныш олдулар. Сонралар Мүсәлман алимләрин әсәрләринин Әрәб дилиндән испан, италјан вә с. дилләрә тәрҹүмәси Ислам елимләри, о ҹүмләдән ҹоғрафија елминин гәрбә өтүрүлмәсиндә тәсирли олду.(1)

Гәрбин өзүнүнкүләшдирдији мүһүм наилијјәтләрдән бири дә Американын кәшфидир (!). Онларын нәзәринҹә бу бөјүк кәшфи Христофор Колумб әлдә етмишдир (!). Лакин тарихи сәнәдләрә әсасән Колумбдан өнҹә мүсәлманлар бу торпаглара ајаг басмышлар. Елә Колумбун өз сөзләри дә бу мәсәјә шаһиддир.(2)

Ислам тарихи, елм вә технолоҝија тарихи саһәсиндә чалышан түрк алими Фуад Сезҝин кими алимләрин сон тәһгигатлары буну бир даһа тәсдиг едир ки, әлләриндә олан ән дәгиг хәритә васитәси илә илк дәфә Американы кәшф етмәјә наил олан мәһз Мүсәлман олмушлар.(3) Буна ҝөрә дә бәзи тарихчиләр Америка гитәсинин илк мүсәлманларыны әрәб дәнизчиләри адландырмышлар. Онлар Христофор Колумбдан чох өнҹәләр бу танынмаз торпаглара гәдәм гојмушлар.(4)

Һәтта онлар тәәссүб үзүндән бу мәсәләни тәкзиб етмәк истәсәләр дә, Колумбун Мүсәлман алимләринин нәзәрләриндән тәсирләнмәсини инкар едә билмәзләр.

"Ислам тарихи" китабынын мүәллифи бу барәдә белә јазыр: "Бәзи Мүсәлман ҹоғрафијачылары өз елми фәрзијјәләри вә ја һиндулардан әлдә еләдикләри мәлуматлар әсасында Американын кәшфиндән әсирләр өнҹә бу нәтиҹәјә ҝәлмишләр ки, јер күрәсинин о бири јарымкүрәси дә гуру олмалыдыр. Елә бу нәзәријјә дә, Колумбда јени бир гитәнин кәшф етмәјә мараг јаратмышдыр."(5)

Гејд олунан тарихи китабын мүәллифинин јаздыгларына диггәт јетирсәк “...һиндулардан әлдә еләдикләри мәлуматлар әсасында” ајдын олур ки, мәһз Мүсәлман алимләри Ислам дүнјасыны дәнизчиләринин васитәси илә, Американын кәшфиндән әсирләр әввәл бу торпаглара ајаг басмыш вә бу гитәни кәшф етмишләр. Оана ҝөрә ки, Христофор Колумбун һинду адландырдығы Америка гитәсинин јерли аборген халглары һәлә әсирләр өнҹә Мүсәлман дәнзчиләри вә алимләри илә үнсијјәтдә олмушлар.

 

Мәнбә:

(1). М. М. Шәриф, исламда фәлсәфәнин тарихи, Академик Нәшријјат Мәркәзи, Теһран, 1377ш, сәһ.391.

(2). Һәмид Шәфији, Христофор Колумбдан өнҹә мүсәлманларын Америка гитәсиндә олмасынын тарихи арашдырмасы.

(3). Зәһра Исламифәрд, Ислам мәдәнијјәти тарихи, сәһ.184 Фуад Сезҝиндән нәгл едәрәк: "Американын кәшфи, Христофор Колумб, чинлиләр ја әрәбләр"

(4). Religious diversity and American religious history: studies in traditions and cultures. WalterH. Conser, SumnerB. Twiss. University of Georgia Press, 1997. ISBN: 0-8203-1918-Xpp.248.

(5). Әбдүл-Һүсејн Зәрринкуб, Ислам тарихи, "Әмиркәбир", Теһран, 1362ш, сәһ.82.

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

قدس راه شهداء
Ексклүзив Бурахылыш Ислам Сәрдарлары Һаҹ Гасым Сүлејмани вә Әбу Меһди әл Муһәндисин Шәһадәти
We are all zakzaki
conference-abu-talib