?>
Америка Хәбәрләри - АБШ

Америкада ән чох сатылан китаб Һәзрәт Мәһәммәд Пејғәмбәрин (с) һәјатындан бәһс едән китабдыр

Америкада ән чох сатылан китаб Һәзрәт Мәһәммәд Пејғәмбәрин (с) һәјатындан бәһс едән китабдыр

Бу китаб Салман Рүшдинин Һәзрәт Муһәммәд Пејғәмбәр һаггында Гәрбә тәгдим етдији сахта ҝөрүнтүнү дүзәлдиб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Армстронг ән мәшһур китабларынын бириндә Ислам Пејғәмбәринин (с) һәјатындан бәһс едир. Бу китаб АБШ-да ән чох сатылан китаблардан биридир.

Ирландијалы мүәллиф Карен Армстронг вурғуламышдыр: “Мәһәммәд: Ислам Пејғәмбәринин һәјаты” адлы китаб, Исламын вә Һәзрәт Пејғәмбәрин (с) һәгиги мәнзәрәсини тәгдим етмәк мәгсәди илә јазылмышдыр. Бу китаб Салман Рүшдинин Һәзрәт Муһәммәд Пејғәмбәр һаггында Гәрбә тәгдим етдији сахта ҝөрүнтүнү дүзәлдиб.

Үч Ибраһим дининин мүгајисәли тәдгиги дахил олан бу китабда, мүәллиф Гәрбин мүсәлманлара тәсириндән вә гәрблиләр арасында Исламын тәһриф олунмуш имиҹинин коррексијасындан бәһс едир.

Гејд едәк ки, Карен Армстронг 2006-ҹы илдә “Мәһәммәд: Заманымызын Елчиси” китабыны нәшр етдириб. Бу китаб Ислам Пејғәмбәринин һәјатындан бәһс едир. Бу китаб бөјүк тарихи шәхсијјәтләрин һәјатындан бәһс едән “Ҝөркәмли өмүр” силсиләсинин бир һиссәсидир.

Бу китаб онун Исламын әзиз Пејғәмбәри (с) һаггында јаздығы икинҹи китабыдыр.Бу китабларда о, мүсәлманларын өз Пејғәмбәрини неҹә гәбул етдикләрини вә она олан бахышларыны, о һәзрәтә неҹә иман ҝәтирдијини вә ону мүгәддәс тутмасындан бәһс едир.

Карен Армстронг Ислам Пејғәмбәрини (с) заһид, сијаси вә иҹтимаи ислаһатчы кими тәсвир едир, онун расионаллыг вә дөзүмлүлүк хүсусијјәтини вурғулајыр.

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*