?>
Гарабағ Ислам Торпағыдр

Азәрбајҹан ҹаванларынын Гарабағ мүһарибәсиндә гәләбә газанмасынын сирри – Мәгалә

Азәрбајҹан ҹаванларынын Гарабағ мүһарибәсиндә гәләбә газанмасынын сирри – Мәгалә

Дөјүш бөлҝәләриндән чәкилән видеоҝөрүнтүләрдән ачыг-ајдын ҝөрүнүрдү ки, Азәрбајҹан әсҝәрләри мәнәви вә дөјүш әһвал-руһијјәләрини јүксәлтмәк үчүн “Ашура” зијарәти, дуалар, рәҹәзли шерләр, мәрсијәләр охујурдулар. Бахмајараг ки, бир чох Ислама вә шиә әгидәсинә дүшмән оланлар истәјирдиләр ки, бу ҝөрүнтүләр јајылмасын вә ја алтернатив ҝөрүнтүләр јајылсын, амма Аллаһын да өз планы вар...

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлији –АБНА: Ҹәнуби Гафгаз реҝионунда Гарабағ мүһарибәсинин башланмасы вә бу ҝедишатын ардынҹа Азәрбајҹан әсҝәрләринин ермәни тәҹавүзкарларына гәләбәси илә гуртармасы барәдә бир нечә мүһүм мәгамлара тохунмаг истәјирәм.

Мүһарибәнин белә сона чатмасы демәк олар ки, Ермәнистан гүввәләринин бүтүн һесабламаларыны алт-үст етди. Белә ки, 44 ҝүн давам едән мүһарибә ишғал алтында олан әразиләрин азад едилмәси илә нәтиҹәләнди. Бүтүн дүнја мәтбуаты мүсәлман Азәрбајҹан халгынын гәләбәсиндән вә ҹәбһәдә дөјүшән ҹаванларын рәшадәтиндән јазды. 30 илдән сонра бир даһа әрази бүтөвлүјүнү тәмини вә ишғал просесинә сон гојмаг Азәрбајҹан дөвләт вә милләтинин севинҹинә сәбәб олду.

Билдијиниз кими Азәрбајҹан республикасы дүнјада икинҹи шиә өлкәси сајылыр. Буна ҝөрә дә Ислам дүшмәнләри Азәрбајҹан халгы үчүн бир чох мәкрли сијаси планлар һазырламышдыр. Гәтијјәтлә буну дејә биләрәм ки, совет сосиалист республикасы дағыландан сонра реҝионда Гарабағ мүнагишәсини јаратмаг, Иран вә Азәрбајҹан республикасынын бир-бири илә мүттәһид олмасынын гаршысыны алмаг мәгсәдини ҝүдүрдү. Бу план гәрб өлкәләриндә һазырланмасына бахмајараг, руслар да бу ссенарини марагла изләјирдиләр. Чүнки бу бирләшмә вә Гарабағ мүнагишәсини һәлл етмәк Иранын ҹәнуби Гафгаз реҝионунда нүфузунун артмасына сәбәб олаҹагды.

Гәтијјәтлә гејд етмәлијәм ки, 2-ҹи Гарабағ мүһарибәсиндә әсас гәләбә амили Азәрбајҹан халгынын шүҹаәтли вә гејрәтли ҹаванларынын көнүллү ҹәбһәләрә јолланмасыдыр. Бу ҹаванларын әксәријјәти диндар тәбәгәдән олдуглары үчүн шиә мәктәбинин маарифиндән илһам алараг, бөјүк һәвәслә тәҹавүзкар ермәни гошунларыны мәһв едиб онлара тарихи дәрс вердиләр.

Али дини лидер Ајәтуллаһ Хаменеинин һәлә илләр өнҹә бујурдуғу кими, “Гарабағ Ислам торпагларынын ајрылмаз бир һиссәсидир. Һәр кәс бу торпагларын азадлығы уғрунда ҹаныны әлдән верәрсә, о шәһиддир!”

Маариф Сәфәров вә шејх Елмәддин Вәлишов кими мөмин ҹаванларын тимсалында бу мүһарибәдә дүнјасыны дәјишән бүтүн Азәрбајҹан шәһидләринин руһлары шад олсун. Онлар шәһидләр ағасы Имам Һүсејнә (ә) игтида едәрәк, Аллаһ јолунда шәһидлик зирвәсинә уҹалыб әбәди сәадәтә говушдулар

Диҝәр мараглы нөгтәләрдән бири дә Азәрбајҹан әсҝәрләри дөјүш бөлҝәләриндә шәһид олдугдан сонра Әһли-бејт мәһәббәти илә үрәји чырпынан Азәрбајҹан халгы онлары “Аллаһу Әкбәр”, “Һүсејн бизим шүарымыз, шәһадәт ифтихарымыз” вә с. милли иззәти јүксәлдән шүарларла сон мәнзилә јола салмасыдыр.

Дөјүш бөлҝәләриндән чәкилән видеоҝөрүнтүләрдән ачыг-ајдын ҝөрүнүрдү ки, Азәрбајҹан әсҝәрләри мәнәви вә дөјүш әһвал-руһијјәләрини јүксәлтмәк үчүн “Ашура” зијарәти, дуалар, рәҹәзли шерләр, мәрсијәләр охујурдулар. Бахмајараг ки, бир чох Ислама вә шиә әгидәсинә дүшмән оланлар истәјирдиләр ки, бу ҝөрүнтүләр јајылмасын вә ја алтернатив ҝөрүнтүләр јајылсын, амма Аллаһын да өз планы вар. Бу ҝәрҝин вәзијјәтдә реҝионда фәалијјәт ҝөстәрән секталар вә исламафобија сијасәтини дәстәкләјән һеҝемон дөвләтләрин тәсирини инкар етмәк олмаз. Онлар узун илләрдир чалышырлар ки, мүсәлман халглары арасында ихтилаф, тәфригә вә тәхрибат ссенариләри илә сијаси вә халис Исламын мәнтәгәдә ҝениш јајылмасы вә тәсиринин гаршысыны алсынлар.

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*