?>
Әрәб Әмирликләриндә мүхалифәтин репрессијаларына етираз олараг

Алманијанын ҝөркәмли философу Јүрҝен Һабермас “Шејх Заид Китабы Мүкафаты”ндан имтина едиб

Алманијанын ҝөркәмли философу Јүрҝен Һабермас “Шејх Заид Китабы Мүкафаты”ндан имтина едиб

Јүрҝен Һабермас, 91 јашлы Алман философу билдириб: ““Шејх Зајид Китабы Мүкафатыны” гәбул етмәјимә һазыр олдуғуму билдирмәјим сәһв бир аддым иди. Инди исә бу мүкафатдан имтина етмәјимлә өз сәһвими дүзәлдирәм.”

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлији –АБНА-нын вердији хәбәрә әсасән, Алман философ вә сосиологу, Гәрб фәлсәфәсинин ҝөркәмли нүмајәндәләриндән бири олан Јурҝен Һабермас билдириб ки, Бирләшмиш Әрәб Әмирликләриндә, мөвҹуд сијаси һакимијјәт тәрәфиндән мүхалифәтин репресијалара мәруз галмасына етираз әламәти олараг дүнјанын ән дәјәрли әдәбијјат үзрә мүкафаты олан “Шејх Зајид Китабы Мүкафаты”ндан имтина едиб.

Ал-Арабијја ТВ каналынын вердији мәлумата ҝөрә, 91 јашлы Алман философу билдириб: ““Шејх Зајид Китабы Мүкафатыны” гәбул етмәјимә һазыр олдуғуму билдирмәјим сәһв бир аддым иди. Инди исә бу мүкафатдан имтина етмәјимлә өз сәһвими дүзәлдирәм.”

Ал-Арабијја ТВ каналынын Алманијанын Шпиҝел журналына истинадән вердији хәбәрдә белә ҝәлиб ки, танынмыш философ Һабермас вердији бәјанатында билдириб: “Мүкафаты верәҹәк мүәссисәнин Бирләшмиш Әрәб Әмирликләринин мөвҹуд сијаси һакимијјәтинә јахын олмасы мәним үчүн чох да ајдын вә мәлум дејилди. Лакин инди мәсәлә мәнә ајдын олдугдан сонра мән бу мүкафаты гәбул етмәкдән имтина едирәм.”

әл Гүдс әл Әрәбијјә хәбәр порталынын билдирдијинә ҝөрә, Шпиҝел журналы ҝөркәмли Алман философу Јүрҝен Һабермасы “Шејх Заид Китабы Мүкафаты”ны гәбул етдији үчүн тәнгид етдикдән сонра Һабермас гејд олунан мүкафатдан имтина едиб.

О, дејиб: “Әбу Зәбиј дөвләтинин 225 мин авро дәјәриндә олан мүкафатыны гәбул етмирәм. Вә бир даһа вурғулајырам ки, мәним Әбу Зәбиј дөвләтинин бу ишдән сијаси марагларына хидмәт етмәсиндән һеч бир хәбәрим олмајыб.”

Гејд едәк ки, Шпиҝел журналы билдириб ки, чох тәәссүфләндириҹи һалдыр ки, Алман философ вә сосиологу, Гәрб фәлсәфәсинин ҝөркәмли нүмајәндәләриндән бири олан Јурҝен Һабермас, Әбу Зәбиј дөвләтинин вәлиәһди Муһәммәд бин Зајид тәрәфиндән малиијјә дәстәки илә дүнја јазарларына верилән мүкафатлардан бири олан “Шејх Заид Китабы Мүкафаты”ны гәбул едиб. Бу дүзҝүн аддым дејилдир. Чүнки Әбу Зәбиј дөвләтиндә демократик јашајыш тәрзи сыфырдыр.”

Шпиҝел даһа сонра әлавә едиб: “Әрәб Әмирликләринә ҝедән гәрбли турист вә зијарәтчиләр бу өлкәдә демократјанын олмадығыны чох чәтинликлә мүшаһидә едирләр. Онлар бу өлкәдә мемарлығын һәдсиз инкишаф етмәсиндән чох тәәҹҹүбләнир вә бу өлкәнин мәдәнијјәтини бәјәнирләр. ”

Мәгалә мүәллифи даһа сонра Шпиҝел журналында әлавә едир ки, Бирләшмиш Әрәб Әмирликләри алдадыҹы јоллара әл атараг дүнја сәвијјәли алимләр, инҹәсәнәт вә мәдәнијјәт хадимләри илә мүхтәлиф конфрансларыны тәшкил етмәклә өз дөвләтәри барәсиндә дүнја аренасында јахшы фикир формалашдырмаға чалышырлар. Лакин бу садәҹә бир тәблиғатдыр. Сүлһ, демократија, ганун һакимијјәти кими терминләр Бирләшмиш Әрәб Әмирликләриндә демәк олар ки, әмәли сүрәтдә һәјата кечирилмир.

Јазар сонра гејд едир: “Инди исә әсас суал будур ки, Һабермасын бу мүкафаты гәбул етмәси кимә хитмәд едир? Ҝөрәсән Һабермас мүкафаты гәбул етмәк илә Бирләшмиш Әрәб Әмирликләринин зоракылыг сијасәтләринә пәрдә асмагда көмәк едә биләрми?”

91 јашлы Алман философу Шпиҝелдә мәгаләни охудугдан сонра гејд оунан мүкафаты алмагдан имтина етдијини билдириб. Вә гејд едиб: “Мүкафаты верәҹәк мүәссисәнин Бирләшмиш Әрәб Әмирликләринин мөвҹуд сијаси һакимијјәтинә јахын олмасы мәним үчүн чох да ајдын вә мәлум дејилди. Лакин инди мәсәлә мәнә ајдын олдугдан сонра мән бу мүкафаты гәбул етмәкдән имтина едирәм.”

Хатырладаг ки, Бирләшмиш Әрәб Әмирликләринин вәлиәһди Муһәммәд бин Зајид өзүнүн твиттер сәһифәсиндә билдирмишдир: “Бу мүкафат, мәдәнијјәт саһәсиндә әлдә едилән налијјәтләрдән бири олараг “мүштәрәк дил” үнванында јаддашларда галыр. Бу мүкафатын али һәдәфләриндән бири дә, достлуг, сүлһ вә милләтләр арасы диалогу јашатмагдыр.”

Блдирәк ки, гејд олунан мүкафат 23 Мај, 2021 тарихдә Әбу Зәбијдә кечириләҹәк Бејнәлхалг Китаб Сәрҝисиндә ҝөркәмли Алман философу Јүрҝен Һабермаса верилмәси нәзәердә тутулмушдур.

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*