?>
Тарихи Хроника

“Субтропик әмәлијјаты” ады алтында Талыш халгына гаршы гулдурлуг вә сојғунчулуг... (Архив)

“Субтропик әмәлијјаты” ады алтында Талыш халгына гаршы гулдурлуг вә сојғунчулуг... (Архив)

Һилал Мәммәдов: "...Азәрбајҹан Талыш Халг Партыјасынын (АТХП) Бакыда кечирилән 25 ијул 1992-ҹи ил тарихли тәсис гурултајында бу олајы кәскин шәкилдә тәнгид едәрәк, јениҹә сечилмиш (17 ијул) президент Ә.Елчибәјдән бу һадисәјә сијаси гијмәт верилмәсини тәләб етдик... Әфсус ки, о вахтлар диҝәр инстансијалара да сајсыз-һесабсыз мүраҹиәтләримиз ҹавабсиз галды..."

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлији: 26 ил өнҹә, 16 ијул 1992-ҹи ил тарихдә, билаваситә о вахткы ДИН назири И.Һәмидовун рәһбәрлијилә Талыш реҝионунда “Субтропик әмәлијјаты” ады алтында ачиг-ашкар гулдурлуг вә сојғунчулуг әмәлијјаты һәјата кечирилди... Аз-чох имканлы инсанларын мал-дөвләтләри әлләриндән гулдурҹасына алынмагла јанашы, Астаранын Шаһағаҹ кәндиндә бир аилә вә еви јерлә јексан едилди... ДИН-нин өзбашыналығынын мејдан охудуғу бир дөврдә, биз, Азәрбајҹан Талыш Халг Партыјасынын (АТХП) Бакыда кечирилән 25 ијул 1992-ҹи ил тарихли тәсис гурултајында бу олајы кәскин шәкилдә тәнгид едәрәк, јениҹә сечилмиш (17 ијул) президент Ә.Елчибәјдән бу һадисәјә сијаси гијмәт верилмәсини тәләб етдик... Әфсус ки, о вахтлар диҝәр инстансијалара да сајсыз-һесабсыз мүраҹиәтләримиз ҹавабсиз галды... 16 ијул 1993-ҹи илдә Астарада бу фаҹиәнин илдөнүмүнү кечиртмәјә дә бәзи “јерли данабашлар” манеәләр јаратмаға чалышды... Әслиндә И.Һәмидовун бу сојғунчулуғу һәмин “данабашларын” - јерли полис вә диҝәр структурларын вә гәрәзли шәхсләрин дәстәји вә һәтта “ишверәнлији” сајәсиндә баш вермишди... Бүтүн бунлара бахмајараг, бир чох мәгалә вә сосиал шәбәкәләрдәки статусларда сәһвән иддиа едилдији кими, һәмин әмәлијјаты Ә.Елчибәјлә дә бағламаг олмаз! Белә ки, о вахтлар И.Һәмидов президент Ә.Елчибәјә дә аз проблемләр јаратмамышды... Санијән, хејли тәәссүфлә, буну да гејд етмәк истәјирик ки, бу ҝүн јерли-јерсиз, һәм Ә.Елчибәји, һәм дә И.Һәмидову гынајан вә мүһакимә едән бәзи бошбоғаз шәхсләр о вахтлар нәинки бу фаҹиәјә сусмуш, һәтта мүвәггәти һакимијјәтләри дөврүндә о сојғунчулуға васитә олмуш јерли нөкәрләри дә јанларында гуллуг саһибләри етмишләр... АХҸ-дән сонракы һакимијјәт исә шәхси гәрәз мөвҝеләриндән И.Һәмидов вә д. АХҸ фәалларыны һәбс етсә дә нәинки бу һадисәјә сијаси гијмәт вермәмиш, әксинә, онлар да бу фаҹиәјә васитә олмуш “гуллугчулары” даһа мөтәбәр вәзифәләрә тәјин етмишләр...Одур ки, јалныз И.Һәмидов дејил, бу фаҹиәнин архасында дуран инсанлар да бир ҝүн һеч олмазса Виҹдан мәһкәмәләри гаршысында ҹаваб вермәли олаҹаглар...

Әзиз достлар! Ашағыда, о вахтлар хејли популјар олан “Ајдынлыг” гәзетинин Шаһағаҹ кәндинә езам едилмиш, ҝөрдүкләри вә ешитдикләрини үрәк ағрысыјла гәләмә алмыш мүхбиринин кичик бир јазысыны нәзәринизә чатдырырыг... Лүтфән, охујун вә гисмән дә олса о фаҹиәнин маһијјәтини дәрк етмәјә чалышын....

(Һилал Мәммәдовун шәхси фејсбук сәһифәсинә истинадла)

 

С. МӘЛИКОҒЛУ

ӨЛДҮРӘНКИМ, ӨЛӘНКИМ?

