?>

Америка сәфирлији: Мүнагишәнин мүһүм аспектләри һәлл олунмајыб

Америка сәфирлији: Мүнагишәнин мүһүм аспектләри һәлл олунмајыб

АБШ-ын Ермәнистандакы Сәфирлији билдириб ки, Гарабағ мүнагишәсинин мүһүм аспектләри һәлл олунмамыш галыр.

АБНА24 Хәбәр Верир , сәфирлијин мәтбуата вердији ачыгламада дејилир: “АБШ Ҹәнуби Гафгазда сүлһүн мүсбәт инкишафыны дәстәкләмәјә вә төһфә вермәјә чалышыр. Бирләшмиш Штатлар икитәрәфли форматда вә һәмфикир тәрәфдашларла, о ҹүмләдән АТӘТ-ин Минск Групунун һәмсәдри олараг Ермәнистан вә Азәрбајҹана бүтүн һәлл едилмәмиш мәсәләләри һәлл етмәкдә көмәк етмәк өһдәлији ҝөтүрүр”.

“Һәлә бир чох мәсәләләр, о ҹүмләдән реҝионал нәглијјат маршрутлары илә бағлы мәсәләләр һәллини тапмалыдыр. Бирләшмиш Штатлар Ермәнистан вә Азәрбајҹан нүмајәндәләринин бу вә диҝәр мәсәләләрдә конструктив иштиракыны алгышлајыр”, – дејә сәфирликдән билдирибләр.

Гарабағын ҝәләҹәк статусу илә бағлы исә сәфирлијин бәјанатында бу ҹүмләләр јер алыр: “Мүнагишәнин мүһүм аспектләри, о ҹүмләдән Дағлыг Гарабағын статусу һәлл олунмамыш галыр. Биз инанмагда давам едирик ки, реҝионда динҹ, демократик, фираван ҝәләҹәјин ачары Дағлыг Гарабағ мүнагишәси илә бағлы һәлл олунмамыш мәсәләләрин һәртәрәфли, давамлы, данышыглар јолу илә һәллидир”.

Азәрбајҹан мүнтәзәм олараг Гарабағ мүнагишәсинин олмадығыны, мәсәләнин һәлл олундуғуну иддиа едир. Бәс АБШ-ын Ермәнистандакы сәфирлији һәмин мөвге илә разылашыр, ја јох?

АБШ-ын Ермәнистандакы Сәфирлијинин Мәтбуат Хидмәти бу һагда билдириб: “Биз АТӘТ-ин Минск Групунун һәмсәдри кими Дағлыг Гарабағ мүнагишәсинин вә ја ондан ирәли ҝәлән бүтүн һәлл олунмамыш мәсәләләрин һәртәрәфли, узунмүддәтли низамланмасы үзрә данышыгларда Ермәнистан вә Азәрбајҹанын сәјләрини дәстәкләмәјә һазырыг”.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*