?>
Илаһи Инҹиләрин Нур Сил-Силәси

Дүшмәнин ҝөзүнә тикан кими ҝирмиш 78 јашлы лидер Имам Хаменеи

Дүшмәнин ҝөзүнә тикан кими ҝирмиш 78 јашлы лидер Имам Хаменеи

Ислам Ингилабынын 78 јашлы лидери о гәдәр ҝүҹлү сијасәтчидир ки, илләр өнҹә дүнја ҹәсус тәшкилатларынын тәрәфиндән ҹызылан зәриф дүнја мүһарибәси планыны бир нечә дәгигәлик нитги илә нејтраллашдырыр.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, мәшһур Тимес журналы 2016-ҹы илин сентјабр ајында чох мараглы бир факта етирафедиҹи бир мәгалә дәрҹ едиб. Тимес журналы јазы башлығында јазыр: Иран Ислам Ингилабынын 78 јашлы лидери 28 илдир ән тәлатүмлү туфанлара мәруз галан бир өлкәни елә идарә едир ки, Орта Асијада ән тәһлүкәсиз реҝиона чеврилиб.

Ислам Ингилабынын 78 јашлы лидери тәкрара јол вермәмәк шәрти илә халгы үчүн 3 саат сөһбәт едир, һәтта бир гуртум су ичмәдән! (Сијасәтелминдәбунаүчлүмодел (дил-норма-данышыгакты - дејилир).

Ислам Ингилабынын лидери 80 дәгигәлик үчлү модел нитги илә Һитлер вә Чөрчилин 9 дәгигәлик үчлү модел нитги рекордуну гырмышдыр.

Ислам Ингилабынын 78 јашлы лидери игтисадијјат үзрә тәһсил алмаса да, өлкәси үчүн бир нечә јүз сәһифәлик әсәрдә мүасир игтисади бәһсләри гәләмә алыр ки, бејнәлхалг игтисадчыларын алыгышы илә гаршыланыр!!!

Ислам Ингилабынын 78 јашлы лидери бир саатлыг тәк чыхышында иҹтимаи хәсарәтләри мүәјјән едиб ҹәмијјәтин ҝүҹлү вә зәиф тәрәфләрини садә шәкилдә инсанлара чатдырыр.

Ислам Ингилабынын 78 јашлы лидери ҹәмијјәтин аз тәминатлы үзвү кими һәјат сүрүр. Ән мараглысы, өз өвладларыны өлкә мәсулијјәтләриндән кәнар тутмасыдыр.

Ислам Ингилабынын 78 јашлы лидери бир ултиматы илә башга бир өлкәнин кралыны (Мина һадисәси) тәшвишә салыб. Белә ки, сөһбәтинин сәһәриси ҝүн ҝөзарты едилән вәдәләр һәјата кечирилир!!!

Ислам Ингилабынын лидери дөјүш мејданында галма мүддәти илә рекорд гырмышдыр (8 ил).

Ислам Ингилабынын 78 јашлы лидери белнәлхалг мәсәләләри вә дүнјанын ҝәләҹәк сијасәтини прогнозлашдырыр (Бәрҹам, Јәмән мүһарибәси, Трампын президентлији вә с.)

Ислам Ингилабынын 78 јашлы лидери о гәдәр ҝүҹлү сијасәтчидир ки, илләр өнҹә дүнја ҹәсус тәшкилатларынын тәрәфиндән ҹызылан зәриф дүнја мүһарибәси планыны бир нечә дәгигәлик нитги илә нејтраллашдырыр.

Дүнјанын һарасында ҝөрүлүб ки, 78 јашлы лидер тәкбашына даға чыхыр!!!

 

Тимес журналы, сентјабр 2016

 

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Гарабағ Ислам Торпағыдыр. Гарабағ Азәрбајҹанындыр.
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are all zakzaki
conference-abu-talib
Әсрин Мүгавиләсинә Јох Дејирик!