?>

Американын зиддијјәтли давранышы данышыгларда әсас манеәләрдән биридир

Американын зиддијјәтли давранышы данышыгларда әсас манеәләрдән биридир

Иранын хариҹи ишләр назири Һүсејн Әмир Абдуллаһијан исвечрәыи һәмкары Иганзио Кассис илә телефон данышығында Ирана гаршы санксијаларын ләғви илә бағлы данышыгларын ҝәлән һәфтә Вјанада башлајаҹағыны вурғулајараг, Иранын јахшы разылашма әлдә етмәкдә ҹидди олдуғуну, лакин америкалыларын зиддијјәтли давранышларынын данышыгларда ҹидди манеә олдуғуну билдириб.

АБНА24 Хәбәр Верир, Һүсејн Әмир Абдуллаһијан текефон данышығы заманы америкалыларын бир тәрәфдән Бирҝә Һәртәрәфли Фәалијјәт Планына гајытмаға мејлли олдуғуну нүмајиш етдирдијини, диҝәр тәрәфдән дә сон һәфтәләрдә бәзи иранлы шәхсләр вә ширкәтләрә гаршы ики мәрһәләдә јени санксијалар тәтбиг етдијини билдириб вә әлавә едиб: "Иран Ислам Республикасынын АБШ һаггында һөкмү онун давранышларына әсасланыр".

Иранын хариҹи ишләр назири бу телефон данышығында һәмчинин Јәмәндәки критик вәзијјәтә тохунараг, билдириб ки, Иран Ислам Республикасы Јәмәнин блокадасына сон гојулмасы вә мүһарибәнин дајандырылмасы үчүн бүтүн сәјләри дәстәкләјир.

Әмир Абдуллаһијан реҝионун вә Әфганыстанын вәзијјәтинә тохунараг, дејиб: "Иран Ислам Республикасы Әфганыстандакы һазыркы мүвәггәти һакимијјәти инклүзив бир һөкумәт гурмаға тәшвиг едир".

О, һәмчинин сојуг мөвсүм әрәфәсиндә орадакы һуманитар вәзијјәтдән нараһатлығыны ифадә едәрәк, мәҹбури көчкүнләрин вә гачгынларын гајғысына галмаг үчүн сәмәрәли бејнәлхалг сәјләрин ҝөстәрилмәсинә чағырыб.

Иранын баш дипломаты Исвечрәнин Авропадакы мүһүм статусуна ишарә едәрәк, ики өлкә әлагәләринин дүзҝүн јолда олдуғуну вә Исвечрә парламенти сәдринин Теһрана сон сәфәринин икитәрәфли парламент әлагәләриндә дөнүш нөгтәси олдуғуну билдириб.

Иранын хариҹи ишләр назири һәмчинин Иранын ики өлкә арасында бирҝә игтисади комиссија јаратмаға һазыр олдуғуну бәјан едәрәк, онун јахын ҝәләҹәкдә реаллашаҹағына үмид етдијини билдириб.

Исвечрә сәфири дә өз нөвбәсиндә ики өлкәнин дипломатик әлагәләринин 100-ҹү илдөнүмүндә Ирана сәфәринә тохунараг, Ираны тарихи вә чох ҹәлбедиҹи өлкә адландырыб.

Игназио Кассис, һәмчинин ики өлкә арасында ишләниб һазырланмыш игтисади каналын вәзијјәти илә бағлы бир сыра изаһат вериб вә өлкәсинин Иран васитәсилә Әфганыстана һуманитар јардым ҝөндәрмәјә һазыр олдуғуну билдириб.

О, һәмчинин билдириб ки, өлкәси Әфганыстанда һәртәрәфли һөкумәтин јарадылмасы зәрурәтиндә Иранла һәмфикирдир, Иран Ислам Республикасынын бу истигамәтдә индијәдәк ҝөстәрдији сәјләри, еләҹә дә Иранын даһа чох әфган гачгыны гәбул етмәсини јүксәк гијмәтләндириб.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*