?>

Алимәгамлы Рәһбәр: Иран көчәриләри милләтин ән садиг тәбәгәләриндәндир

Алимәгамлы Рәһбәр: Иран көчәриләри милләтин ән садиг тәбәгәләриндәндир

Ислам Ингилабынын Алимәгам Рәһбәри бу ҝүн Милли Көчәри Шәһидләри Конгресинин рәсмиләри илә ҝөрүшүбләр.

Һәзрәт Ајәтуллаһүл-үзма Хаменеи бу ҝөрүшдә көчәриләрин мүасир тарихдә вә сон ики-үч әсрин тарихиндә әҹнәбиләрин сајсыз-һесабсыз ҹәһдләри гаршысында дајанмаларына ишарә едәрәк, дејибләр: Әҹнәбиләр көчәри халгын ичинә сохулараг онлары мүхтәлиф јолларла - мәсәлән, өлкәни парчаламагла, вәтәндаш мүһарибәләри апармагла вә һәр ҹүр шејләрлә өз өлкәсинә хәјанәт етмәјә сөвг етмәјә чалышырдылар. Лакин онлары истәдикләри истигамәтә чәкә билмәдиләр. Буна ҝөрә дә, Көчәриләр Иран халгынын “ән садиг”групларыдырлар.

О, ингилаб вә мүгәддәс мүдафиә заманы көчәриләрин фәдакарлығыны онларын сәдагәтинин нөвбәти тәзаһүрү һесаб едәрәк гејд едибләр: Халгын, о ҹүмләдән көчәриләрин бирлијинин, тәрәггисинин вә фәдакарлығынын әсас амили “дин” амилидир. Һансы ки, бөјүк Имам бу амилдән фајдаланараг бу бөјүк Ингилабы һәјата кечирә вә онун гәләбә газанмасына көмәк едә билди. Ингилабын гәләбәсиндән сонра да бу амилин көмәји илә өлкәни горујуб сахлаја билди.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*