Һәјатымда үч дәфә сағ олмағыма, јашамағыма ҝөрә хәҹаләт чәкмишәм. Биринҹи дәфә - јанвар шәһидләринин дәфни заманы ҹәназәләри, издиһамы вә ачыг гәбирләри ҝөрәндә. Икинҹи дәфә - нахчыванлы достум Таран Гуламов Сәдәрәк дөјүшчүләри үчүн силаһ вә сурсат апараркән 14 јашлы гызы онун јахасындан тутуб: “Ата, гурбан олум, мәни дә өзүнлә апар, гој шәһид олум” дејәндә. Үчүнҹү дәфә Астара рајону Шаһағаҹы кәндиндә, дәниз кәнарында балыгчы Ҝүлағанын тифағы дағылмыш, оҹағы сөнмүш һәјәтиндә онун ики итинин вә үч өрдәјинин һеч јерә ҝетмәдијинин шаһиди оланда.

16 ијул 1992-ҹи ил ҝеҹәси Шаһағаҹы кәндиндә өвлад тәшнәли јалгыз бир еви һәр тәрәфдән дөврәләдиләр. 150 сојуг лүлә бирдән тушланды бу ханимана. Од вурдулар, јандырдылар. Бирҹә күлү галмыш ҹәсәдләр, виранә һәјәтдә исә Дәҹл, Кәҹ, Нич адлы үч ит вә үч өрдәк галды.

Дәҹл саһибинин гәтлинә дөзмәди. Фикирдән, хиффәтдән бир һәфтә һеч нә јемәди. Сәккизинҹи ҝүн ҹаныны тапшырды. Кәҹ илә Нич исә гоншу әппәјинә мөһтаҹ галсалар да, башларыны әлләри үстә гојуб, үч өрдәјә кечик чәкир, Ҝүлағанын гајыдаҹағына һәлә дә инанырлар...

Мә”шумҝеҹәниншаһиди, чәпәргоншусуДадашМәммәдов: Ҝеҹәјарысыҝүлләсәсинәојандым. Чајчы Әфлатунун гышгырығыны ешитдим: “Ләнкәрандан Ҝүлағаны өлдүрмәјә ҝәлибләр”. 6 РАФ машыны долу әсҝәр Ҝүлағанын евинә јахынлашды... Әли силаһлылара јахынлашдым. Ики нәфәрлә сөһбәт етдим. “Сумгајытданыг – дедиләр. Институтда охујуруг. Сәрһәд ады илә бизи бура дөјүш мејданындан - Гарабағдан мәҹбури ҝәтирибләр. Һәлә дә билмирик нә баш вериб, нә мәсәләдир”. Дадаш киши сөһбәтинә давам едир: Һеч кәси јахына бурахмадылар. Дөрд тәрәфдән еви ҝүлләбарана тутдулар. Сары чарпајы өртүјүнүн алтында ушаг ады илә Ҝүлағанын варидатыны јығыб чыхартдылар. Сонра гумбараатанла вуруб еви дағытдылар, од салдылар. Һәтта рајон полисинә белә јахына ҝәлмәјә иҹазә вермәдиләр. Ев тамамилә күл олдугдан сонра сәһәр саат 8-ә ишләјәндә чыхыб ҝетдиләр.

Шаһағаҹы 1 нөмрәли мәктәбин директору Рамиз Һәсәнов: 60 нәфәр јығышыб президент апаратына ҝетдик. Тә`кидләримизә бахмајараг, президентин јанына бурахмадылар. Һүгуг ишләри үзрә мүшавир Ихтијар Ширинов бизи көнүлсүз гәбул етди. Ҹавабы бу олду ки, бу ишлә мәшғул олмаг сәлаһијјәтимдән кәнардыр. Арајыш ҝәтирин. Ганунлары ишә салаг. Сонра рајон иҹра башчысынын Шаһағаҹыдакы нүмајәндәси Ширзад Гулијев, кәндин баш молласы Рамазан Дөвләтов вә АХҸ үзвү Халиддин Һүсејновла Тамерлан бәј Гарајевин јанында олдуг. О бизә деди ки, јүз фаиз архајын олун. Инсан һүгуглары комиссијасынын сәдри Рамиз Фәтәлијеви ҝөндәрәҹәјик. Халг депутаты Исмајыл Шыхлы да бизи динләјәндән сонра Тамерлан бәјин сөзләрини тәкрарлајараг, әлавә етди: “Бу, вәһшиликдир. Горху, зүлм алтында адамлары сахламаг, сүнҝү үстә чох отурмаг олмаз”.

Лакин арадан хејли вахт кечмәсинә бахмајараг, нә Т.Гарајевдән, нә И.Шыхлыдан, нә Р.Фәтәлијевдән, нә дә президент апаратындан сәс-сораг јохдур. Ҝүлағанын ганы батырылыр. Шәһидләрин, хоҹалыларын ҝүнаһсыз ганы кими.

...Ҝөзләри јолда, гулаглары сәсдә Кәҹлә Ничин. Ҝүлағадан хәбәр тутан, накам руһу илә растлашан олса, хәбәр версин ки, онлар виранә һәјәтин харабалығыны, бир дә үч өрдәји сәдагәтлә горујурлар.

(“Ајдынлыг” гәзети, 1993, 20 ијул)

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*